Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

AKTUALITY -

FS LÁBJAN

Srdečne pozývame do svojho súboru nových tanečníkov a priaznivcov lábskeho folklóru. Radi privítame medzi nami aj nových obyvateľov Lábu. Tanečné páry nacvičujú vo svojom voľnom čase v pondelok a v stredu od 19:00 do 20:00 hodiny v priestoroch starej obecnej školy.
Tešíme sa na Vás!

Povinne zverejňované informácie

 

(§ 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zákon o slobode informácií)  

a) Spôsob zriadenia obce

Obec Láb bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí, t. j. dňom 23. až 24. 11. 1990.

Právomoci a kompetencie obce

Kompetencie obce, t. j. právomoc a pôsobnosť obce sú dané:

 • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 – 71).
 • Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 • Zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • Všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností (čl. 71 ods.2 Ústavy Slovenskej republiky).

Popis organizačnej štruktúry obce nájdete  tu

b) Žiadosť, návrh, podnet, alebo iné podanie možno podať

 • poštou na adresu: Obec Láb, Hlavná ulica 503/9, 900 67  Láb
 • osobne v pracovných dňoch počas úradných hodín: na podateľni obecného úradu na prízemí
 • telefonicky na čísle: 034/7790 333
 • elektronickou poštou na adrese: maria.lisa@obeclab.sk

Sťažnosť možno podať

 • poštou na adresu: Obec Láb, Hlavná ulica 503/9, 900 67  Láb
 • osobne v pracovných dňoch počas úradných hodín: na podateľni obecného úradu na prízemí,
 • Ak sa sťažovateľ dostaví na obecný úrad osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne, zamestnanec obce mu umožní, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil; ak sa jedná o osobu, ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama, za túto osobu ju vyhotoví zamestnanec obce.

c) Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

Miesto, lehota a spôsob na podanie opravného prostriedku

Proti rozhodnutiu Obce Láb má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ osobitný zákon

neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice

Odvolanie

1. Miesto a lehota:

 • Odvolanie treba podať na podateľni obecného úradu alebo poštou na adresu : Obec Láb, Hlavná ulica 503/9, 900 67  Láb, v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje osobitný zákon.

 2. Spôsob:

 • písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe
 • ústne do zápisnice

Podanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do 3 pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Na dodatočné doplnenie podania sa nevyzýva.

3. Z odvolania by malo byť zrejmé:

 • kto ho podáva
 • číslo rozhodnutia a dátum vydania rozhodnutia, proti ktorému smeruje
 • čoho sa odvolávateľ domáha

Podanie v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania podľa osobitného predpisu v elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Osobitné právne predpisy môžu ustanoviť jeho ďalšie náležitosti.     

Mimoriadne opravné prostriedky

Obnova konania

 • Konanie pred správnym orgánom ukončené rozhodnutím, ktoré je právoplatné, sa na návrh účastníka konania obnoví, z dôvodov v zákone taxatívne uvedených
 • miesto podania – podáva sa na správnom orgáne, ktorý rozhodol vo veci v poslednom stupni
 • lehota – v lehote 3 mesiacov odo dňa, keď sa účastník dozvedel o dôvodoch obnovy, najneskôr však do 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia

Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania (ak osobitný zákon neustanovuje, že nie je prípustné)

 • správny orgán najbližšie vyššieho stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý  rozhodnutie vydal, môže z vlastného alebo iného podnetu  preskúmať rozhodnutie, ktoré je právoplatné.

Protest prokurátora

 • podáva prokurátor

     Možnosti súdneho preskúmania právoplatného rozhodnutia

Rozhodnutie Obce Láb je preskúmateľné súdom podľa osobitného zákona, ktorým je zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov. V správnom súdnictve preskúmavajú zákonnosť rozhodnutia povinnej osoby  správne súdy na základe žalôb. Správne súdy nepreskúmavajú právoplatné rozhodnutia povinnej osoby, ak účastník konania pred ich právoplatnosťou nevyčerpal všetky riadne opravné prostriedky, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis.

d) Sadzobník správnych poplatkov, ktoré Obec Láb vyberá za správne úkony

 • sadzobník poplatkov za jednotlivé správne úkony je ustanovený zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
 • sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií nájdete tu

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Láb na roky 2016 - 2022

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Láb na roky 2016 - 2022

PHSR analýza     PHSR prílohy    PHSR stratégia

 

 

Zberný dvor

OBECNÉHO DVORA (VEDĽA BUDOVY POŠTY) od 1.4.2019 môžu občania priniesť do priestoru SEPAROVANÝ ODPAD: PAPIER  PLASTY  SKLO  KOVY

Zamestnanci obce budú v priestore dvora preberať separovaný odpad v dňoch:

STREDA OD 15:00 DO 18:00

SOBOTA OD   8:00 DO 11:00

Zároveň môžu občania uložiť biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (konáre, trávu) na obcou prenajatý pozemok v lokalite Búrkové. Tento odpad bude obec následne spracovávať. 

Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad uložený na obecný dvor sa určuje vo výške 0,078 EUR/kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Poplatok sa platí na obecnom úrade pred ich odovzdaním na obecný dvor.

Množstvo                                                                   Prepočítaná hmotnosť

1 fúrik                                                                               40 kg                        3,12 Eur

1 malý vozík (kára)                                                             80 kg                        6,24 Eur

1 prívesný vozík(malý)                                                       240 kg                      18,72 Eur

 

Sadzba poplatku za miešaný objemný odpad uložený do veľkokapacitných kontajnerov , ktoré sú umiestnené na obecnom dvore

sa určuje :

Množstvo

1 fúrik                                                  2,50 Eur

1 malý vozík (ručný-kára)                      5,00 Eur

1 prívesný vozík(malý)                         15,00 Eur

Množstvo a druh odpadu je občan povinný oznámiť na Obecný úrad Láb a vopred uhradiť poplatok za uloženie formou zakúpenia žetónu podľa množstva (objemu) , ktorý odovzdá zamestnancovi obce na obecnom dvore. Bez preukázania úrady nebude odpad prevzatý.

01_Informácie o účtovných výkazoch

Účtovné výkazy z individuálnej účtovnej závierky a z konsolidovanej účtovnej závierky sú zverejňované na stránke: Register účtovných závierok

http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/22933

Prednostka OcÚ

Prednostka Obecného úradu Láb od 01.12.2018

Mgr. Helga Csalavová

Prednostka obecného úradu plní najmä tieto úlohy:

 

- vedie a organizuje činnosť obecného úradu,

- zabezpečuje hospodársky chod obecného úradu,

- zabezpečuje po odsúhlasení starostom obce materiálno-technické vybavenie obecného úradu a útvarov obce bez právnej subjektivity,

- koordinuje odbornú a metodickú činnosť obecného úradu a zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov obecného úradu,

- vykonáva odborné práce v koncepčnej a riadiacej činnosti,

- zabezpečuje účelnú organizáciu a koordináciu organizačných útvarov obecného úradu, ich súčinnú spoluprácu a vzájomnú informovanosť úradu a subjektov s útvarmi zriadených obcou,

- spolupracuje s orgánmi obce, orgánmi obecného zastupiteľstva, orgánmi verejnej správy, inými právnickými a fyzickými osobami,

- vykonáva koncepčnú, koordinačnú, metodickú a kontrolnú činnosť pri výkone samosprávnych úloh obce a plnení uznesení obecného zastupiteľstva,

- spolupracuje s orgánmi štátnej správy, s inými orgánmi a inštitúciami v prospech rozvoja obce a zabezpečenia preneseného výkonu štátnej správy,

- posudzuje materiály predkladané k rokovaniu orgánov obce,k rozhodovaniu starostu obce a obecného zastupiteľstva,

- spolupracuje so starostom obce pri vytvorení účelnej, efektívnej a racionálnej organizačnej štruktúry obecného úradu, zabezpečuje personálnu agendu zamestnancov obce,

- podpisuje spolu so starostom zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva,

- zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným,

- plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia starostu obce.

Komisie obecného zastupiteľstva 2018-2022

Komisia ekonomická, finančná, výstavby a životného prostredia, a sociálnych vecí

Predseda: Ing. Milan Vorčák

Členovia:

 • Ing. arch. Laurie Ashley Farmer
 • Mgr. Pavel Chmela
 • Michal Kain
 • Pavol Vajarský

Členovia z radu občanov:

 • Roman Mízner
 • Peter Majzún

Komisia kultúry a športu

Predseda: Jozef Praženec

Členovia:

 • Mgr. Pavel Chmela
 • Marián Kovár
 • Ján Mundok
 • Mgr. Daniel Prokop

Členova z radu občanov:

 • Roman Mízner 
 • Jana Zálesňáková

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Mgr. Pavel Chmela

Členovia:

 • Marián Kovár
 • Ján Mundok

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Láb, ktorí dňa 28.11.2018 zložili sľub:

Ing. arch. Laurie Ashley Farmer

Mgr. Pavel Chmela

Michal Kain

Marián Kovár

Ján Mundok

Jozef Praženec

Mgr. Daniel Prokop

Pavol Vajarský

Ing. Milan Vorčák

 

Súpisné a orientačné čísla

 

Prečo sú potrebné súpisné a orientačné čísla na domoch ?

Je súpisné číslo vášho domu umiestnené na viditeľnom mieste ? Keď áno, tak nielen poštár alebo kuriér vám vie včas doručiť zásielku, ale v prípade potreby k vám bez zbytočného meškania rýchle dorazí aj záchranka. Problematiku súpisných a orientačných čísiel upravuje vyhláška ministerstva vnútra č. 141/2015. Podľa platných právnych predpisov obec rozhoduje o určení súpisného a orientačného čísla stavbe na základe žiadostí stavebníkov alebo vlastníkov stavieb. Samostatné súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú stavbami podľa § 43a ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb.

Vybavuje: Mária Lisá

Telefón: 034/779 03 33

E-mail: maria.lisa@obeclab.sk

 

ziadost o urcenie supisneho a orientacneho cisla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoz septikov

Vývoz fekálií zo žúmp a septikov v obci zabezpečuje Obec Láb.

Vývoz nahlasujte minimálne 5 dní vopred na t.č.:  0948 128 966

CENY ZA VÝVOZ: 

- do 5 m3      12,00 €

- do 8 m3        20,00 €

 

VÝVOZNÉ DNI:

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok :         8,00 hod. - 15.00 hod.

streda                                                 8,00 hod. - 18.00 hod.

sobota                                                 8,00 hod. - 13,00 hod.

 

V prípade riešenia otázok k vývozu fekálií  kontaktujte Mgr. Chmelu na t.č. 0905 358 626.

Miestne dane

Daň z nehnuteľnosti

Novelou zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku  sa ruší oznamovacia  povinnosť pri vzniku a zániku daňovej povinnosti. Nahrádza ju povinnosť podania priznania do 31.1 nasledujúceho roka po roku vzniku zmeny. Priznanie má daňovník povinnosť podať aj pri zániku dane z nehnuteľnosti, t.j. pri predaji, darovaní, výmene nehnuteľnosti a pod.  Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb,  podáva priznanie každá fyzická alebo právnická osoba. Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť, že priznanie podá jeden zo spoluvlastníkov, ktorého určia dohodou. Túto skutočnosť treba oznámiť písomne správcovi dane na obecnom úrade.

Tlačivá priznaní sú k dispozícii na obecnom úrade, alebo na internetovej stránke www.finance.gov.sk v časti Dane, clá a účtovníctvo/Priame dane/Miestne dane a poplatky/Vzory tlačív.

Vyplnené a vlastnoručne podpísané priznanie treba doručiť na OcÚ poštou, osobne alebo elektronickou poštou.

Obec Láb vo VZN č. 3/2017 o dani z nehnuteľnosti určuje, okrem iného, poskytnutie úľav na dani z nehnuteľností:

Zníženie dane zo stavieb a bytov: a) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, b) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu občana so ZŤP alebo ZŤP/S, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, c) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších ako 65 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, d) 50 % z daňovej povinnosti na garáže a nebytové priestory slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu občana so ZŤP alebo ZŤP/S, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich prepravu, e) 50 % z daňovej povinnosti na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov starších ako 65 rokov, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich prepravu. Daňové úľavy sa nemôžu kombinovať. Zníženie dane sa poskytne na základe uplatnenia si úľavy v priznaní a predložení dokladov - preukazu ZŤP alebo ZŤP/S . Daň z nehnuteľnosti sa nevyrubuje a ani nevyberá ak je nižšia ako 2,90 €. Aj v tomto prípade však treba podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností.

 

Daň za psa  (VZN č. 2/2012 o dani za psa)

Od roku 2013 majú občania povinnosť podať priznanie k dani za psa, najneskôr do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Priznanie treba podať aj pri zániku daňovej povinnosti - uhynutie, strata, darovanie ... Tlačivá priznaní sú k dispozícii na obecnom úrade, alebo na internetovej stránke  www.finance.gov.sk v časti Dane, clá a účtovníctvo/Priame dane/Miestne dane a poplatky/Vzory tlačív. Novelou zákona sa ruší splatnosť úhrady dane za psa do 31.1. Daň za psa občania uhradia až po doručení rozhodnutia správcom dane, ktoré sa bude posielať spolu s rozhodnutím za daň z nehnuteľnosti. Daň za psa sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. Základom dane je počet psov. Sadzba dane za jedného psa je 3,00 €.  Obec poskytuje oslobodenie od dane na jedného psa vo vlastníctve daňovníka, ktorý do 31.12. pred zdaňovacím obdobím dovŕšil 70 rokov.

 

Daň za užívanie verejného priestranstva (VZN 8/2008)

Daň za užívanie verejného priestranstva sa platí ak fyzická alebo právnická osoba užíva verejné priestranstvo na celom území obce Láb. Daňovník je povinný písomne podať priznanie k dani za užívanie verejného priestranstva správcovi dane na OcÚ v Lábe a to najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením užívania priestranstva. Sadzby dane sú určené vo VZN č. 8/2008 Obce Láb o dani za užívanie verejného priestranstva. 

Harmonogram podujatí v roku 2017

Harmonogram kultúrnych a spoločenských podujatí na rok 2017

JANUÁR:
01.01. - Vítanie Nového roka – ohňostroj
28.01. - 3. obecný ples

FEBRUÁR:
24.02. – krojová ľudová zábava
25.02. - Slávnostné uvítanie detí
28.02. – Ukončenie fašiangov

MAREC:
01.03 – popolcová streda
29.03. - Deň učiteľov – spoločné posedenie pre zamestnancov školských zariadení

APRÍL:
05.04. - 72. výročie oslobodenia obce vojskami Červenej armády (1945) – pamätný deň – spomienková slávnosť
-veľkonočné sviatky
29.04. – hudobný koncert slovenských rockových kapiel
30.04. - stavanie máji

MÁJ:
13.05. – Memoriál Tobiáša Ondroviča – hasičská súťaž – DHZ Láb
14.05. - druhá májová nedeľa – Deň matiek – kultúrny program
-1. sväté prijímanie – Farský úrad Láb

JÚN:
04.06. - Medzinárodný deň detí – celoobecný kultúrno-športový program
10.06. - Krojovaný deň – folklórne slávnosti
17.06. – IV. ročník futbalového turnaja prípraviek a predprípraviek o pohár starostu obce – OŠK Láb
18.06. - Sviatok Božieho Tela (nedeľa) – procesia po dedine – Farský úrad Láb
30.06. - Koniec školského roka 2016/2017

SEPTEMBER:

01.09. - Letné lábske slávnosti nas ihrisku

04.09. - Začiatok školského roka 2017/2018

09.09. – Lábsky pajšel – DHZ Láb na ihrisku

OKTÓBER:
08.10. - druhá októbrová nedeľa – Lábske hody – slávnostná svätá omša pri príležitosti 269. výročia posvätenia kostola (1748-2017)
22.10. - Vendelínkove hody – slávnostná svätá omša pri Kaplnke sv. Vendelína
25.10. - posedenie pre dôchodcov

NOVEMBER:
01.11. - Sviatok Všetkých svätých
02.11. - Pamiatka zosnulých – Dušičky
30.11. – Ondrejsky lampiónový sprievod – MŠ + ZŠ Láb
-župné voľby

DECEMBER:
04.12. – Príchod sv. Mikuláša
26.12. – Štefansky futbalový turnaj
31.12. - Ohňostroj – vítanie Nového roka 2018

 

Ďalšie podujatia budú organizované a doplnené podľa ponuky počas roka.

 

Spracovala: Kultúrna komisia

Deň zeme na jazere Pieskovňa 30.apríl 2016

[nggallery id=82]

FS Lábjan - Krst CD Záhorienka Jakubov 2.apríl 2016

[nggallery id=81]

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR - 5. marec 2016

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini dňa 12. novembra 2015 rozhodol o vyhlásení volieb do národnej rady, pričom deň ich konania určil na sobotu 5. marca 2016. Všetky potrebné informácie ministerstva vnútra, ktoré parlamentné voľby zabezpečuje po organizačno-technickej stránke , nájdete na volebných stránkach. Voľby sa budú konať od siedmej do dvadsiatej druhej hodiny. Predseda Národnej rady SR v rozhodnutí zároveň určil lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 4. decembra 2015 a lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. januára 2016 a lehotu na ich prvé zasadnutie do 25. januára 2016. Voľby riadi Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Pôjde v poradí o deviate parlamentné voľby od Nežnej revolúcie v roku 1989. Zároveň pôjde o prvé voľby, ktoré sa budú riadiť novou volebnou legislatívou schválenou Národnou radou SR v roku 2014. NR16_Info1SK  

Lábske hody 11.október 2015

[nggallery id=77]

Odovzdanie hasičského auta 20.august 2015

[nggallery id=76]

Rozhodnutie o povolení stavby

Verejná vyhláška Rozhodnutie o  povolení stavby v  stavebnom  konaní Radový rodinný dom s 3 byt. jednotkami na parc. č. 1627/99 k.ú.Láb vyvesené dňa 17.09.2015     zvesené  5.10.2015 R Radový dom na parc. č. 1627-99

Rozhodnutie o povolení stavby

Verejná vyhláška Rozhodnutie o  povolení stavby v stavebnom konaní Rodinný dom s 2 byt. jednotkami na parc. č. 1627/98 k.ú.Láb vyvesené dňa 17.09.2015     zvesené  5.10.2015 R RD s 2 BJ na parc. č. 1627-98

Oznámenie o začatí zlúčeného a stavebného konania

Oznámenie začatia zlúčeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou pre rodinný dom  na parc. č. 1627/185 vyvesené:   od  24.08.2015;    do  9.09.2015 Oz RD na parc. č. 1627-185

Krojovaný deň v Lábe 13.jún 2015

[nggallery id=75]

Božie telo v Lábe 7.jún 2015

[nggallery id=74]

Deň detí v Lábe 6.jún 2015

[nggallery id=73]

Krst knihy Viery Lukáčkovej Minárikovej 28.máj 2015

Krst knihy Na hrane [nggallery id=72]

Folklórny súbor Lábjan - príprava na vystúpenie

[nggallery id=70]

Strelecké preteky na poľovníckej chate 1.máj 2015

[nggallery id=69]

Deň učiteľov v Lábe 27.marec 2015

[nggallery id=53]

Obecný ples 21.február 2015

[nggallery id=40]

P o z v á n k a na ObZ

S T A R O S T A  obce Láb

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lábe,

ktoré sa uskutoční v zasadačke OcÚ

dňa 03.03.2015 (utorok) o 18:00 hod.

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a pracovných komisií.
 2. Odsúhlasenie členov dozornej rady do spoločnosti Lábinvest s.r.o.
 

Ponuka voľných pracovných miest v Zohore.

Ľahké baliace práce - nástup ihneď - 3,00 €/hod.netto.  Vhodná brigáda pre mužov,  ženy aj dôchodcov. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0910195218.

ZMENA vo vývoze fekálií

Starosta obce oznamuje občanom,  že od 1. marca 2015 bude LINA, spol. s r.o. Plavecký Štvrtok zabezpečovať v našej obci prevádzku kanalizácie,  čističky odpadových vôd a vývoz fekálií z rodinných domov.  Objednávky na vývoz možno volať na mobilné číslo 0948 332 502, alebo emailom na adresu linaspolsro@gmail.com.  Cena za vývoz 10 m3 fekálneho vozidla je 18,00 €.

Novoročný príhovor

Vážení spoluobčania, dovoľte mi v mene starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva pozdraviť Vás a prihovoriť sa na začiatku Nového roka 2015. Vždy, keď sa zrodí nový rok, mnohí z nás vnímajú kúzelný okamih nového začiatku. Obzrieme sa späť a hodnotíme, aký bol ten uplynulý rok, čo z našich snov a plánov sa podarilo uskutočniť, aké zmeny sa udiali a akým smerom sme kráčali. Práve prelom rokov je príležitosťou na mnohé rozhodnutia, ktoré sme možno odkladali alebo sme nemali odvahu ich realizovať. V prvom rade by som sa chcel úprimne poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku prispeli k rozvoju a zveľadeniu našej obce. Ďakujem spoločenským organizáciám v obci, chcem poďakovať aj jednotlivcom, ktorí dokazujú, že im osud našej obce nie je ľahostajný. Nebudem v tejto chvíli spomínať všetko, čo sa za uplynulý rok v našej obci podarilo či nepodarilo vybudovať. Iste ste to v priebehu roka sledovali. Čo by som však rád vyzdvihol je postupná zmena vo vašom vnímaní a prístupe k verejným záležitostiam. Niektoré veci sa zrealizovali aj vďaka vašej podpore, nápadom a aktivitám. V minulosti bolo vedenie obce nesmierne rado, ak občania prišli na obecný úrad so svojimi návrhmi a spoločne sa hľadali riešenia na rôzne problémy. Preto aj v nasledujúcom období uvítame vaše odporučenia, návrhy na zlepšenie a skvalitnenie našej práce, a to nielen práce obecného úradu či práce poslancov obecného zastupiteľstva, ale aj návrhy na možnosti úprav verejných zariadení, hospodárenia s obecným majetkom, zabezpečenia dostatočnej kultúry, športu, vzdelania a všetkého, čo môže zlepšiť náš spoločný život v našej obci. Naša obec, to sme my všetci. Nestojme preto a nečakajme, že sa veci budú diať bez nášho pričinenia. Naše očakávania a pasívny postoj sú častou príčinou sklamaní. Avšak to nie sú tí druhí, ktorí majú konať podľa našich predstáv. Sme to my, s vlastnou zodpovednosťou, s vlastnou silou a nekonečnými možnosťami. Objavme tú schopnosť, ktorou tvoríme veci okolo nás podľa našich želaní. Nielen starosta či poslanci, ale každý jeden z vás ovplyvňuje život v našej obci. Žime teda tak, aby sme sa cítili dobre, aby sme cítili vzájomnú lásku a priateľstvo, vzájomnú oporu v ťažkých chvíľach a znásobenú radosť v prítomnosti druhého. Ak niečo robíme, robme to s láskou, pokorou. Počúvajme hlas vo svojom srdci a dajme našej činnosti zmysel. Na prahu nového roka vám želám zdravie, šťastie, božie požehnanie, úspechy v pracovnom aj osobnom živote, aby ste našli silu a odhodlanie uskutočniť sny, po ktorých ste vždy túžili. Pretože šťastie je práve v tom. Bc. Daniel Prokop  

Starosta obce a poslanci

obecného zastupiteľstva pozývajú občanov na Silvestrovský ohňostroj v stredu 31. decembra 2014 o polnoci pred Hostincom U Marty. Príďte sa s nami zabaviť a privítať príchod nového roka. Poslanci budú podávať varené víno.

Detská lekárka MUDr. Mihályová

oznamuje matkám s deťmi, že v období od 2.1. - 7.1.2015 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať ju bude MUDr. Jenčíková v Gajaroch od 8.00 hod. - 12.00 hod.

Vianočné stretnutie starostky a seniorov.

Milí   spoluobčania, seniori.                                                                                                                 Rok sa nám pomaly blíži ku koncu a prišiel čas vianočných posedení. Naše združenie obcí ENVIROPARK POMORAVIE  pre Vás opäť pripravilo „Vianočné posedenie  seniorov“, ktoré bude v piatok, 12.decembra 2014 v kultúrnom dome Jakubov. Pripravili sme pre Vás bohatý kultúrny program s kapelou ZÁHORIENKA, krst ich nového CD,občerstvenie a príjemné vianočné chvíle v kruhu svojich priateľov .                                                                      Tešíme sa na Vás..Monika Valúchová.

 

Vážení partneri, sponzori,bolo mi cťou s Vami spolupracovať ...

I napriek končiacemu volebnému obdobiu spolupráca s našimi sponzormi nestagnuje, práve naopak, zintenzívňuje sa. Na základe vypracovaných projektov starostkou Monikou Valúchovou sme nedávno dostali 5000 eur od NADÁCIE SPP a teraz nás náš strategický partner POZAGAS, a.s. Malacky opäť podporil. Sponzor daroval ako sponzorský dar Obecnému úradu peňažnú sumu v celkovej výške 1000 eur, ktorý použijeme výlučne na zakúpenie výstroje, výzbroje a majáku na výjazdové vozidlo pre Dobrovoľný hasičský zbor v Lábe. Veľmi pekne ďakujeme.

5 000eur od NADÁCIE SPP na domové kompostéri

  V novembri , na základe vypracovaného  a úspešného projektu som opäť získala do rozpočtu obce krásnych 5 000 eur , ktoré sú účelovo viazané pre zabezpečenie domových kompostérov. Zapojte sa aj Vy, vážení občania do triedenia odpadu. Na obecnom úrade  zakúpime pre začiatok 200 ks domových kompostérov, ktoré na základe   písomnej žiadosti občanov bezplatne zapožičiame . Ak ste sa ešte nerozhodli pre kompostovanie, poviem Vám,  prečo je vhodný tento spôsob likvidácie ,triedenia odpadu a prečo kompostovať:                                                          - kompostovanie je proces, počas ktorého prebieha premena organických látok podobne ako v pôde, ale môžeme ho ovládať so zámerom dosiahnutia čo najväčšieho množstva humusu v čo najkratšej dobe.Šetríme ním životné prostredie a zároveň triedime odpad. Čo je vhodné kompostovať?  Ovocné a zeleninové odpady, kávové a čajové zvyšky, novinový papier, lepenka, papierové uteráky, mliečne výrobky ,pokosenú trávu, lístie, rezy, vetvičky, triesky, piliny, hobliny, kôru, trus hospodárskych zvierat, popol z dreva, škrupiny z orechov.. Takže neváhajte, napíšte žiadosť na obecný úrad a prvých 200 domácností má možnosť dostať kompostér!  Samozrejme, máme v pláne v ďalších etapách postupne zabezpečiť kompostéri, všetko závisí od záujmu Vás, milí spoluobčania.. Ďakujeme NADÁCII SPP a spoločnosti NAFTA a.s. za finančnú pomoc. Monika Valúchová  

Nová výsadba zelene

Po mnohých revitalizáciách verejných priestranstiev a stavebných prác v centrálnej časti obce sme pocítili úbytok stromov a kríkov. Mnohí sme boli nespokojní s týmto stavom a preto sme pripravili projekt výsadby v spolupráci so spoločnosťou NAFTA a.s. Od 2.decembra sme vysadili 25 ks nových okrasných čerešní a sliviek. Doplnili sme verejné priestranstvá o krásnu zeleň, čím sme prispeli ku skvalitneniu života v obci. Ďakujeme spoločnosti NAFTA a.s. a pracovníčkam obecného úradu za spoluprácu .

POĎAKOVANIE STAROSTKY OBCE

Vážení občania, dovoľte mi ,pri príležitosti ukončenia volebného obdobia a zároveň ukončenia funkcie starostky obce poďakovať Vám za veľkú účasť v komunálnych voľbách dňa 15.11.2014. Vám, ktorí ste mi opäť prejavili dôveru, vyslovujem úprimné, veľké poďakovanie. Ďakujem, že ste ma opäť zvolili za poslankyňu do Obecného zastupiteľstva v Lábe. Počas môjho 8 ročného pôsobenia v našej samospráve nebol jednoduchý ani jeden rok, každý mi priniesol dobré aj zlé správy. Snažila som sa pracovať tak, aby to bolo správne. Nehovorím, že som nerobila chyby, som človek ako každý iný. Snažila som sa však svoje chyby aj napraviť, bojovala som za čestnosť a spravodlivosť. Verte mi, takýto boj uberá sily a energie.. Na šťastie vždy boli pri mne ľudia ochotní poradiť, pomôcť a to mi vždy dodalo novú silu! Ďakujem Vám za každý skutok ľudskosti. Ďakujem Vám za všetko, čo ste urobili pre ľudí a tým i pre našu krásnu obec Láb.. Úprimne si želám ,aby ľudia odložili nežičlivosť a závisť, nachádzali pre seba navzájom slová uznania a povzbudenia , hojnosti, i viery vo vlastné sily. Prajem Vám zdravie, šťastie i Božie požehnanie, dobrých susedov, priateľov a najmä pokoj v rodinách. A záverom to najdôležitejšie : novozvolenému p. starostovi Mariánovi Moravčíkovi gratulujem k úspešnému zvoleniu do funkcie a prajem veľa dobrých spolupracovníkov. Monika Valúchová

VÝSLEDKY VOLIEB V OBCI LÁB

Výsledky volieb v obci Láb do obecného zastupiteľstva a starostu obce: Starostom obce Láb na nasledujúce volebné obdobie sa stal Marián Moravčík s počtom platných hlasov 331. Poradie ostatných kandidátov podľa počtu získaných hlasov: - Monika Valúchová, PaedDr.      313 hlasov - Pavel Chmela, Mgr.                        221 hlasov - Ľuboš Ďurica                                         7 hlasov   Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva: 1. Daniel Prokop, Bc                         445 hlasov 2. Pavel Chmela, Mgr.                     436 hlasov 3. Tomáš Chmela                               393 hlasov 4. Ondrej Štefek                                  367 hlasov 5. Ján Mundok                                    360 hlasov 6. Monika Valúchová, PaedDr.    297 hlasov 7. Michal Habuda                              290 hlasov 8. Štefan Káloši, Ing.                        261 hlasov 9. Milan Vorčák, Ing.                       258 hlasov   Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva: 1. Marián Kovár                                255 hlasov 2. Pavol Bartalský                            248 hlasov 3. Mária Hasičková, Ing.               233 hlasov 4. Boris Zálesňák                              227 hlasov 5. Peter Michalčík                            207 hlasov 6. Jana Kolandrová                         191 hlasov 7. Richard Rauscher                       186 hlasov 8. Silvia Vajarská                              182 hlasov 9. Marek Chovan, Mgr.                   176 hlasov 10. Oleg Dinuš                                     150 hlasov 11. Dušan Vavrinec, Ing.                140 hlasov 12. Martina Pírová                             134 hlasov 13. Milan Gerthofer                           128 hlasov 14. Roman Cích                                    42 hlasov   Počet oprávnených voličov - 1300, z toho počet zúčastnených voličov - 877, to je 67,46 %.

Oznámenie zámeru predaja časti pozemku o veľkosti 20m2

OBEC LÁB, Obecný úrad LÁB č. 503, 900 67, telefón 034/7790333, e-mail: starosta@obeclab.sk, fax 034/7790323, LÁB dňa 6.11.2014 OZNÁMENIE ZÁMERU Predaj časti pozemku V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňujeme týmto zámer predaja častí pozemku vo vlastníctve obce Láb, nachádzajúceho sa v k.ú. Láb a zapísaného na Okresnom úrade Malacky, katastrálny odbor, na LV 2035 ako parcela reg. “E” č.671/1, druh pozemku: ostatné plochy z dôvodu osobitného zreteľa. Jedná sa o: o časť pozemku, ktorá vznikla odčlenením na základe geometrického plánu č. 43884369 zo dňa 14.10.2014, vypracovaným geodetom- GEODET SK s.r.o., Majerníkova 56, 841 02 BRatislava – o výmere 20 m². Žiadateľ: Ing. J. Líška, Myjava O prípad hodný osobitného zreteľa sa jedná z nasledovných dôvodov: Predmetná časť pozemku tvorí neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľa, na ktorých je postavená stavba v Lábe , zároveň je ich priľahlou plochou. Cena je stanovená vo výške minimálnej ceny v zmysle znaleckého posudku č.26/2014 vypracovaným Ing.Katarína Valová,Wolkrova 41, Bratislava V Lábe, dňa 6.11.2014 PaedDr. Monika Valúchová, starostka obce

Október,mesiac " Úcty k starším.."

Vážení starší obyvatelia obce. Ľudský život je ako kniha. Má svoj úvod, pokračovanie i záver. Míňajú sa naše roky mladosti, až sa napokon pominú. Ani nezbadáme, že sa blíži staroba, keď sa v nej zrazu ocitneme. Vo Vašich osudoch možno pribudlo samoty, bilancujúcich úvah, citlivých spomienok. Každá etapa pozemskej púte má svoju nezameniteľnú poéziu. V plodnej dospelosti Ste prežili vojnové časy aj rôzne politické zmeny. Na tvári sa strieda úsmev so slzami, lebo boli radosti a boli aj smútky. Rozdávali Ste lásku, pochopenie, obetavosť. Zaslúžite si, aby sa Vám všetko vrátilo v dvojnásobne štedrej miere. Želám si, aby Vás obklopovala vďaka, citlivá pozornosť, úcta mladej generácie. Striebristé vlasy nesvedčia len o dovŕšenom veku, ale majú v sebe aj iskrenie drahocenného poznania, historickej pamäti. Nie sme až taký bohatí, aby sme s týmito hodnotami mohli morálne plytvať. V mene svojom, ale aj v mene obce, Vám úprimne ďakujeme za Vašu celoživotnú prácu. Buďte ešte dlhé roky medzi nami šťastní, pokojne užite život v kruhu svojich najbližších. Prešli ste jarou, letom života. Nadišla jeseň. Nech je krásna, pokojná a slnečná." Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi. Milí naši dôchodcovia, prajem Vám pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu a radosti zo života. Nech je pre Vás jeseň života plná farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne prežité obdobie Vášho života. Dovoľte mi na záver vysloviť myšlienku : „Stretávajme sa, rozprávajme sa, tešme sa i z maličkostí, tolerujme si navzájom chyby i nedostatky, pochváľme klady, vážme si chvíle, lebo nikdy nevieme, či nám osud dopraje stretnúť sa aj nabudúce v takomto hojnom počte“. Monika Valúchová, starostka obce

Oznámenie Nemocnice v Malackách

  Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od piatka t.j. 10.10.2014 sa mení režim ambulancií Ústavnej      pohotovostnej    služby    v    Nemocnici    Malacky. K    dispozícii    bude   od 7.00 h do 22.00 h , počas pracovných dní, sviatkov a víkendov. Mimo ordinačných hodín bude Nemocnica Malacky zatvorená. S úctou  Ing. Peter Kalenčík, MSc, výkonný riaditeľ v.r.  

Lekárska služba prvej pomoci v Malackách

Dovoľujem si Vás upozorniť a zároveň požiadať o pomoc rozšírenia informácie, že lekárska služba prvej pomoci pre dospelých je už v prevádzke. Jej činnosť sme započali 8. októbra a do dnešného dňa sme ošetrili viac ako sto pacientov. Naše sídlo je na Malom námestí č.1/A v centre Malaciek oproti Pozagasu. Ordinačné hodiny sú: Po- Pia - 18:00 - 06:00 , sobota, nedeľa, sviatky nepretržite. Prevádzkovateľ Komplexná záchranná služba Bratislava- Nové Mesto o.z v zastúpení p. Mareka Odkoreka poskytuje aj výjazdovú lekársku službu, ktorá pacientov ošetruje doma. V prípade, že nemáte možnosť sa k nám dostať, máte vysoké teploty, sužujú vás  bolesti, alebo máte doma malé dieta, môžete nás kontaktovať na t.č  0919/ 456 456. Náš personál vás ošetrí v pohodlí vášho domova. S pozdravom Odkorek Marek predseda  

Pozvánka

Združenie obcí ENVIROPARK POMORAVIE a starostka obce srdečne pozývajú našich dôchodcov na kultúrne podujatie spojené s prezentáciou svojho talentu - spev, tanec, rozprávačstvo a pod. dňa 7.11.2014. Podujatie bude v kultúrnom dome v Závode so začiatkom od 14.00 hod. Prosíme záujemcov, aby sa osobne prihlásili na obecnom úrade v termíne do 24.10.2014, nakoľko počet osôb je limitovaný pre každú obec. Tešíme sa na príjemne strávené popoludnie. M.Valúchová

Oznam Dr. Nenovského

Obvodná ambulancia v Plaveckom Štvrtku Dr. Nenovský oznamuje občanom, že vo štvrtok 16. októbra a v piatok 17. októbra 2014 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.  Zastupovať ho bude Dr. Slobodová v Zohore od 7.00 hod. do 12.00 hod.

Výstava tekvicových panákov

Základná škola v Lábe pozýva občanov na výstavu tekvicových panákov do areálu školy, ktorú vytvorili žiaci Základnej školy. Výstava je sprístupnená aj počas soboty a nedele.

oznam úradu

Oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu uskutočňovaný firmami A.S.A. Zohor a Tekos Malacky sa presúva z pondelka 15. septembra 2014 na utorok 16. septembra 2014.

oznam obvodnej ambulancie

Obvodná ambulancia v Plaveckom Štvrtku Dr. Nenovský oznamuje občanom, že v piatok 12. septembra 2014 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.  Zastupovať ho bude Dr. Slobodová v Zohore od 7.00 hod. do 12.00 hod.

POĎAKOVANIE

Vážení občania, dovoľte mi poďakovať všetkým dobrým ľuďom, dôstojnému p.farárovi, p.dekanovi, žiakom  základnej školy, pracovníkom obecného úradu i ostatným občanom, ktorí nám v dňoch 2. a 3. septembra pomohli s odstraňovaním následkov pádu kostolnej veže a hlavne s prípravou nových priestorov pre bohoslužby. Monika Valúchová

Dobrí ľudia pomôžte...

Rímsko-katolícka cirkev, farský úrad v Lábe oznamujú dobrovoľníkom, ktorí by mohli pomôcť pri odstraňovaní a čistení stavebných materiálov, že od pondelka,8.9.2014 začínajú práce v areáli POSPO Láb.Jedná sa o čistenie nepoškodených tehál a ich ukladanie na palety. So sebou si prineste kladivká, pracovné oblečenie a rukavice.Likvidácia sa uskutoční počas pracovných hodín, resp. po dohode s vlastníkmi je možné aj počas víkendu.Za Vašu pomoc vopred ďakujeme. Monika Valúchová

Komunálne voľby 2014

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014. Kandidátne listiny treba odovzdať volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. V prípade informácií,nejasností a poradenstva obráťte sa prosím na tunajší obecný úrad.Srdečne Vás pozývame na komunálne voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva v Lábe. Monika Valúchová

Pozvánka na koncert

Starostka obce Zohor JUDr.Eva Michalínová a dôstojný pán farár obce Zohor Vás srdečne pozývajú dňa 31. 08. 2014 o 19.00 hod. do rímsko – katolíckeho kostola v Zohore na koncert  Davida di Fiore z USA. Vstup zdarma.  

Máte už rodinný pas?

Vážení občania, touto cestou si Vás dovoľujeme osloviť s ponukou a možnosťou spolupráce pri realizácii projektu Family Net a jeho karty zliav „Rodinný pas“ v obci. Rodinný pas je dôležitou stratégiou v rodinnej politike podpory rodín s deťmi. Cieľom je na jednej strane poskytovať rodinám cenové zvýhodnenia a ponuky a na strane druhej podporovať regionálne hospodárstvo. Tento úspešný koncept sa už osvedčil v rakúskych i českých regiónoch. Rodičia a deti tu profitujú z početných výhod a predností, čo sa prejavuje nielen na spôsobe trávenia voľného času ale aj na stave rodinnej peňaženky. Projekt Family Net vznikol v rámci cezhraničnej spolupráce regiónov Burgenlandu, Dolného Rakúska, Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja na podporu rodín s deťmi do 18 rokov a je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Teší nás, že aj rodiny z BSK a TTSK majú teraz možnosť využívať kartu zliav vyše 2.000 partnerov. Prínosom a cieľom projektu je pre: • Rodiny – finančná úspora pri nákupoch a návšteve voľno časových aktivít, – spoločne strávený čas • Poskytovateľov – reklama katalóg, e-magazín, webové stránky, – Marketing – nárast obratu, firma priateľská k rodine • Bratislavský samosprávny kraj, samospráva a partneri projektu – Priama komunikácia s cieľovou skupinou – Prezentácia a medializácia formou tlačených materiálov a webu – Pozitívny mediálny obraz kraja priateľského k rodine – Podpora cestovného ruchu, turizmu a cezhraničnej spolupráce Spolupráca na projekte prinesie samospráve ďalšiu možnosť prezentácie a propagácie na webových stránkach www.rodinne-pasy.sk. O pripravovaných akciách, podujatiach a novinkách v našej samospráve sú registrované rodiny informované rozosielaním pravidelného „newsletteru“. Forma spolupráce našej obce bude spočívať v umiestnení tlačených informačných letákov, katalógu poskytovateľov a registračných formulárov na oficiálnej vývesnej tabuli obce alebo v priestoroch nášho úradu. Je samozrejmé, že registrovať sa môžu aj rodiny zamestnancov nášho úradu ako aj zamestnanci organizácií v pôsobnosti nášho úradu, čím sa zvýši úspešnosť realizácie projektu. Odporúčam Vám pozrieť sa na webové stránky www.rodinne-pasy.sk, alebo https://www.facebook.com/pages/Rodinne-pasysk/531258810313381?sk=timeline, kde nájdete ďalšie informácie o projekte ako i súťaži. V prípade akýchkoľvek otázok sme k dispozícii na našich kontakt: Ing. Rudolf Sloboda, manažér projektu, tel.: +421 / 905 / 250 548, Mail: info@rodinne-pasy.sk

Ukončenie verejnej zbierky na vozidlo Dobrovoľného hasičského zoru

Dobrovoľný hasičský zbor v Lábe ďakuje za finančný príspevok do verejnej zbierky na zabezpečenie vozidla DHZ Láb : Stav na účte k 31.7.2014 je 3 310,40 eur Ďakujeme všetkým darcom... starostka obce a Dobrovoľný hasičský zbor v Lábe.

ĎAKUJEME VÁM..

Dobrovoľný hasičský zbor v Lábe ďakuje  za finančný príspevok do verejnej zbierky na zabezpečenie vozidla  DHZ Láb : Stav na účte k 22.7.2014 je 755, 00 eur POSPO, s.r.o. Milene  Zálesňákovej Darine Hrebeňovej Monike Valúchovej Danielovi Prokopovi Pavlovi Bartalskému Radoslave Budayovej a ostatným anonymným darcom.. Číslo účtu : 3205442017/ 5600, PRIMA BANKA Slovensko, a.s.  

Ukončenie konania verejnej zbierky

Okresný úrad Malacky, odbor všeobecnej vnútornej správy podľa zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach oznamuje, že verejná zbierka na zakúpenie vozidla pre Dobrovoľný hasičský zbor v Lábe bude ukončená dňa 31.júla 2014. Touto cestou Vás žiadame, pokiaľ máte záujem prispieť, aby ste to urobili v stanovenom termíne. Za Vašu finančnú pomoc ďakujú lábski hasiči.

Postrek proti komárom

Dovoľujeme si Vás informovat' o spôsobe chemického postreku proti premnoženým komárom na území Bratislavského samosprávneho kraja. N a základe požiadavky obce oznamujeme, že pozemný postrek sa uskutoční dňa 18.6 2014 v doobedňajších hodinách. Použité budú povolené prípravky a postupy na ničenie komárov . Aplikovaný roztok je v nízkej koncentrácii a rýchlejšie sa rozkladá na neškodné látky. Neohrozuje prakticky preto ryby, plazy a obojživelníky, šetrný je aj k necielenému hmyzu. Je neškodný pre domáce zvieratá. Nebezpečný môže byť pre včely. Obyvateľom touto činnosťou nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Spoločnosť CHEMIX-D, s.r.o. je zmluvným dodávatel'om pre Bratislavský samosprávny kraj pre likvidáciu kalamitného výskytu komárov.

Stavanie máje v Lábe 30.apríl 2014

[nggallery id=39]

Skúšky farbiarov na poľovníckej chate 24.máj 2014

[nggallery id=38]

Ocenenie prezidenta SR p.I.Gašparoviča..

Prácu dobrovoľného hasičského zboru si vie málo kto oceniť. Sú to obetaví ľudia, ktorí svoj voľný čas venujú službe iným , často v rizikových podmienkach , bez nároku na odmenu. Lábsky hasiči majú dlhoročnú tradíciu, bez nich si nevieme predstaviť náš život. Pod vedením p. Mariána Kovára pomáhajú nielen občanom, ale aj obecnému úradu. Snaha a ochota p.Kovára bola právom dňa 2.mája 2014 ocenená aj samotným prezidentom SR p. I. Gašparovičom. V tento deň bol náš veliteľ pozvaný do prezidentského paláca a dostal ocenenie prezidenta SR za dlhoročnú obetavú prácu v dobrovoľnom hasičskom zbore. A verte mi, tých ocenených v rámci Slovenska bolo len pár... Bolo mi cťou zúčastniť sa tejto slávnosti po boku p. M. Kovára, veď ocenení prezidentom SR predsa len nebývame každý deň. Prajeme v mene občanov obce i v mojom veľa zdaru v ďalšej práci... M.Valúchová, starostka

Úspešné výberové konanie.

Obec Láb, Obecný úrad v zastúpení starostky PaedDr. Monika Valúchová na základe vyhláseného výberového konania na obsadenie riaditeľa Materskej školy Láb uskutočnila dňa 26.mája 2014 výberové konanie. Oznamujeme Vám, že pani Mgr. Miriam Vicenová uspela vo výberovom konaní a dňom 1.júla 2014 bude menovaná do funkcie riaditeľky Materskej školy Láb. Srdečne gratulujeme a prajeme veľa pracovných i osobných úspechov. Silvia Kromerová, predseda Rady školy pri MŠ Láb PaedDr. M .Valúchová ,starostka obce

Retro oslavy 1.mája v obci Láb 2014 - druhá časť

Druhá časť fotiek z 1.mája. Foto: Peter Bartalský [nggallery id=37]

Srdečne Vás pozývam na EUROVOĽBY 2014

Vážení občania. Zajtra, 24.mája 2014 sa uskutočnia EUROVOĽBY 2014. Je to šanca a príležitosť voliť tých, ktorí nás budú reprezentovať v Európskom parlamente. Sme za úspešné Slovensko v Európe, tak neváhajme a rozhodnime My, kto nás bude čestne reprezentovať. Príďte voliť 24.mája 2014, volebná miestnosť je otvorená od 7.00hod. do 22.00hod. v sobášnej miestnosti starého obecného úradu v Lábe. PaedDr.Monika Valúchová, starostka obce

Predloženie cenovej ponuky..

Obec Láb, Obecný úrad č.503, 900 67 prijíma cenové ponuky na dielo : Oprava účelovej komunikácie pre čistiareň odpadových vôd Vyzývame záujemcov o predloženie cenovej ponuky na realizáciu diela : - oprava spevnenej plochy o veľkosti cca 150 m2 pri odbočke zo štátnej cesty č. III/ 00240 ( za potokom ) Požiadavky : doterajšiu časť panelovej cesty nahradiť spevnenou plochou, ktorá je vhodná ako záťažová cesta pre prístup traktorov, fekálneho vozidla a inej poľnohospodárskej techniky. Termín podania : Ponuky zasielajte na celkovú cenu práce. Nakoľko sa jedná o riešenie neodkladného stavu, termín prijímania ponúk je do 5.júna 2014 osobne do podateľne obecného úradu. Na obálku napísať – Neotvárať, ponukové konanie na opravu komunikácie . Cenové ponuky podané po tomto termíne nebudú akceptované. Obhliadka nutná ! O výbere uchádzača rozhoduje Obecné zastupiteľstvo v Lábe. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok a taktiež neodsúhlasiť realizátora diela. Termín realizácie na základe dohody so zadávateľom a vyhlasovateľom súťaže. Bližšie informácie na t.č.0905358626 Valúchová, alebo na Obecnom úrade v Lábe počas pracovných dní. Termín predkladania do 5.júna 2014 Zverejnené na stránke obce : 19.5.2014 V Lábe, 19.5.2014 PaedDr. Monika Valúchová, starostka obce

POĎAKOVANIE.

Vážení občania. Dovoľte mi, aby som sa Vám poďakovala za účasť na verejnej schôdzi dňa 7.mája 2014. Vaše pripomienky, postrehy a návrhy boli zapracované do nového všeobecne záväzného nariadenia obce Láb „ O správe a prevádzke cintorína „. Toto nové nariadenie je k nahliadnutiu na informačnej tabuli obce pri obecnom úrade. Dovolím si Vás opätovne pozvať na jeho prerokovanie dňa 14.mája 2014      ( stredu ) o 16.00 hod. na tunajšom úrade. V čase od 16.30 hod. sa uskutoční verejné plenárne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lábe.

Retro oslavy 1.mája v obci Láb 2014

[nggallery id=36]

Lábjané na ČSOB maratóne v Bratislave 2014

ČSOB maratón 2014 v dňoch 5. a 6. apríla 2014. Starostka obce ďakuje všetkým športovcom za skvelé výkony v behu...Ďakujem Monika [nggallery id=35]  

Nech žije 1.máj....

Milí priatelia, spoluobčania i  návštevníci obce. Dovoľte mi srdečne poďakovať za Vašu spoluprácu pri organizovaní osláv 1.mája v našej obci. Zvlášť ďakujem pani riaditeľke materskej školy Mgr.Mirke Vicenovej a Erike Zálesňákovej za nácvik spartakiády a taktiež ochotným mamičkám i pani učiteľkám, ktoré ju nacvičili na výbornú. Ďakujem všetkým účastníkom sprievodu, fotografom,veteránom pod vedením chlapcov a dievčat zo susedného Plaveckého Štvrtka, domácim hospodárom,pracovníkom základnej školy a žiakom, ktorí svojim programom spestrili priebeh osláv. A samozrejme ďakujem i našim spoluorganizátorom – kultúrnej komisii, dievčenskému futbalovému klubu, starým i mladým pánom, vedeniu ŠK Láb a dobrovoľným hasičom. Ale hlavne ďakujem všetkým, ktorí ste  oslavy 1.mája 2014 strávili v našej krásnej obci. Tešíme sa na budúci rok.. Monika Valúchová, starostka obce.  

POZVÁNKA

Vážení občania. Dovolíme si Vás pozvať na pracovné stretnutie , ktoré sa uskutoční 7.mája 2014 o 16.00 hod. na Obecnom úrade v Lábe. Cieľom je prerokovať pripomienky, podnety a návrhy občanov k prijatému Všeobecne záväznému nariadeniu obce Láb č.3/2013 O správe a prevádzkovaní cintorína, schváleného Obecným zastupiteľstvom v Lábe dňa 11.12.2013 a účinného 1.1.2014. PaedDr.Monika Valúchová, starostka obce

Spol. POZAGAS a.s. nám poskytla sponzorský dar !

4 084,39 eur pre Láb.... Obec je naďalej úspešná pri zabezpečovaní mimorozpočtových dotácií. Náš strategický partner spoločnosť POZAGAS a.s. opäť podporil dobrú vec. Na základe vypracovaného projektu som získala pre Základnú školu v Lábe sponzorský dar vo výške 4 084,39 eur. Finančné prostriedky budú poukázané formou 2% z daní za rok 2013 na účet Rodičovského združenia pri Základnej škole v Lábe. Predmetom žiadosti bolo zabezpečenie financií na výmenu časti okien v telocvični základnej školy. Srdečne ďakujeme za pridelenú dotáciu, spoločne vytvoríme krajšie a bezpečnejšie prostredie pre naše deti. Starostka obce M.Valúchová

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH OBCE NA ROK 2014

Obecné zastupiteľstvo, obecná rada, komisie obecného zastupiteľstva, obecný úrad, -  Napĺňať úlohy na základe predloženého a schváleného plánu práce komisií obecného zastupiteľstva - realizácia  kompetencii v súvislosti s decentralizáciou štátnej správy na  obce -  plnenie úloh v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, -  kvartálne  predkladanie správ starostke o činnosti komisií  ObZ v Lábe Školstvo a vzdelávanie spolupráca so základnou a materskou školou pri výchovno-vzdelávacom procese, ako aj pri technickom zabezpečení prevádzky škôl -  z titulu zriaďovateľa vyvíjať úsilie na skvalitnenie činnosti vo vyučovacom procese - aktívna spolupráca riaditeľov škôl pri zabezpečovaní mimorozpočtových dotácií  pre školy, zapojenie  škôl do rôznych  projektov a výziev Sociálna oblasť - zabezpečovanie činnosti opatrov. služby, stravovania v školskej jedálni, - pokračovanie v projekte jednorázových sociálnych dávok, - sociálna pomoc osamelým a starým občanom, týraným a opusteným ženám - poskytnutie miestnych daňových úľav pre dôchodcov a ZŤP, - usporiadanie stretnutia s dôchodcami , športové a zábavné  popoludnia - poskytnutie vianočných vecných darčekov pre dôchodcov, Spoločenská oblasť - pomoc pri založení občianskeho združenia na podporu aktivít v obci , - aktívne zapojenie sa do regionálnych projektov  / kultúrne a športové aktivity - aktívna spolupráca s občianskymi združeniami ,  politickými stranami v obci a podnikateľskými či inými subjektmi pôsobiacimi na území obce - vytvorenie podmienok pre činnosť, pomoc pri obnove činnosti ,podporovať činnosť športového klubu a  hasičského zboru Kultúrne podujatia ( podľa predloženého plánu kultúrnych podujatí na r.2014 zodpovednou komisiou ) - Fašiangy -  stavanie májov - Memoriál T. Ondroviča -  deň matiek -  deň detí - letné lábske slávnosti -  posedenie  s dôchodcami, športové hry a vianočné posedenia dôchodcov združenia obcí ENVIROPARK Pomoravie -  slávnostné rozsvietenie obecného vianočného stromčeka a príchod Mikuláša -  spoločné vítanie“ Nového roku“ spojený s ohňostrojom v centre obce Športové podujatia - športové súťaže aj pre dospelých - hasičské preteky - lábske olympijské hry - strelecké preteky - MDD – športovo- kultúrne podujatie pre deti - futbalové turnaje Životné prostredie, reštitúcie -  čistenie brehovej časti kanála vodného toku Oliva - postupné odspraňovanie náletových drevín v blízkosti odvodňov. kanálov -  celoročná ochrana ŽP v obci a jej okolí, -  enviromentálne projekty škôl -  pokračovanie na projekte separovaného zberu  a zriadenie  zberného dvora odpadov -   vyhlásenie súťaže pre žiakov ZŠ – zber papiera, tetra packov a iných druhotných surovín -  pokračovanie na majetko- právnom vysporiadaní pozemkov na futbalovom ihrisku, miestnych komunikáciach podľa finančných možností obce -   poskytovanie bezplatnej  právnej poradenskej služby občanom Naďalej budeme zameraní na  : . udržanie a správu obecnej čistiarne odpadových vôd . drobné rekonštrukčné práce na dome smútku a majetku obce • rozvoj výstavby – podporovať rozvoj výstavby v spolupráci so súkromným sektorom, investormi. Po schválení ObZ v Lábe začneme realizovať investičnú a stavebnú činnosť spoločnosti LÁBINVEST • naďalej pracujeme na projekte „ Zberné dvory odpadov Láb „ •  pokračovanie v rekonštrukcii materskej a základnej  školy • základnú údržbu obecných ciest • rozšírenie služieb • podporu vzdelávania – aktívnu spoluprácu v rámci vyuč. a školských podujatí • rozvoj športu a voľnočasových aktivít • udržanie tradícií a podujatí v obci • podporu sociálnych služieb pre dôchodcov a osamelých občanov • prezentáciu obce v rámci SR na rôznych kultúrnych a spoločenských aktivitách  a zabezpečovanie činnosti samosprávy v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a   nariadení . Finančné prostriedky na  podujatia budú obmedzené a závisia od získaných mimorozpočtových prostriedkov.   Pri organizovaní kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, obec bude poskytovať finančné prostriedky len po predložení žiadosti. Podporovať sa budú  podujatia, na ktorých bude účasť čo najväčšieho počtu obyvateľov, organizácie a združenia výlučne pôsobiace na území obce a v ktorých sú organizovaní občania s trvalým pobytom v obci. Občianskym združeniam a organizáciám sa budú poskytovať taktiež mimorozpočtové finančné prostriedky výlučne len pri odpracovaní prác v prospech obce, na skrášlení a čistení verejných priestranstiev a iných verejných prácach. Tento plán hlavných úloh obce na rok 2014 bol prejednaný a schválený na  zasadnutí obecného zastupiteľstva . PaedDr. Monika Valúchová,  starostka obce      

Zmeny a doplnky Územného plánu č.3

Proces zmien a doplnkov stále prebieha, toho času podávame žiadosť o preskúmanie návrhu Zmeny a doplnku č.3 Územného plánu obce Láb podľa §25 stavebného zákona na Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky.Okresný úrad preskúma , či obsah návrhu je v súlade so záväznou časťou schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa, obsah návrhu a postup jeho obstarania a prerokovania sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi, či je návrh v súlade so zadaním, s rozsahom územného plánu, či je záväzná časť územného plánu navrhovaná na vyhlásenie všeobecne záväzným právnym predpisom je v súlade s § 13. Po tomto procese nasleduje schvaľovanie územného plánu obcou všeobecne záväzným nariadením. Monika Valúchová

 

Máte záujem byť súčasťou obecného informačné ho systému ?

Vážení občania. Náš spoločný projekt obecno-informačného systému sa úspešne realizuje. Podarilo sa nám osadiť tri informačné tabule v obci, na ktorých sú umiestnené rôzne informačné tabule. V prípade, že máte záujem o rozšírenie týchto tabúľ , ešte je priestor aj pre Vašu informačnú tabuľu. Cena jednej je vo výške 69,00 eur. Svoje písomné žiadosti zasielajte na Obec Láb, Obecný úrad č.503, 900 67 do stredy, 9.apríla 2014. Ďakujem za spoluprácu, s pozdravom M.Valúchová.

Blíži sa ČSOB marathon 2014

Vážení priaznivci behu, milé mamičky. Všetci, ktorí nechcete prísť  o jedinečný zážitok z behu a prihlásili ste Vaše deti na 9. ročník  ČSOB Bratislava marathon 2014 - Duck TV detské behy (300 m – 800 m) môžete sa pripravovať !  Prihlásených  z Lábu je 23 detí rôznych vekových kategórií, najmladší účastníci   sú narodení v roku 2012 a veľmi sa tešia..                                                                                                                            Štart: 05.04.2014 (sobota) od 11:00 hod. Deti budú štartovať postupne podľa vekových kategórií (od A po F), približne v 20 minútových časových intervaloch, samostatne chlapci a dievčatá. Preteky lezúňov (5 m).                     Miesto behu : promenáda na nábreží v Eurovea . Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť Dĺžka trate a kategórie:  Chlapci a dievčatá: •             A –         do 5 rokov          (rok narodenia 2009 a mladší) – 300 m •             B –         6 a 7 rokov          (rok narodenia 2008 a 2007)   – 300 m •             C –         8 a 9 rokov (rok narodenia 2006 a 2005)           – 800 m •             D –         10 a 11 rokov (rok narodenia 2004 a 2003        – 800 m •             E –          12 a 13 rokov (rok narodenia 2002 a 2001)       – 800 m •             F –          14 a 15 rokov (rok narodenia 2000 a 1999)      – 800 m Plánovaný odchod autobusu je o 9.30 hod. od Obecného úradu v Lábe. Prosím zoberte si aj poistenecké karty detí. Detí majú byť oblečené v športovom a v teniskách, pribaľte im aj  pitný režim a niečo na jedenie.   Plánovaný príchod okolo 14.00 hod. Bližšie informácie u starostky obce ne t.č.0905 358 626 . Tešíme sa na Vás !                        Monika Valúchová    

Prvý spoločný projekt s podnikateľmi obce bude onedlho zrealizovaný.

Jednou z úloh obce je spolupracovať s podnikateľmi . V kultúrnej oblasti pravidelne vyvíjame aktivity pre širokú skupinu obyvateľov. Spoločným nápadom bolo vytvorenie obecného informačno-navigačného systému obce Láb.Jedná sa o zriadenie multifunkčných stĺpov s informačnými tabuľami.Farebné riešenie je v súlade s erbovými farbami obce.Dielo bude realizované v spolupráci so spol.ARDSYSTÉM s.r.o. Žilina. Umiestnenie  stĺpov a tabúľ bude na troch najfrekventovanejších miestach obce. V priebehu krátkej doby budú informačné tabule osadené tak v Lábe, ako aj v susedných obciach Vysoká pri Morave a Záhorská Ves. Srdečne ďakujem našim partnerom, podnikateľom za ústretovosť a spoluprácu. Prajem Vám všetkým veľa úspechov. Monika Valúchová, starostka

Spoločnosť EUSTREAM a Nadácia SPP nám podporili projekt

Na základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie SPP zo dňa 18.12.2013 nám bol poskytnutý finančný príspevok vo výške 8 000 eur na " Rozšírenie a modernizáciu informačného systému miestneho rozhlasu ".V praxi to znamená, že ďalší projekt, ktorý som ako starostka vypracovala bol úspešný. Rozšírili sme rozhlas v lokalite Vršok, Bahná, Vrbovec, Malá lúčka a smerom na Zohor. V dome smútku sme taktiež modernizovali ozvučenie, čím sme opäť prispeli k modernizácii majetku obce a skvalitneniu životných podmienok. Touto cestou ďakujeme našim darcom a pevne veríme, že naša spolupráca bude naďalej úspešná. M.Valúchová, starostka

Spoločne rozhodnime....

Vážení občania, už túto sobotu 15.3.2014 budú otvorené volebné miestnosti pre všetkých uvedomelých občanov, ktorí dokážu vyjadriť svoj názor a prispieť tak k správnemu nasmerovaniu našej republiky. Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod. Miestom konania voľby je sobášna miestnosť starého obecného úradu v Lábe, číslo 282. Zoznam kandidátov je uverejnený na informačnej tabuli obce a tak isto aj na obecnej webovej stránke (www.obeclab.sk). Aj Vaša voľba môže ovplyvniť ďalšie napredovanie a rozvíjanie sa Slovenskej republiky, ktorej súčasťou je aj naša obec Láb. Svojou neúčasťou na týchto voľbách môžeme ako obec len stratiť. Preto, ak chceme správne využiť všetky možnosti, ktoré nám súčasná ekonomická či politická situácia ponúka, zaraďme sa k už spomínaným uvedomelým občanom Slovenska. PaedDr.Monika Valúchová, starostka obce

Nelegálna výstavba a stavebné práce

Vážení spoluobčania ! Pri výkone štátneho stavebného dohľadu pracovníkmi obecného úradu a vykonaním obhliadok komisiou pre územný rozvoj, verejného a stavebného poriadku sa zisťuje, že v našej obci sa rozbiehajú stavebné práce, ktorých uskutočnenie v zmysle ust. § 54 zákon č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) podlieha ohlasovanej povinnosti stavebnému úradu, alebo vydaniu stavebného povolenia. To znamená, že na všetky práce stavebného charakteru, napr. rôzne prístavby, drobné stavby, hospodárske budovy, záhradné chatky, altánky, oplotenia pozemku, zriadenie prípojok inžinierskych sietí (voda, kanál, elektro, plyn) atď..... je potrebné ohlásenie stavebných prác, alebo stavebné povolenie. Obdobná situácia je i pri užívaní ukončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie bez kolaudačného rozhodnutia; zmeny užívania stavieb na iné účely ako je uvedené v kolaudačnom rozhodnutí a odstraňovanie stavieb bez búracieho povolenia. Vzhľadom na uvedené vás, vážení občania, touto formou upozorňujeme na to, že stavebné práce možno uskutočňovať len na základe vydaného stavebného povolenia, alebo ohlásenia stavebných, udržiavacích prác, užívania stavieb, ich odstraňovania a pod. v zmysle povolenia vydaného podľa príslušných ustanovení stavebného zákona. Preto vás žiadame o dôsledné dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z príslušných ustanovení stavebného zákona. Predídeme tak zbytočným nedorozumeniam a nepríjemnostiam pri vydávaní dodatočných stavebných povolení, nariadení o odstránení nepovolených stavieb vrátane finančných postihov pre stavebníkov ako i pre stavebné firmy uskutočňujúce nepovolené stavebné práce za porušenie ustanovení stavebného zákona. Tlačivá - žiadosti pre povolenie stavby, kolaudáciu stavby, zmenu v užívaní stavby, odstránenie stavby, udržiavacie práce a pod. sú zverejnené na internetovej stránke obce, alebo si ich môžete osobne vyzdvihnúť na obecnom úrade, kde Vám budú poskytnuté i ďalšie informácie k vydaniu požadovaných povolení . Stavebný úrad zastupuje p.Jana Lešková v utorok od 7.30 hod. do 15.30 hod. piatok od 7.30 hod. do 13.00 hod.

Novoročný príhovor starostky obce

Drahí spoluobčania. Dovoľte mi, aby som Vás pozdravila. Pozdravujem Vás v mene svojom i v mene celého Obecného úradu a Obecného zastupiteľstva a želám Vám všetko najlepšie, dobré zdravie, šťastie i veľa úspechov. Každému žičím, aby sa mu splnili jeho vlastné dobré predsavzatia. Taktiež Vám prajem mnoho energie, elánu, dobrej vôle a chuti do práce. Všetkým, komu sa chce pracovať, želám, aby mal takú prácu, ktorá ho baví, ktorá ho uspokojuje, napĺňa, aby ju stále robil s láskou a aby mu bola potešením. Komu sa doteraz nechcelo pracovať, želám, aby si čím skôr našiel cestu k práci a našiel si takú robotu, ktorá ho bude baviť a bude mať z nej úžitok on sám i celá jeho rodina. Prosím, neostaňte ľahostajní k sebe, ale ani k dianiu v našej obci. Prispejte každý svojim dielom, každý podľa svojich možností, k jej napredovaniu. Budem Vám povďačná za akúkoľvek formu pomoci pri realizácii toho množstva úloh, ktoré nás čakajú. Ďakujem všetkým našim obetavým občanom, podnikateľom, firmám, záujmovým združeniam, farskému úradu, dobrovoľným hasičom, základnej a materskej škole, športovému klubu a všetkým zainteresovaným, ktorí i doteraz pomohli obci a prispeli akýmkoľvek spôsobom k jej rozvoju i oživeniu spoločenského, kultúrneho i športového života. Zároveň Vás všetkých prosím o spoluprácu a pomoc aj v nasledujúcom období a túto sa budem snažiť opätovať. Radi uvítame i Vaše odporučenia, návrhy na zlepšenie a skvalitnenie našej práce, keď upozorníte na akékoľvek nedostatky, týkajúce sa činnosti obecného úradu, obecného zastupiteľstva, stavu verejných zariadení a priestorov a všetkého, čo môže zlepšiť náš spoločný život v našej obci. Všetkým Vám za to už vopred ďakujem. Na záver Vám želám šťastné vykročenie do nového roka a hlavne dobrý a úspešný každý deň roku 2014. Monika Valúchová, starostka obce

Novoročné pozvanie

Vážení občania, starostka obce, dobrovoľný hasičský zbor a kultúrna komisia pozývajú občanov ako aj návštevníkov obce na spoločné novoročné stretnutie spojené s ohňostrojom a podávaním „ šošovicovej polievky pre šťastie“ priamo od našich hasičov .Začíname 1.januára 2014 o 16.45 hod. pred hostincom U Marty. Spoločne prežime prvé chvíle nového roka a vyslovme priania blízkym, známym i neznámym a našej krásnej obci Láb. Na stretnutie sa tešia Vaši hostitelia.

Mikuláš prišiel opäť do Lábu - 7.december 2013

[nggallery id=33]

Fotky z natáčania seriálu Dedičstvo TV JOJ - 2013

V obci Láb sa natáčal nový seriál pod názvom Dedičstvo z produkcie TV JOJ. Pozrite si celý archích seriálu Dedičstvo [nggallery id=32]  

Podávanie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce.

V zmysle VZN Obce Láb č. 3/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce oznamujeme žiadateľom, že termín prijímania žiadostí o dotáciu na rok 2014 je do 18.11.2013. Svoje žiadosti zasielajte písomne na obecný úrad v Lábe na predpísanom tlačive - prílohe č.1 VZN č.3/2007.Tlačivá sú k dispozícii na obecnom úrade v Lábe.Ďakujeme za spoluprácu, M.Valúchová.

Vážení dôchodcovia, naši skôr narodení občania.

Dovoľte mi aby som Vám  prihovorila, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším ľuďom. Október je mesiac, ktorý je jedným z troch posledných v mesiaci, možno už trochu chladný, avšak spolu s mesiacom máj skrýva v sebe asi najväčšie čaro ročného obdobia. Chcem sa Vám za celoživotné dielo úprimne a z celého srdca v mene všetkých občanov našej obce poďakovať. Všetkým , bez ohľadu na to, kto akú profesiu, alebo funkciu vykonával. Veď aj Vaša generácia bola aktívnym budovateľom našej obce Láb. Vďaka Vám za Vašu prácu a pomoc, na ktorú nezabúdajú  ani pracovníci obecného úradu s poslancami obecného zastupiteľstva. Prajeme veľa zdravia a pekných chvíľ vo Vašom živote. M.Valúchová, starostka

Úspešné projekty a sponzorské dary v tomto roku 2013

Naša obec realizuje rôzne aktivity hlavne vďaka mimorozpočtovým finančným dotáciam, ktoré získavame len preto, že ako starostka vypracovávam a podávam mnohé projekty.Vďaka sponzorom a dobrým ľuďom sme získali financie na :1, na zabezpečovacie zariadenie pre dobrovoľný hasičský zbor 2, na 249 medailí - Deň olympijských radostí, občerstvenie 3, na poháre a ceny pre súťaž DHZ – 20.výročie memoriálu T.Ondroviča 4, Ochrana zdravia a životného- zariadenie pracovného dvora obecného úradu – dokúpenie vaňových kontajnerov na odpad, kosačka - NAFTA a.s. – 3 150 € 5, Prevencia voči kriminalite - kamerový systém, Obvodný úrad Bratislava 4 000€ur 6, Bratislavský samosprávny kraj – Obnova priestorov materskej školy - 5 000 €ur 7, Nadácia SPP a NAFTA a.s. - Obnova vnút. priestorov mat. školy - 5 000 €ur 8, POZAGAS a.s. Obnova priestorov materskej školy - 1 000 €ur Získané mimorozpočtové dotácie spolu : 18 150 €ur Srdečne ďakujem Vám všetkým !

Nadácia SPP je našim partnerom.

Na základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie SPP zo dňa 18.9.2013 sme dostali finančný príspevok vo výške 5 000 €ur na projekt Všetko pre deti ". Spoločne s raditeľkou materskej školy Mirkou Vicenovou  sme podali projekt na získanie dotácie pre vnútorné vybavenie nových priestorov škôlky. Od začiatku sme verili, že tento zámer bude podporený, nakoľko nadácia bola vždy ústretová a napomocná pre dobrú vec. Sme veľmi radi, že tento projekt môžeme úspešne realizovať vďaka finančnej podpore Nadácie SPP   a Nafty a.s. Ďakujeme všetkým,ktorí nás podporil a usmernili pri tvorbe projektu. Slávnostné otvorenie nových priestorov bude 15.októbra 2013 v materskej škole v Lábe. Monika Valúchová

Bratislavský samosprávny kraj je veľkou podporou obce.

V snahe zabezpečiť čo najviac mimo rozpočtových dotácií som zareagovala na výzvu BSK pre podávanie žiadostí k projektu " Naša škôlka - Náš kraj ". Cieľom bolo zvýšenie kapacity materských škôl miest a obcí BSK ešte dokonca roka.I keď lehota medzi výzvou a  podaním kompletných žiadostí bola krátka, podarilo sa mi projekt včas zaslať. A oplatilo sa ! Žiadosť v zmysle rozhodnutia zastupiteľstva BSK dňa 20.9.2013 bola vyhodnotená ako úspešná a na obnovu vnútorných priestorov materskej školy sme dostali dotáciu vo výške 5 000 €ur. Touto cestou ďakujeme predsedovi BSK p.P.Frešovi za ochotu pri riešení tohto problému , ktorý opäť svojim činom a ľudským prístupom potvrdil , že mu záleží na nás...ako aj poslancom BSK, ktorí správne rozhodli a pomohli nielen nám, ale i ostatným obciam v kraji. Monika Valúchová

Máme nové triedy v materskej škole.

Aj naša obec sa podobne ako iné obce na Slovensku dostala do situácie, keď záujem detí o predškolské zariadenie bol väčší ako kapacita . Dlho sme riešili situáciu  ako ďalej a dospeli k záveru, že pri neustálom narastajúcom počte obyvateľov musíme zabezpečiť buď prístavbu alebo rozšírenie existujúcich priestorov. Nakoniec sme začali s obnovou dvoch nevyužívaných miestností. Celkové plánované náklady boli vo výške cca 24 000€. Nakoľko sme obnovovali staré 30-ročné miestnosti, vyskytli sa oproti projektu práce naviac. Urobiť sme ich museli, lebo by bola ohrozená funkčnosť celej škôlky. Prerábať sa musela kotolňa –časť elektroinštalácie a výmena čerpadiel, ďalej prevádzková miestnosť a šatňa pre personál. Po odsúhlasení stavebným dozorom a obecným zastupiteľstvom v Lábe sme urobili stavebné práce vo výške 36 629,93 €. M.Valúchová

Letné lábske slávnosti 24.august 2013

[nggallery id=31]

Prieskum trhu

Obec Láb, Obecný úrad č.503, 900 67, IČO 00304883 vyhlasuje verejný prieskum trhu pre dielo : „ Realizácia kanalizačnej odbočky z verejnej kanalizácie pred rodinným domom č.322.“ Bližšie informácie na obecnom úrade počas pracovných hodín u starostky obce. Podmienky : - dielo môže realizovať len odborne spôsobilá osoba, ktorá odovzdá po ukončení protokol, - obhliadka miesta je nutná, - lehota na podávanie ponúk je do 13.9.2013 ( piatka ) osobne do podateľne obecného úradu.Na obálku je potrebné napísať „ ponuka na kanalizačnú odbočku „ - Bližšie informácie na t.č. 0905 358 626. V Lábe 5.9.2013 PaedDr.Monika Valúchová.

Zavedenie kamerového systému.

Na základe vypracovaného a podaného projektu - prevencia kriminality "Ochrana časti obce Láb kamerovým systémom " starostkou obce nám bola schválená  Radou vlády SR finančná dotácia vo výške 4 000 eur.Za uvedenú sumu a spoluúčasť obce sa osadí otočná  a stacionárna kamera, zabezpečí riadiaci systém -kamerový server s príslušenstvom.Začiatok realizácie prác je september 2013.Kamery budú umiestnené na vytypovaných miestach, kde dochádza najčastejšie k páchaniu rôznych incidentov.Predpokladáme, že výraznou mierou pomôžeme v prevencii proti kriminalite v našej obci.

Začala sa obnova priestorov materskej školy.

Na základe dlhotrvajúceho problému s nedostatočnou kapacitou priestorov materskej školy v dôsledku narastajúceho počtu obyvateľov s trvalým pobytom v obci, sme pristúpili k obnove existujúcich miestností. Úspešným uchádzačom o realizáciu tejto obnovy sa na základe vyhláseného verejného prieskumu trhu sa stal R.Rauscher, Láb č.285.Ako stavebný dozor bol určený Ing.Ivo Beklemdžiev z  Rohožníka.Ukončenie diela je plánované do konca septembra 2013. Týmto krokom  zabezpečíme prijatie všetkých detí do našej škôlky s trvalým pobytom v obci a hlavne vyhovieme požiadavke rodičov o vyriešenie  problému. Financie na rekonštrukciu boli schválené a upravené v rozpočte obce na VI.zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 18.7.2013.Okrem rozpočtových financií obce boli starostkou obce vypracované a poslané žiadosti o dotácie na obnovu priestorov materskej školy do nasledovných inštitúcií a organizácií: Bratislavský samosprávny kraj, spol.POZAGAS,a.s., NAFTA,a.s., Ministerstvo školstva SR.Pevne veríme, že naše žiadosti nezostanú bez povšimnutia a tak, ako nám prisľúbili  pri rokovaniach kompetentní, bude nám aj pridelená určitá finančná čiastka, ktorá pomôže úspešne zrealizovať obnovu priestrov materskej školy v Lábe. Touto cestou ďakujem rodičom,personálu škôlky,dobrovoľníkom, ktorí ochotne pomáhajú pri pomocných prácach bez nároku na odmenu.Výsledkom našej spoločnej snahy budú dve pekné triedy pre naše deti. Monika Valúchová  

Lábske slávnosti 24.8.2013

Milí spoluobčania, srdečne Vás pozývame na "Lábske slávnosti 2013", ktoré budú v dňoch 24.-25.8.2013 v priestoroch futbalového štadióna. Okrem tanca a hudby Vás poteší aj športový súboj obce, kde svoje sily zmerajú učitelia zo školy, škôlky, hasiči, futbalisti a futbalistky, obecný úrad, Vŕškania,ba predstaví sa aj tím europoslankyne Moniky Beňovej a župana Pavla Freša. Kedže tanečná zábava bude do nočných hodín, dovolím si požiadať obyvateľov bývajúcich v blízkosti ihriska o zhovievavosť a pochopenie pre túto obecnú akciu.Tešíme sa na stretnutie s Vami. M.Valúchová

Detský beh River park Bratislava 11.máj 2013

[nggallery id=29]

Lábske olympijské hry 2.máj 2013

[nggallery id=28]

OZNÁMENIE

OZNÁMENIE o ukončení prijímania žiadostí na pridelenie nájomných bytov v Lábe. Obec Láb zverejnila v Lábskych novinách č.1/2011 prvýkrát anketu na výstavbu nájomných bytov spolu s možnosťou podávania žiadostí predbežných nájomcov o tieto byty. V tom období už sme evidovali žiadosti o pridelenie obecných bytov ( mali sme k dispozícii len jeden byt vo vlastníctve obce). Dňom 12.3.2013 sa ukončilo prijímanie žiadostí o pridelenie nájomných bytov. Obec zaradila do evidencie 18 žiadostí. Postup pri výbere : Určenie nájomcu podľa VZN č.1/2012 čl.5 : komisia pri Obecnom zastupiteľstve v Lábe po prešetrení všetkých podaných žiadostí a splnení podmienok , odporučí obecnej rade, starostke obce a následne obecnému zastupiteľstvu nájomcov pre jednotlivé byty. Nájomcov bytov na základe takéhoto výberu schváli obecné zastupiteľstvo. O výsledkoch pridelenia bytov v zmysle VZN č.1/2012 upravujúceho spôsob prenájmu obecných nájomných bytov Obce Láb budú občania informovaní. PaedDr. Monika Valúchová, starostka obce

Oznámenie zámeru

OBEC LÁB , Obecný úrad LÁB č. 503, 900 67, Telefón 034/7790333, E-mail : starosta@obeclab.sk,      fax 034/7790323,  LÁB dňa 21.3.2013 OZNÁMENIE ZÁMERU Predaj časti pozemku V zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a § 9a ods. 2  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňujeme týmto zámer predaja  časti pozemku vo vlastníctve obce Láb,  nachádzajúce sa v k.ú. Láb a zapísané Správou katastra Malacky na LV 2035 ako parcela reg. “E” č. 671/1 o výmere   65 033 m2,                                           druh pozemku: ostatné plochy, Jedná sa o : novovytvorenú parcelu č.   671/56 – ostatné plochy o výmere 13 m2, ktorá vznikla odčlenením od parcely č. 671/1 ( diel 1 ) na základe geometrického plánu č. 3/2013 zo dňa  19.2.2013 vypracovaným Albertom Kollárom, Malacky.Pozemok tvorí súčasť rodinného domu č.159, ktorého spoluvlastníkmi sú Roman Černák a manželka Veronika Černáková, rod. Lazarová. Žiadateľ : Roman Černák s manželkou Veronikou Černákovou, rod. Lazarovou, trvale bytom                 900 67  Láb č.159. Cena je stanovená vo výške minimálnej ceny  130,00 EUR v zmysle znaleckého posudku č.50-2013 zo dňa 18.3.2013 vypracovaným  Ing. Alžbetou Jelínkovej, Pakanská 16, Myjava. V Lábe  21.3.2013                            PaedDr. M.Valúchová,starostka obce                      

Ukončenie zámeru odpredaja.

Obec Láb, Obecný úrad č.503, 90067 v zmysle  uznesení  z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lábe zo dňa 30.1.2013 ruší zámer odpredaja pozemkov vo vlastníctve obce Láb, k.ú.Láb p.č. 1560/5  reg.C o výmere 6456 m2 -orná pôda a p.č.7340 reg. E o výmere 56 838 m2 - trvalé trávnaté porasty.Žiadosť o odpredaj bola prerokovaná v obecnom zastupiteľstve a zamietnutá.

Oznámenie zámeru odpredaja Lábskeho jazera.

OBEC LÁB , Obecný úrad LÁB č. 503, 900 67, Telefón 034/7790333, E-mail : starosta@obeclab.sk, fax 034/7790323, LÁB dňa 23.1.2013 Zámer zrušený, na základe uznesenia č.2/2013 Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Láb z  rokovania konaného dňa 30. 01. 2013   č. 2/2013 K bodu   – Žiadosť Jána Galoviča, Láb č. 37 o odpredaj pozemkov v k.ú. Láb – Lábske jazero p.č. 4865 o výmere 57 147 m² vodné plochy a trvale trávne porasty p.č. 7340 o výmere 56 838 m² priľahlá plocha k vodnej ploche. Obecné zastupiteľstvo   a) berie na vedomie žiadosť Jána Galoviča, Láb č. 37 o odpredaj pozemkov v k.ú. Láb – Lábske jazero p.č. 4865 o výmere 57 147 m² vodné plochy a trvale trávne porasty p.č. 7340 o výmere 56 838 m² priľahlá plocha k vodnej ploche b) neschvaľuje odpredaj pozemku trvale trávne porasty p.č. 7340 o výmere 56 838 m² priľahlá plocha k vodnej ploche, vedené na LV Obce Láb č. 2035 c) neschvaľuje odpredaj pozemku v k.ú. Láb – Lábske jazero p.č. 4865 o výmere 57 147 m² vodné plochy, vedené na LV Obce Láb č. 2035 d) ukladá OcÚ odstrániť zámer predaja z webového sídla obce a doplniť vyhlásenie starostky obce o celej situácii.   PaedDr. M.Valúchová starostka obce

Oznámenie zámeru odpredaja pozemku.

OBEC LÁB , Obecný úrad LÁB č. 503, 900 67, Telefón 034/7790333, E-mail : starosta@obeclab.sk, fax 034/7790323, LÁB dňa 23.1.2013 OZNÁMENIE ZÁMERU Predaj pozemku  . V zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňujeme týmto zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce Láb, nachádzajúce sa v k.ú. Láb a zapísané na Katastrálnom úrade Bratislava, Správa katastra v Malackách : na LV 2035 - parcela reg. “C” č. 1560/5 o výmere 6456 m2, druh pozemku: orná pôda, Jedná sa o : pozemky – ornú pôdu, ktoré vznikli odčlenením na základe geometrického plánu č.202/2009 zo dňa 13.2.2009 vypracovaným Janou Pálkovou, Jakubov č.35, 900 63. Identifikácia : Pozemok je zaradený do rozvojového programu obce ako nový funkčný areál podnikateľskej aktivity V2( Návrh areálu skladového hospodárstva, plánované podnikateľské activity, logistické centrum železiarskeho tovaru v lokalite extravilánu obce ). Cena : Bude stanovená na základe znaleckého posudku. V Lábe 23.1.2013 PaedDr. M.Valúchová starostka obce

Štefanský futbalový turnaj 26.december 2012

[nggallery id=27]

Nech je nový rok 2013 ešte lepší.

Vážení spoluobčania, Dnes si pripomíname 20. výročie vzniku Slovenskej republiky a zároveň vstupujeme do nového kalendárneho roku, hodnotíme čo bolo a dávame si nové predsavzatia. Dovoľte mi, aby som aspoň krátkym slovom vstúpila do Vašich príbytkov a podelila sa o niektoré svoje dojmy z uplynulého roka.V súčastnosti celá naša spoločnosť čelí dopadom krízy a každá domácnosť musí znižovať výdavky už aj na nevyhnutné veci ako sú potraviny, bývanie, energie, doprava, a dokonca aj zdravie, aby mohla ušetriť z výplaty, prípadne splácať úver. V uplynulom roku trápili aj mňa obmedzené finančné možnosti obce. Vďaka úsporným opatreniam a pomoci spoločnosti LÁBINVEST, s.r.o.sme prekonali najhoršie. Teší ma, že sa podarilo zorganizovať niektoré podujatia, a to aj s pomocou organizácií, sponzorov a ochote mnohých z Vás. Ďakujem za spoluprácu s farským úradom, organizáciám – hlavne dobrovoľnému hasičskému zboru, základnej a materskej škole, tiež poslancom a zamestnancom obecného úradu za ich odvedenú prácu. Dúfam že rok, ktorý je pred nami, prinesie veľa radosti a čo najmenej nešťastia a sklamaní. Pričiňme sa o to všetci. Naše činy nech riadi zdravý rozum, kresťanské princípy, dobroprajnosť, vzájomná úcta a chuť k tvorivej spolupráci. Milí občania, všetkým Vám želám pevné zdravie, šťastie, lásku, vzájomné porozumenie a úspešný rok 2013. Monika Valúchová.

Veselé vianoce..

Milí spoluobčania. V rýchlom behu dní nášho uponáhľaného sveta prišiel čas Vianoc. Čas sviatočný, čas výnimočný, čas priam zázračný. Vošiel do našich príbytkov so všetkým, s čím si spájame najkrajšie sviatky roka. Priniesol nám prívetivosť, znášanlivosť, láskavosť a potešenie, ktoré sa ako prirodzené vlastnosti človeka na Vianoce prejavujú v najčistejšej podobe úprimnosti ľudských citov. Cítime vzájomnú spolupatričnosť, náklonnosť svojich najbližších, no hlavne cítime vôňu domova. Veď Vianoce sú predovšetkým sviatkami rodiny a domova. Verím, že sa poschádzate všetci pri prestretom stole preplnenom sviatočnými a tradičnými jedlami a vyzdobenom stromčeku. Želám vám príjemné vianočné sviatky, plné porozumenia, lásky a spokojnosti. Prežite ich v zdraví a šťastí spolu so svojimi blízkymi. Prajem vám aj úspešný vstup do nového roka, nech vás počas neho sprevádza zdravie. Prajem Vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života. Veľa životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších a ľudí blízkych Vášmu srdcu. Prajem vám všetkým nádherné Vianoce, pokoj v duši, ktorý nech sa udrží po celý budúci rok. Monika Valúchová, starostka obce

Mikulášku dobrý strýčku 8.December 2012

[nggallery id=26]

Festival Lucie Popp

Milí spoluobčania dovoľte nám pozvať Vás na 2. ročník festivalu Lucie Popp. Festival sa začína 11. novembra 2012 svojím otváracím koncertom o 16:30 v Malej sále Domu kultúry Záhorská Ves. Účinkujúci: operná diva Jana Kohútová a Slovenské kvarteto Druhý a zároveň záverečný koncert festivalu sa koná 25. novembra 2012 o 16:30 hod. v Kostole sv. Michala obce Záhorská Ves. Účinkujúci: operný spevák a sólista Slovenského národného divadla Jozef Benci za doprovodu Slovenského kvarteta a Chorus Augustini - mužský zbor. Vstupné na koncerty festivalu Lucie Popp je dobrovoľné.

CHcete sa zabaviť? Šláger párty je tu pre Vás..

Dobrý deň, milí spoluobčania dovoľte nám Vás pozvať na nový hudobno zábavný program pod názvom Šláger párty, ktorý sa bude natáčať ako program do televízie. Natáčanie programu sa uskutoční dňa 24.novembra o 19.00 hod. v Dome kultúry Záhorská Ves. Vstupné je 15 eur,cena zahŕňa aj malé občerstvenie. V programe vystúpia: Otto Weiter, Andrea Fischer, Peter Vašek, Lýdia Volejníčkova, violový virtuoz Július Šoška, Ľudová rozprávačka Aťa Klímová a možno príde aj kúzleník. Lístky sa dajú zakúpiť po objednávke na tel.číslach 0905 705297 alebo 0911 507909.

Odstraňovanie poruchy na verejnom osvetlení.

Vážení občania, vzhľadom na pretrvávajúce problémy s verejným osvetlením v obci si Vás dovolíme požiadať o zvýšenú pozornosť na miestnych komunikáciách. Je potrebné, aby ste vo večerných hodinách používali rôzne osvetľovacie telesá, ktoré napomôžu bezpečnému zdržiavaniu sa v obci. Na lokalizácii a odstránení poruchy sa nepretržite pracuje. Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme.

Žiadost o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.

V zmysle VZN Obce Láb č.3/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Láb oznamujeme, že písomné žiadosti o poskytnutie dotácie žiadame podávať v zrýchlenom termíne do 30. novembra 2012. Tlačivá sú k dispozícii na obecnom úrade. Dotácie sa poskytujú predovšetkým na telesnú kultúru a šport, na ochranu a podporu zdravia, na kultúru, osvetu, výchovu a vzdelávanie, na sociálnu oblasť, na ochranu životného prostredia, na rozvoj vidieckej turistiky. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. Dotácia je len doplnkovým zdrojom a nie je možné z nej vykrývať celú činnosť žiadateľa.

Požiadavky občanov

Vážení občania, práve teraz pracujeme na pláne investičných aktivít pre rok 2013 a ďalšie roky.Dovolíme si Vás požiadať o Vaše pripomienky a návrhy do plánu, na základe ktorých obecný úrad v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva zostaví aktuálny plán na rok 2013.Návrhy musia mať verejno prospešný charakter, ktoré prispievajú k zlepšeniu života v obci. Návrhy týkajúce sa zveľaďovania súkromných aktivít nebudú podporené. Termín doručenia je do štvrtka, 8.11.2012 písomne do podateľne obecného úradu počas pracovných dní.Za spoluprácu vopred ďakujeme, s pozdravom M.Valúchová.

Prieskum trhu

Obec Láb, obecný úrad č.503, 900 67 prijíma cenové  ponuky pre realizáciu diela :   Rekonštrukcia oplotenia dvora  obecného úradu Predmetom prieskumu trhu  je predloženie cenovej ponuky na nasledovné odborné   práce : Kovové  stavebné konštrukcie – montáž a dodávka brány v.2,60 m, priechod 4,0 m, stĺpik na uchytenie brány v.3000mm  .                                  Dopravná značka, dodávka ,osadenie. Zemné práce -podsyp plochy zberného dvora makadamom hr. 200 mm – 140 m3. Úprava pláne na ploche 800 m2. Zhutnenie  makadamu a úprava plochy pre cestnú komunikáciu, odvodnenie územia.                                                                                                Zvislé konštrukcie, osadenie betónových stĺpikov  14 ks + betónových dosiek plotových, murárske práce oplotenia. Súčasťou  ponuky je odvoz a likvidácia odpadu. Obhliadka  je nutná. Časový harmonogram realizácie prác – október , november 2012.Práce sa budú realizovať len v prípade získania mimorozpočtových dotácií. Svoje ponuky zasielajte do  24.10.2012 (streda) poštou , alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Lábe počas pracovných hodín.Bližšie informácie na t.č. 0905 358 626 alebo osobne na obecnom úrade. V Lábe 15.10.2012          PaedDr.Monika Valúchová, starostka    

Zverejnenie zámeru odpredaja pozemku

Zverejnenie zámeru odpredaja časti pozemku p.č.671/1 vedené na LV Obce Láb č.2035 Uznesenie č. 32 b) ObZ schvaľuje: 1) zámer prevodu časti pozemku pod stavbou rod.domu Láb č.301 medzi Obcou Láb a Róbertom Kainom a manželkou Ivetou Kainovou, rod.Zálesňákovou, bytom Láb č. 317, p.č. 671/1, druh pozemku ostatné plochy, reg. E, v časti diel 1 o výmere 21 m² (priradený k parcele 661/2) vedeného na LV obce Láb č. 2035 v k.ú. Láb, evidovaného k.ú. Bratislava, správa katastra Malacky podľa predloženého GP č. 39/2012 vypracovaného Ing. Brigitou Kučerovou, Malacky zo dňa 11.09.2012. Náklady spojené s prevodom hradia kupujúci. 2) zámer prevodu časti pozemku medzi Obcou Láb a Máriou Vicenovou, bytom Láb 187 a spolužiadateľmi Jozefom Gerthoferom, bytom Kvetná 35, Zohor a Ruženou Gerthoferovou, bytom Láb 178, p.č. 671/1, druh pozemku ostatné plochy, reg. E, v časti diel 1 o výmere 9,476 m² (priradený k parcele 556/4) vedeného na LV obce Láb č. 2035 v k.ú. Láb, evidovaného k.ú. Bratislava, správa katastra Malacky podľa predloženého GP č. 38/2012 vypracovaného Ing. Brigitou Kučerovou, Malacky zo dňa 05.08.2012, úradne overeného dňa 25.09.2012. Náklady spojené s prevodom hradia kupujúci. V Lábe 3.10.2012 PaedDr.Monika Valúchová starostka obce

Letné lábske slávnosti 25.-26.August 2012

[nggallery id=25]

Verejný prieskum na reštaurovanie sochy.

Obec Láb vyhlasuje : verejný prieskum trhu na reštaurovanie barokovej sochy sv. Floriána, datovanej rokom 1743. Vzhľadom na fakt, že je podaná žiadosť na pamiatkový úrad o zápis sochy do Ústrednej evidencii pamiatkového fondu SR, má obce Láb záujem o prinavrátenie pamiatkových hodnôt tejto exteriérovej plastiky reštaurátorským spôsobom. Obhliadka je možná na základe telefonickej dohody na t.č. 0905 358 626 počas pracovných hodín na Obecnom úrade v Lábe . Vyhlásené : Termín podávania ponúk : osobne do podateľne Obecného úradu v Lábe alebo poštovou službou do 7.9.2012. Na obálku prosíme napísať : Cenová ponuka na opravu sochy.

Prieskum trhu

Prieskum trhu : OBEC LÁB , Obecný úrad LÁB č. 503, 900 67, Telefón 034/7790333, E-mail : starosta@obeclab.sk, fax 034/7790323, LÁB vyhlasuje prieskum trhu s predložením cenových ponúk na realizáciu diela : výmena plynového kotla v budove Obecného úradu Láb. Predmetom prieskumu je: Zabezpečenie účinného a úsporného kotla s jednoduchou obsluhou, následného servisu a zaškolenie pracovníka na obsluhu. Cenová ponuka sa prijíma vrátane všetkých prác ( materiál, montáž, demontáž .. ) Podmienky predkladania cenových ponúk: 1. Návrh do súťaže účastník predkladá písomne s označením „ cenová ponuka na výmenu kotla v budove Obecného úradu Láb 3.8.2012 na adresu: Obec Láb , Obecný úrad č. 503, 900 67 .Pred podaním návrhu musí záujemca vykonať obhliadku nehnuteľnosti na základe telefonického dohovoru na t.č. 0905/358626. 2. Obec Láb neposkytuje zálohovú platbu na vykonané dielo. Platba prebehne po prevzatí diela s odovzdávajúcim protokolom v dvoch častiach. 3. Cena musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a musí byť účastníkom podpísaná. 4.Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky alebo odmietnuť predložené ponuky a ukončiť prieskum ako neúspešný, resp. zrušiť prieskum. V Lábe 12.7.2012 PaedDr. Monika Valúchová starostka

Športovo-hudobné stretnutie dôchodcov združenia

Aj toto leto sme pripravili pre skoršie narodených občanov športovo-hudobné stretnutie, ktoré sa bude konať 3.8.2012 v obci Gajary. Začiatok je o 16,00 hod. pred Spoločenským domom v Gajaroch a celá zábava je plánovaná do 21,00 hod. V čase od 16,00 do 18,00 hod. by prebiehali športové aktivity, potom by nasledovalo vyhodnotenie jednotlivých športových disciplín a zábava pri živej hudbe. Čaká na Vás posedenie pri živej hudbe spestrené hudobným hosťom. Prihlásiť sa môžete osobne na obecnom úrade od 19.7.2012 do 24.7.2012.Doprava je zabezpečená spoločným autobusom. Prihláste sa čo najskôr,počet účastníkov je obmedzení. Tešíme sa na Vás! Monika Valúchová, starostka obce a Združenie obcí EP.

Oznam stavebného úradu.

Oznamujeme občanom, že 14. augusta do 31. augusta  bude stavebný úrad zatvorený (z dôvodu čerpania dovolenky). Všetky žiadosti a podania môžu občania podať do podateľne obecného úradu v Lábe.  J.Lešková, pracovníčka stavebného úradu.

Zmena organizácie dopravy na ceste č.III/00240 v smere Jakubov

Na ceste č.III/00240 v smere Jakubov v najbližších dňoch príde k zmene.Spoločnosť NAFTA a.s. rieši opravu chráničky DN800 plynovodu CA PZZP-MŠP.Jedná sa o demontáž jestvujúcej oceľovej chráničky o priemere 800 mm na plynovode DN500 PN64, pod štátnou cestou 3.triedy č.III/00240 a vybudovanie novej chráničky.Táto cesta bude dočasne upravená v obojsmernej obchádzke na p.č. 5785/6, 5785/8, 5798/25.Žiadame všetkých, aby rešpektovali dočasné dopravné značenia a dodržiavali pravidlá cestnej premávky.Predpokladaný termín realizácie je do 14.9.2012.

Obchodná verejná súťaž BSK

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO 36 063 606 vyhlasuje obchodné verejné súťaže s použitím systému elektronickej aukcie o najvhodnejší návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy (Nájomnej zmluvy) na nehnuteľnosti v k. ú. : 1. k. ú. Záhorská Bystrica 2. k. ú. Petržalka 3. k. ú. Vajnory a k. ú. Svätý Jur 4. k. ú. Senec 5. k. ú. Trnávka 6. k. ú. Nové mesto 7. k. ú. Modra 8. k. ú. Dúbravka 9. k. ú. Veľký Biel Návrhy môžu záujemcovia zaslať do 31.7.2012 do 15.00 hod. na adresu: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava. Rozhodujúci je dátum doručenia návrhu v podateľni Úradu BSK. Bližšie informácie a podmienky obchodných verejných súťaží sú zverejnené na internetovej stránke www.bratislavskykraj.sk v časti Elektronická úradná tabuľa a na úradnej tabuli Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.

Pozor na zvýšenú požiarovosť.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súlade s § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na celom území okresu Malacky od 02. júla 2012 do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa podľa a § 14 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 314/2001 Z. z. zákona o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakazuje najmä: • fajčiť alebo používať otvorený plameň, • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, • zakladať oheň. Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa je povinný v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi zabezpečiť plnenie opatrení v súlade s § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 9a, §10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Tento oznam je potrebné oznámiť spôsobom obvyklým – na úradných tabuliach mestských a obecných úradov v okrese Malacky, zároveň zverejniť v mestských a obecných rozhlasoch. Na oznámenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov sa nevzťahuje všeobecný právny predpis o správnom konaní. pplk. Mgr. Juraj Slovinský riaditeľ v.r.

Vaše pripomienky k zmenám cestovných poriadkov na rok 2012-2013

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov k zmenám celoštátnych cestovných poriadkov pre r.2012/2013, ktoré budú k 9.12.2012 si Vás dovoľujeme informovať, že pokiaľ máte k súčasne platným cestovným poriadkom požiadavky, resp.pripomienky, aby ste nám tieto zaslali písomne do podateľne Obecného úradu v Lábe najneskôr v termíne do 30.7.2012.Vaše požiadavky a pripomienky môžete zaslať aj na mailovú adresu: jmartinovic@slovaklines.sk.Tešíme sa na spoluprácu.M.Valúchová.

Chceme hrať futbal v Lábe...

Vážení priaznivci lábskeho futbalu, hráči a funkcionári športového klubu Láb. Reagujúc na situáciu, ktorá nám - obecnému úradu bola oznámená v stredu, 27.júna 2012 na zasadnutí športového klubu, zvolávame stretnutie občanov, hráčov , funkcionárov a priaznivcov lábskeho futbalu v nedeľu, 1. Júla 2012 o 17.30 hod.na obecnom úrade v Lábe. Bolo nám oznámené, že mužstvo seniorov v budúcej sezóne nebude hrať futbal, vedenie ŠK Láb ich neprihlásilo do súťaže. Ako dôvod uviedli, že hráči nemajú záujem hrať. Myslím si, že futbal toľko rokov tu je, aj by tu mal byť a preto táto informácia bola pre nás veľkým šokom! Nevieme si predstaviť, že v nedeľu diváci nebudú mať zápasy seniorov. Vždy sme riešili problémy s futbalom, každé vedenie športového klubu malo problémy, ale spolu sme to zvládli. Pevne veríme, že keď si spolu sadneme, nájdeme aj spoločné riešenie ..... Ďakujeme za spoluprácu a teším sa na konštruktívne riešenie tohto problému. M.Valúchová, starostka obce.

Prieskum trhu

Prieskum trhu Obec Láb, obecný úrad č.503, 900 67 prijíma cenové ponuky pre realizáciu diela : Obnova vonkajšej fasády na budove pošty ( oproti obecného úradu ) : Jedná sa o opravu existujúceho vrchného náteru, murárske práce, nanesenie náteru bočnej steny. Súčasťou ponuky je odvoz a likvidácia odpadu. Obhliadka budovy je nutná. Svoje ponuky zasielajte do 4.7.2012 (streda) poštou , alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Lábe počas pracovných hodín. Bližšie informácie na t.č. 0905 358 626 alebo osobne na obecnom úrade. V Lábe 18.6.2012 PaedDr.Monika Valúchová,starostka

Gratulujeme našim futbalistom...

V mene všetkých športových fanúšikov gratulujeme našim futbalistom za úspešnú reprezentáciu obce v tejto sezóne.Prajeme veľa zdravia a športových úspechov. Monika Valúchová

Školáci, pomôžte nám..

Slovenská katolícka charita (SKCH) aj tento rok organizuje podujatie „Daruj školské pomôcky“. Počas celého júna budú žiaci a študenti darovaním svojich použitých, no funkčných pomôcok pomáhať sociálne-núdznym deťom a zamýšlať sa tak nad životnými podmienkami svojich rovesníkov. Zbierka trvá od 1.-30. júna 2012. Zoznam centier, ktoré prijímajú školské pomôcky nájdete v prílohe alebo na www.charita.sk a www.mladacharita.sk. Boli by sme vám vďační, ak by ste mohli zverejniť túto informáciu na vašej webovej stránke a samozrejme, ak by ste sa aj zapojili. Viac v tlačovej správe. S pozdravom, Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, SK-81415 Bratislava Tel.: +421-2-5443 1506 Fax: +421-2-5443 3097 pastorova@charita.sk www.charita.sk

ENVIROPARK hľadá talent !

Enviropark Pomoravie Vás srdečne pozýva na podujatie pod názvom „Enviropark hľadá talent“ , ktoré sa uskutoční dňa 28.06.2012 pred Spoločenským domom v Gajaroch, kde svoje talenty v speve, tanci, prednese, výtvarnom umení, atď. predvedú deti zo Základných škôl v rámci mikroregiónu Enviropark Pomoravie /Láb, Jakubov, Gajary, Malé Leváre, Veľké Leváre, Studienka, Závod/. Nominácie na toto podujatie prebehli na základe výberu v rámci každej školy. Vyvrcholením podujatia bude vystúpenie finalistov Česko Slovenská Superstar ! Program: 9,00 – 13,00 hod. výber najtalentovanejších žiakov 13,30 – 14,00 hod. vyhodnotenie 14,00 – 17,00 hod. koncert superstaristov Vstupné je ZDARMA. Počas celého trvania podujatia sú k dispozícii stánky s občerstvením. Všetci ste srdečne pozvaní ! Tento projekt sa uskutoční vďaka finančnej podpore Napísala: Zuzana Caunerová

Poďakovanie

Snahou nás všetkých je skrášľovanie našej obce.Darí sa nám to vďaka sponzorským darom, finančným príspevkom a prácou dobrých ľudí.Práve pracujeme na obnove areálu materskej školy, kde sme vďaka finančnej dotácie Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 1000 € realizovali ďalšiu etapu výmeny jedálenských okien.Finančnou podporou na výmenu okien a dverí prispel aj p.Hronček, kus roboty bez nároku na odmenu pri obnove areálu vykonali aj p.Lukáš Petřek, Martin Kromer, hasiči Peter Kovár, Marián Kovár a pracovníci obecného úradu. No najväčší kus roboty urobili samotní zamestnanci škôlky, ktorí zorganizovali 8.mája 2012 veľkú brigádu v spolupráci s niektorými rodičmi.Výsledkom ich práce je krásny areál materskej školy, ktorý doplníme ešte viacúčelovou preliezačkou.Som veľmi rada, že ste všetci ukázali ochotu spolupracovať a pomôcť pre dobro našich detí.Ďakujem Vám všetkým. M.Valúchová,

Výstavba nájomných bytov v obci sa zreálňuje..

100 000 eur nenávratných pre obec Láb.... S myšlienkou výstavby nájomných bytov sa zaoberalo obecné zastupiteľstvo už dlhšiu dobu. Najväčším problémom pri rozhodovaní o výstavbe bol nedostatok finančných prostriedkov v obecnom rozpočte. Túto vec sme spoločne vyriešili odpredajom obecného bytu, ktorý bol ekonomicky nevýhodný. Financie z predaja použijeme práve na zhodnotenie majetku - výstavbu nájomného bytu. Jedná sa o 8 bytových jednotiek na parcele č.1335/1,2 . Bytový dom bude obsahovať : . garzónka – 1 ks / 25,90 m2 / • 1-izbová bytová jednotka – 1 ks / 36,24 m2 / • 2-izbové bytové jednotky – 2 ks / 55,77 m2 / • 2-izbová bytové jednotky – 1 ks / 51,32 m2 / • 3-izbové bytové jednotky – 3 ks / 67,65 m2 / Objekt bude nepodpivničený, so štyrmi nadzemnými podlažiami, kde posledné podlažie bude riešené ako obytné podkrovie. Bytové jednotky budú disponovať samostatnými zdrojmi vykurovania a prípravy TÚV pre každý byt. Priestory pivníc sú umiestnené na 1.NP. Predpokladaný náklad stavby : cca 374 132,46 / bytový dom / + spevnené plochy , z toho 75% je úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, 25% nenávratná dotácia z ministerstva výstavby. Ďalšie financie z rozpočtu obce pokrývajú náklady na spevnené plochy. Obec Láb toho času eviduje 14 žiadostí o pridelenie nájomných bytov.

Zber opotrebovaného kuchynského oleja.

Prečo je dôležité zbierať opotrebovaný kuchynský olej? Možno sa nad touto otázkou ešte nezamýšľal nikto z Vás. Radi by Vám vysvetlili nebezpečné následky vylievania takéhoto oleja do prírody. Zároveň Vám ponúkame riešenie a pomocnú ruku pri zbere opotrebovaného kuchynského oleja, masti, či tuku. Opotrebovaný ( prepálený ) kuchynský olej patrí do kategórie odpadov, preto je potrebné s ním zaobchádzať veľmi opatrne. Prepálený kuchynský olej je možné recyklovať a následne vyrobiť z neho ekopalivo – bionaftu. Energia vyrobená z bionafty je omnoho lepšia pre naše životné prostredie, pretože sa jej spaľovaním uvoľňuje do ovzdušia podstatne menej CO2 emisií ako je tomu pri fosílnych palivách. Taktiež obsah iných nebezpečných látok (napr.: oxidy síry a oxidy dusíka) je nižší ako pri klasickej nafte. Použitý kuchynský olej býva obyčajne súčasťou komunálneho odpadu a môže preto spôsobiť závažné škody na životnom prostredí (napr.: podzemnej vody alebo pôdy). Môžete tomu zabrániť, ak sa rozhodnete začať zbierať použitý kuchynský olej. .Keď vylievate opotrebovaný kuchynský olej, či masť do kompostu, živíte tak potkanov, ktorých prilákate na tento olej. Ponúkame Vám riešenie a pomoc pri zbere opotrebovaného oleja reštauráciám, jedálňam, vývarovniam aj obyvateľom. V našej obci zavádzame nový spôsob zberu opotrebovaného kuchynského oleja. Všetky informácie Vám poskytne obecný úrad. Kontajner na zber bude uložený v priestoroch školskej jedálne vedľa informačnej tabule. Jedná sa o zelený 120 l. kontajner s označením „ Zber opotrebovaného kuchynského oleja „.Každá rodina dostane zdarma plastový lievik , ktorý si vyzdvihne na obecnom úrade.Systém zberu je jednoduchý : lievik naskrutkujete na čistú PET fľašu, opotrebovaný olej, tuk nalejete do fľaše,naplnenú fľašu uzatvoríte a vložíte do zberného kontajnera vedľa informačnej tabule vo dvore školskej jedálne.Všetci môžeme tak pomôcť krásnej prírode, ktorá si to zaslúži. Nezabúdajme, že kto chráni prírodu, chráni tým seba !

Zber obnoseného šatstva.

Zber obnoseného šatstva . Na základe dobrých skúseností so zberom použitého šatstva v našej obci Vám ponúkame celoročnú možnosť likvidácie obnoseného šatstva, čím zároveň znižujeme množstvo miešaného odpadu v smetných nádobách a chránime životné prostredie. V súvislosti s hore uvedeným sa na Vás obraciame s žiadosťou o likvidáciu šatstva do nového kontajnera s rozmermi 1,11 m x 1,15 m x 2,2 m, ktorý bude umiestnený v najbližších dňoch vedľa vchodu do klubu dôchodcov ( zadná strana obecného úradu ). Tato investícia zaistí nám všetkým nasledujúce prínosy: - pozitívny vplyv na prostredie, daný vytriedením z komunálneho odpadu a následným využitím a recykláciou 100% používaných odevov a obuvi, - pomoc potrebným – najlepšie kusy odevov ponúkame prostredníctvom charitatívnych organizácií tam, kde je ich treba, - finančnú pomoc pre postihnuté detí - prácu pre postihnutých občanov. Zisk za vybrané odevy, ktorý je niekoľko eur za každý kontajner, investujeme do údržby kontajnerov a prípadného umiestnenia nových. Časť najlepších odevov, ktoré zbierame, sa dostane prostredníctvom charitatívnych organizácií najviac potrebným osobám. Spolupracujeme s takými inštitúciami, ako sú Poľský červený kríž, Charita, domovy pre potrebné a nocľahárne. Ďakujeme za spoluprácu.

Materská škola prijme do pracovného pomeru..

Materská škola Láb prijme do pracovného pomeru od 1.9. 2012 kvalifikovanú učiteľku pre predprimárne vzdelávanie.Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov. Žiadosti s profesijným životopisom a kópiou dokladu o vzdelaní zasielajte na adresu: Materská škola Láb Č. 223 900 67 Láb Bližšie ifo. na t. č. 034/7790336, 0911 893 123

Fotenie na nové lábske CD 9.Apríl 2012

[nggallery id=24]

Brigáda v materskej škôlke 8.máj 2012

[nggallery id=23]

Veľké upratovanie - Deň zeme v Lábe 18.-21.apríl 2012

Poďakovanie [nggallery id=22]

Deň narcisov 13.apríl 2012

[nggallery id=21]

Nová zastávka a práce v škole 4.Apríl 2012

[nggallery id=20]

Oslava prvého mája 2012

Sprievodu v dobovom oblečení, s vlajkami a  holubicami mieru. [nggallery id=19]  

DEŇ ZEME sa týka nás všetkých..

Ďakujeme všetkým, ktorí dňa 21.apríla 2012 svojou prácou počas brigády na čistení lesa prispeli ku krajšiemu životnému prostrediu!!!! V rámci celoslovenskej akcie " Deň zeme 2012 " naša obec spoločnými silami prispela k zlepšeniu životného prostredia.Deti základnej a materskej školy zbierali odpad od stredy 18.4.2012 do piatka 20.4.2012, ku ktorým sa v sobotu pripojili aj občania.Veľké poďakovanie patrí deťom, poľovníkom a všetkým občanom, ktorí vyčistili kus lesa, parku a verejných priestranstiev.Sme radi, že nám záleží na čistote a poriadku, čo dokazujeme hlavne svojimi činmi a postojom k životnému prostrediu.Ďakujeme aj hostincu u Tomáša a p.Lazarovi za poskytnutie techniky, bez ktorej by sme mali veľké problémy pri likvidácii odpadu. Starostka obce Monika Valúchová

28. marec je Dňom učiteľov…

Chceme touto cestou poďakovať za prácu pri výchove a vzdelavaní mladej generácie, za odvahu a trpezlivosť, za námahu a úsilie. Vážené panie učiteľky, pracovníci škôl! Snáď nie je iné také povolanie , ako to Vaše, ktoré by dennodenne, rok za rokom, vždy v ďalších a ďalších mladých srdciach zapaľovalo iskru, túžby poznania, pestovalo schopnosť, vnímať život, seba, dobro a zlo, vnímať a tvoriť harmóniu a krásu . Ste ľudia, ktorí podstatne ovplyvnili a ovplyvňujú smerovanie a prácu celých generácií ľudí, ktorí si aj po rokoch dokážu sprítomniť Vaše tváre, hlas, láskavé slovo, pokarhanie – ale častejšie povzbudenie. Ďakujeme Vám. Nie s vedomím povinnosti, ale predovšetkým s úprimnou, úctivou radosťou, že ste tu, že ste zotrvali na ťažkej ceste pedagóga, skromní a obetaví. Želáme Vám pevné zdravie, veľa tvorivých síl, mnoho šťastia a osobných úspechov. S úctou a vďakou Monika Valúchová.

SPP radí

Vážení občania, podvedení zákazníci SPP vás varujú: Dajte si pozor na klamárov! Podpísali ste aj vy nevýhodnú zmluvu na dodávku plynu alebo máte pocit, že vás podomový predajca pri podpise zmluvy oklamal? Ak chcete od takejto zmluvy odstúpiť a vrátiť sa späť k svojmu pôvodnému dodávateľovi plynu – teda k SPP, radi vám v SPP pomôžu. Odstúpenie od zmluvy do 7 dní je totiž bez sankcií. Zavolajte na Zákaznícku linku SPP 0850 111 363, tam vám poradia, ako obnoviť vašu pôvodnú zmluvu a odoberať plyn opäť od SPP. Ak podpis zmluvy s novým dodávateľom ešte iba zvažujete, nepodpisujte nič medzi dverami a nekonajte pod nátlakom. Všetky dokumenty si pozorne prečítajte a všetky informácie si preverte. Viac informácii nájdete aj na www.spp.sk.

Poďakovanie

Starostka obce Monika Valúchová vyslovuje úprimné poďakovanie sponzorom, ktorí sa finančne podieľali na úspešnej realizácii novoročného ohňostroja. Poďakovanie patrí : rodine Petra Chovana, hostincu U Marty a tiež všetkým dobrým ľuďom,zamestnancom úradu a poslancom, ktorí nám pomáhali pri príprave.

Spoločnosť EUSTREAM, a.s. a Nadácia SPP skvalitňuje život v obci Láb

Žijeme v dobe, keď sa vo väčšine oblastí prejavuje nedostatok finančných prostriedkov. Ani naša obec nie je výnimkou. Aj my sme po celý rok 2011 zápasili s nedostatkom financií. Napriek tomu môžem konštatovať, že záver roka bol veľmi úspešný v získavaní mimorozpočtových dotácií. Vďaka poskytnutým finančným príspevkom vo výške 12 000 € od spoločnosť EUSTREAM, a.s. a Nadácia SPP máme možnosť skvalitniť život v obci. Tento príspevok bude použitý podľa vopred schváleného projektu na zveľaďovanie areálu materskej školy - osadenie nových hracích prvkov ako kolotoč a multifunkčná preliezačka, obnovu mobiliaru a zelene, na realizáciu novej autobusovej zastávky a mobiliaru , osadenie informačných tabúľ a obnovu priestoru pre separovaný zber v priestoroch základnej školy. Poďakovanie patrí spoločnosti EUSTREAM, a.s.,  Nadácii SPP a  tešíme sa, že opäť môžeme spoločne vynoviť ďalší kúsok našej krásnej obci Láb. Monika Valúchová, starostka obce

Vyčistime si Slovensko 2012

Vážení občania! Obecný úrad v Lábe Vás pozýva na akciu pri príležitosti Dňa Zeme „Vyčistime si Slovensko 2012“. Cieľom je zber odpadu v našej obci a vyčistenie prírody. Zraz účastníkov je 21.4.2012 o 9.30 hod. pred obecným úradom. Každý účastník dostane pár gumených rukavíc.

Obec Láb, Obecný úrad č.503, Láb 900 67

Obec Láb, Obecný úrad č.503, Láb 900 67 Prijíma cenové ponuky na realizáciu diela : 1. V areály materskej školy - výsadba zelene a úprava ihriska, oplotenie, bezpečné podlažie pod vybranými prvkami. Odpadové koše a lavičky vrátane betonážnych prác. Informačné tabule vrátane montáže , erbu obce a nápisu Láb, otvárateľné na zámok.. 2. V areály základnej školy - obnova priestoru na zber druhotných surovín vrátane stavebného materiálu a prác spojených s dielom . Termín predloženia ponúk : 27.2.2012 do 12.00 hod.na Obecný úrad v Lábe. Na obálku napísať „ Cenová ponuka pre obnovu.“ Na predloženie cenový ch ponúk je potrebné dohodnúť obhliadku na t.č.0905 358 626 . V Lábe 10.2.2012 M.Valúchová

Oznámenie : zámer predaja obecného pozemku na základe zákona č.138/1991 Z.z, § 9a, ods.8 písm.e) prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

OBEC LÁB , Obecný úrad LÁB č. 503, 900 67, Telefón 034/7790333, E-mail : starosta@obeclab.sk, fax 034/7790323, LÁB dňa 23.12012. Obec LÁB, so sídlom LÁB č. 503, 900 67 Predmetom ponukového konania je: predaj pozemku - ostatné plochy v Lábe : Pozemok - ostatné plochy , je súčasťou dvora rodinného domu so súp. číslom Láb 376 katastrálne územie Láb , okres Malacky , zapísané na liste vlastníctva č.2035 , na parcele číslo 671/1 reg.E, druh pozemku orná pôda – o výmere 13 m2, evidované v Správe katastra Malacky. Pozemok tvorí neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľa a tvorí neoddeliteľný celok so stavbou s rodinným domom č.376. Ide o prevod priľahlej plochy – vedľajšieho pozemku. BLIŽŠIE INFORMÁCIE na Obecnom úrade v Lábe, tel. č. 034/7790333, 0905 358 626 . V Lábe 23.1.2012 PaedDr. M.Valúchová starostka obce

Uvítanie do života pre deti narodené v II.polroku 2011 s trvalým pobytom v obci Láb.

“ Život je dar, ktorý si vážime..” Srdečne Vás, milí rodičia, pozývame spolu s Vašimi dieťaťom na Slávnostné uvítanie do života , ktoré sa uskutoční dňa 28.januára 2012 o 14.00 hodine v sobášnej miestnosti Obecného úradu Láb.

Vianočné divadlo 25.12.2011

Adventné divadelné predstavenie žiakov základnej školy v kostole [nggallery id=17]

Hubertov lov 15.10.2011

Prvý ročník stretnutia koníčkárov v Lábe [nggallery id=16]

Lábske slávnosti 21.8.2011

Dožinky a športové ukončnenie leta na futbalovom ihrisku. [nggallery id=14]  

Oznámenie daňového úradu

OZNAM Vážení občania! Dovoľujeme si Vás informovať o zmenách v štruktúre daňových úradov, ku ktorým dochádza z dôvodu reformných zámerov realizovaných v Slovenskej republike. K 1. januáru 2012 bude zriadených 8 daňových úradov v sídlach krajov a 1 daňový úrad pre vybrané daňové subjekty so sídlom v Bratislave. Na zabezpečenie výkonu činnosti daňových úradov v pôsobnosti krajov bude od 1.1.2012 vytvorených 39 pobočiek (PDÚ) a 42 kontaktných miest daňových úradov (KMDÚ) (viď mapa). Transformáciou daňových úradov sa pre klientov nemení dostupnosť služieb daňovej správy. Sieť daňových úradov a ich pobočiek a kontaktných miest bude kopírovať doterajšie lokality daňových úradov. Daňové úrady, pobočky DÚ alebo kontaktné miesta DÚ v Bratislavskom kraji budú od 1.1. 2012 dostupné na adresách súčasných daňových úradov. Daňový úrad v Malackách nájdete na adrese – DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA, POBOČKA DAŇOVÉHO ÚRADU, ZÁHORÁCKA 5249/17, 901 01 MALACKY. Úradné hodiny DÚ, pobočiek DÚ a kontaktných miest DÚ budú: v pondelok až štvrtok od 9.00 hod. do 17.00 hod., v piatok od 9.00 hod. do 14.00 hod.

V piatok bude štátny smútok pre úmrtie Václava Havla.

Václav Havel je charakterizovaný ako „symbol nežnej revolúcie a zásadných politických zmien v Európe koncom 20. storočia“. Úmrtie Václava Havla zasiahlo nie len Česko ale rovnakou mierou aj Slovensko. Ministri sa dnes na svojom rokovaní dohodli na vyhláseí štátneho smútku. Väčšina politických špičiek si myslí že aj takýmto spôsobom by sme si mali uctiť pamiatku bývalého československého prezidenta. Nezabudnime ani my, občania obce na tento deň a v duchu si uctime pamiatku tohto veľkého človeka.Česť jeho pamiatke.

Radostné vianočné sviatky..

Vážení spoluobčania, opäť je tu ten čarovný čas Vianoc, čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a priatelia, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme si popriali vzájomnú úctu a lásku. Čas, kedy sa snažíme aspoň na malú chvíľu zastaviť a zaspomínať si na krásne chvíle prežité v tomto roku. Mnohí z nás si isto spomenú aj na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko, ba dokonca už, bohužiaľ, nie sú medzi nami, ale stále žijú v našich srdciach a spomienkach. Spoločne prežité chvíle radosti, pokory a odpustenia sú tým najkrajším darčekom, ktorý si môžeme dať. Zachovajme si posvätnú úctu k týmto sviatkom, sviatkom pokoja, lásky a porozumenia. Pri tejto príležitosti vám chcem, vážení spoluobčania, poďakovať za vašu prácu v tomto roku. Za množstvo vykonanej práce pri fungovaní vašich domácností, za prácu na vašich pracoviskách, za prácu v prospech našej obce. Preto mi, milí spoluobčania, dovoľte, aby som vám zaželala nielen v svojom mene, ale aj v mene pracovníkov obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov. Želám vám, aby sa splnili vaše priania, očakávania a predsavzatia. Našim deťom želám, aby si pod vianočným stromčekom našli ten najkrajší darček, aký si vysnívali. Zvlášť chcem pozdraviť našich chorých spoluobčanov a popriať im skoré uzdravenie a veľa psychických a fyzických síl. Šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky. Slovenská republika 1.januára oslavuje deň svojho vzniku . Pripomíname si ten dôležitý dátum - 1.januára 1993, keď v dôsledku rozdelenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky na dva samostatné štáty - Českú republiku a Slovenskú republiku - vznikla samostatná SLOVENSKÁ REPUBLIKA. 1.januára je aj Nový rok 2012 .... Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré sme počas minulého roka chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote. Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali či nestihli urobiť. Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré veselé radostné a šťastné. Do Nového roka 2012 Vám prajem viac krajších dní ako tých horších, viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti a radosti ako smútku a trápenia. Pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote. Ďakujem Vám za každý skutok ľudskosti, pomoci tým, ktorí sú na ňu odkázaní. Ďakujem Vám za všetko, čo ste urobili pre ľudí a tým i pre našu obec Láb. Starostka obce Monika Valúchová.

Uplynul ťažký rok 2011...

Rok 2011 sa pomaly blíži ku koncu a netrpezlivo čakáme na nový rok 2012 s vierou, že bude snáď lepší , úspešnejší, že neprídeme o prácu ... A tí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, nájdu nové pracovné zaradenie, čím sa zlepšia životné podmienky . Tento rok bol ťažký aj pre našu samosprávu.Na mestá a obce bolo doteraz presunutých viac ako 4000 rozhodovacích právomocí, na ktoré sú potrebné financie.Údržba ciest a chodníkov, prevádzka osvetlenia, bezpečnosť, poriadok, kosenie a čistenie, správa a údržba cintorína, prevádzka škôl , šport a kultúra si vyžadujú nemalé financie. Obce a mestá získavajú podiel z daní pracujúcich.Zároveň však máme k dispozícii aj miestne dane , pri ich stanovovaní poslanci obecného zastupiteľstva prihliadajú na potreby obce i na reálne možnosti ich zaplatiť.Vytvárame tak systémvýberu peňazí, ktoré používame na zabezpečenie verjnoprospešných služieb alebo investičných akcií.Najväčšou pomocou pri výpadku daní počas roka sú mimorozpočtové dotácie.Naša obec je v tomto smere úspešná. V roku 2011 som podala 15 žiadostí a projektov o pridelenie dotácie pre obec.Úspešní sme boli v 9 prípadoch a doteraz sme získali 17 953 €.Tieto finacie sme použili na rekonštrukciu budovy športového klubu a prístrešku, materskej a základnej školy, budov vo vlastníctve obce.Pomohli sme dobrovoľným hasičom, športovcom, deťom i seniorom a pripravili niekoľko kultúrno-športových aktivít. Pevne veríme, že touto sumou sme ešte neskončili a urobíme všetko, čo je v našich možnostich, aby sme boli naďalej dôveryhodnými partnermi pre silné spoločnosti pri získavaní mimorozpočtových dotácií. Záverom patrí poďakovanie za finančnú pomoc spol.NAFTA a.s., POZAGAS a.s. NADÁCII SPP,GALMISTAV s.r.o.,LÁBINVEST, s.r.o., Kovostav s.r.o., Bratislavský samosprávny kraj, COOP Jednota, Hostincu U Tomáša a U Marty, a všetkým, ktorí prispeli ku krajšej obci Láb.

Rámcový plán činnosti obecného zastupiteľstva na rok 2012 .

JANUÁR 1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a I. plenárne zasadnutie ObZ . 2. Správa o činnosti DHZ za rok 2011. Plán protipožiarnych kontrol pre r.2012. 3. Informácia kultúrnej komisie o pripravovaných aktivitách –Fašiangy, Deň učiteľov. Apríl 1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a zasadnutie ObZ .. 2. Informatívna správa o investičných aktivitách obce. 3. Informácia o hospodárení za r. 2011. 4. Príprava kultúrnej akcie „ Deň matiek „.Deň učiteľov , Deň detí, letné podujatia.. JÚL 1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a plenárne zasadnutie ObZ.. 2. Záverečný účet obce za rok 2010 a výsledky auditu, výročná správa, hodnotiaca správa, 3. Informácia o hospodárení za 1. polroku 2012. 4. Informácia o poskytnutých sociálnych výpomociach a pôžičkách za 1. polrok 2012. 5. Letná kultúrna akcia, príprava posedenia s dôchodcami. OKTÓBER 1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a plenárne zasadnutie ObZ.. 2. Informácia o počtoch žiakov v školách a školských zariadenia, zhodnotenie v-vzdel. procesu ZŠ, MŠ Láb 3. Plán práce škôl a školských zariadení na školský rok 2012 / 2013 šk. vzdelávací program, šk. vzdelávací plán. 4. Návrh na vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2012. 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2013. 6. Návrh plánu činnosti obecného zastupiteľstva na rok 2013. 7. Návrh plánu hlavných úloh na rok 2013. 8. Informácia o činnosti komisií obecného zastupiteľstva v roku 2011. DECEMBER 1.Kontrola plnenia uznesení a plenárne zasadnutie ObZ . 2. Čerpanie rozpočtu na r. 2012. 3. Návrh rozpočtu obce na roky 2013 ,2014, 2015 4. Úprava a schválenie VZN obce. 5. Záverečná správa o činnosti Obecného úradu v Lábe za r.2012 Príprava koncoročných akcií. Tento plán činnosti ObZ bol prejednaný a schválený na zasadnutí ObZ dňa 14.12.2011.

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH OBCE NA ROK 2012.

V roku 1932 Tomáš Baťa vyhlásil : „ Neverím, že prelomy sa dejú samé od seba. To, čomu sme zvykli hovoriť hospodárska kríza, je iné meno pre morálnu biedu. Morálna bieda je príčina, hospodársky úpadok následok. V našej krajina je veľa ľudí, ktorí sa domnievajú, že hospodársky úpadok je sa dá sanovať peniazmi. Hrozím sa dôsledkov tohto omylu. V postavení, v ktorom sa nachádzame, nepotrebujeme žiadne geniálne obraty a kombinácie. Potrebujeme morálne postoje k ľuďom, k práci a verejnému majetku. Nepodporovať bankrotárov, nerobiť dlhy, nevymieňať hodnoty za nič a nevydierať pracujúcich.“ Rok 2012 z hľadiska finančných prognóz bude veľmi ťažkým rokom . I napriek tejto skutočnosti sa posilujeme naďalej zveľaďovať a obnovať obec. Naša činnosť bude zameraná na : • rozvoj výstavby – výstavba nájomných bytov, 8 bytových jednotiek za pomoci finančných zdrojov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva výstavby... Predpokladané investície sú vo výške 374 132, 46 €, z toho dotácia je 93 533,12 eur a úver 280 599,34 eur na dobu 30 rokov. Ďalej budeme podporovať rozvoj výstavby v spolupráci so súkromným sektorom, investormi.. • v prípade úspešnosti projektu „ Zberné dvory odpadov Láb a centrálny zberný dvor „ realizácia diela • pokračovanie v rekonštrukcii materskej a základnej školy • základnú údržbu obecných ciest • rozšírenie služieb • podporu vzdelávania – aktívnu spoluprácu v rámci vyučovania a školských podujatí • .rozvoj športu a voľno časových aktivít • udržanie tradícií a podujatí v obci • podporu sociálnych služieb pre dôchodcov a osamelých občanov • prezentáciu obce v rámci SR na rôznych kultúrnych a spoločenských aktivitách a zabezpečovanie činnosti samosprávy v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nariadení . Finančné prostriedky na podujatia budú obmedzené a závisia od získaných mimorozpočtových prostriedkov. Pri organizovaní kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, obec bude poskytovať finančné prostriedky len po predložení projektu Podporovať sa budú podujatia, na ktorých bude účasť čo najväčšieho počtu obyvateľov, organizácie a združenia výlučne pôsobiace na území obce a v ktorých sú organizovaní občania s trvalým pobytom v obci. Občianskym združeniam a organizáciám sa budú poskytovať taktiež mimorozpočtové finančné prostriedky výlučne len pri odpracovaní prác v prospech obce, na skrášlení a čistení verejných priestranstiev a iných verejných prácach. Termín podávania žiadostí a vypracovaných projektov je do 21.11.2011. Obecné zastupiteľstvo, obecná rada, komisie obecného zastupiteľstva, obecný úrad, - realizácia kompetencii v súvislosti s decentralizáciou štátnej správy na obce - Obecný úrad: plnenie úloh v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, včasné vybavovanie stránok a sťažností, dôsledne plnenie úloh vyplývajúcich z rozhodnutí OZ a starostky obce, správnosť vyberania dane z nehnuteľnosti a iných miestnych poplatkov, včasná príprava materiálov na zasadnutie OZ a zasadnutia komisií, kvartálne predkladanie správ starostke o činnosti komisií ObZ v Lábe. spoločenská oblasť - pomoc pri založení občianskeho združenia na podporu aktivít v obci , - aktívne zapojenie sa do regionálnych projektov / kultúrne a športové aktivity / - aktívna spolupráca s občianskymi združeniami , politickými stranami v obci a podnikateľskými či inými subjektmi pôsobiacimi na území obce - vytvorenie podmienok pre činnosť, pomoc pri obnove činnosti ,podporovať činnosť športového klubu a hasičského zboru, kultúrne podujatie: ( podľa predloženého plánu kultúrnych podujatí na r.2012 ) - slávnostný koncert v kostole Všetkých svätých - Fašiangy - stavanie májov - Memoriál T. Ondroviča - deň matiek, - deň detí, - letné aktivity, - posedenie s dôchodcami, - slávnostné rozsvietenie obecného vianočného stromčeka a príchod Mikuláša, - spoločné vítanie“ Nového roku“ spojený s ohňostrojom v centre obce športové podujatia – športová komisia - hasičské preteky - strelecké preteky - športovo- kultúrne podujatie pre deti - futbalové turnaje životné prostredie, reštitúcie - realizácia projektu separovaného zberu a projekt na uloženie biologického odpadu a zriadenie zberného dvora odpadov, - vyhlásenie súťaže pre žiakov ZŠ – zber papiera, tetra packov a iných druhotných surovín - celoročná ochrana ŽP v obci a jej okolí, - pokračovanie na majetko - právnom vysporiadaní pozemkov na futbalovom ihrisku, miestnych komunikáciach podľa finančných možností obce - poskytovanie bezplatnej právnej poradenskej služby občanom . školstvo - z titulu zriaďovateľa vyvíjať úsilie na skvalitnenie činnosti vo vyučovacom procese, sociálna oblasť - zabezpečovanie činnosti opatrovateľskej služby, stravovania v školskej jedálni, - pokračovanie v projekte jednorázových sociálnych dávok, - sociálna pomoc osamelým a starým občanom, - poskytnutie miestnych daňových úľav pre dôchodcov a ZŤP, - usporiadanie stretnutia s dôchodcami , športové a zábavné popoludnia - poskytnutie vianočných vecných darčekov pre dôchodcov, Tento plán hlavných úloh obce na rok 2012 bol prejednaný a schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Oznam stavebného úradu.

Stavený úrad v Lábe bude v dňoch 23.12.2011 a 30.12.2011 zatvorený.Žiadosti je možné podať do podateľne obecného úradu.

Vývoz komunálneho odpadu počas sviatkov

Firma TEKOS, s.r.o.Malacky uskutoční vývoz komunálneho odpadu z Lábu v stredu,28.12.2011 a A.S.A.Slovensko s.r.o.Zohor vyváža v utorok, 27.12.2011.

Ponuka na voľnú pracovnú pozíciu.

Obec Láb, Obecný úrad ponúka voľnú pracovnú pozíciu na miesto- upratovačky obecného úradu.                        Podmienky : ukončené min. stredné odborné učilište, chuť pracovať. Bližšie informácie na t.č. 0905 358 626 alebo osobne na obecnom úrade počas pracovných hodín. Svoje  ponuky so stručným profesijným životopisom zasielajte na Obecný úrad v Lábe najneskôr do 30.11.2011.

Sponzorský dar 7500 eur poteší...

Pozagas a.s.Malacky dňa 21.11.2011daroval našej obci na základe vypracovaného projektu sponzorský dar vo výške 7500 eur ! Pre nás je to obrovská finančná pomoc, ktorá pomôže v týchto ťažkých časoch pri rozvoji obce. Touto cestou v mene občanov obce Láb ďakujeme spoločnosti Pozagas a.s. Finančné prostriedky použijeme podľa schváleného účelu na odstránenie havarijných stavov a kultúrno-spoločenský rozvoj obce. Sme veľmi radi, že môžeme spolupracovať s takým silným a spoľahlivým partnerom, ktorý dokáže byť nápomocný v každej dobe. Monika Valúchová

Oznam stavebného úradu v Lábe

Oznamujeme občanom, že dňa 25. 11. 2011 bude stavebný úrad zatvorený. Žiadosti a podania na stavebný úrad môžu občania podať cez podateľňu v čase úradných hodín Obecného úradu Láb.

Kačacie a husacie hody v hostinci U Marty.

Pozvánka na kačacie a husacie hody . Kedy ?  19 . november 2011 od 12.00 hod. V sychravom jesennom období vám spríjemní deň kačacích a husacích špecialít, ktoré budeme podávať tradične v hostinci U Marty . Kačacie stehná či pečená kačka a pečená hus s lokšami a červenou kapustou Vám vytvoria nezabudnuteľnú harmóniu chuti. A k tomu pohár dobrého vínka. Príďte medzi nás...

čo sa to tu deje???

Som naozaj znechutený z doterajšieho diania v nasej obci.Sochu sv.Floriána ktorá stála v strede dediny 270 rokov a prežila nacistov a kto vie čo ešte,zničil nejaký opitý ...  poslanec?čo sa to tu deje???podla správ tv joj bolo začaté trestné stíhanie.mám ale velké obavy,či bude mať nejaký zmysel.

POZOR na obchodníkov s energiou !

Vážení obyvatelia obce Láb,Gajary spoločnosť Západoslovenská energetika si Vás dovoľuje upozorniť na možné nekalé praktiky niektorých obchodníkov s elektrinou. Nie všetci obchodníci s elektrinou si zaslúžia vašu dôveru. V prípade, že budete oslovení obchodníkmi s elektrinou, vždy si dôkladne preštudujte ich ponuku – konkrétne zmluvu, všeobecné obchodné podmienky a cenník. Môže sa stať, že nájdete skryté poplatky alebo dlhú zmluvnú viazanosť. Ak ste už zmluvu s podomovými predajcami elektriny podpísali a máte akékoľvek pochybnosti o jej výhodnosti, máte právo túto zmluvu uzatvorenú doma v lehote 7 dní od podpisu ukončiť. Pre viac informácií volajte Zákaznícku linku ZSE 0850 111 555 alebo navštívte Kontaktne miesto. Západoslovenská energetika, Váš spoľahlivý dodávateľ elektriny“ ZSE Energia, Váš spoľahlivý dodávateľ energie

Úplná uzávierka cesty III/00237 v Zohore

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Malackách povoľuje úplnú uzávierku cesty III/00237 v obci Zohor v mieste kríženia cesty so železničnou traťou Devínska Nová Ves - Kúty z dôvodu rekonštrukcie priecestia. Termín uzávierky : od 26.9.2011 od 8.00 hod. do 29.9.2011 do 14.00 hod nepretržite. Obchádzková trasa vedie                 od Stupavy -odbočka na Vysokú pri Morave, odbočka na Zohor, od Malaciek po ceste I/2, odbočka na Plavecký Štvrtok - Láb pokračovanie po ceste III/00240 do Zohoru.

Bratislavský samosprávny kraj pomáha našej obci !

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany Prispievateľ: Bratislavský samosprávny kraj zriadený zákonom č. 302/2001 Z.z. Zastúpený: Ing. Pavlom Frešom, predsedom So sídlom: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava (ďalej ako „prispievateľ" alebo „BSK") a Príjemca: Obec Láb Zastúpený: PaedDr. Monikou Valúchovou, starostkou obce So sídlom: 900 67 Láb 503 prííjemca“) II. Predmet zmluvy 1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Úprava športoviska a domu smútku v obci Láb" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005"). III. Trvanie realizácie 1.Príjemca projekt realizuje v obci Láb, v areály ŠK Láb a miestneho cintorína v termíne: 15. 10. – 15. 12. 2011. Finančné prostriedky vo výške 500 € budú použité na rekonštrukciu vchodových dverí domu smútku a úpravu športoviska. V tomto roku je to po druhýkrát, čo nám BSK prispel ku skrášľovaniu a rozvoju obce. V mesiaci máj sme dostali 1000 e na podporu DHZ Láb-oslavy 120.výročia vzniku DHZ a 40.výročia podpísania družobnej zmluvy s partnerskou obcou Říčany u Brna.Poďakovanie v mene občanov obce patrí predsedovi BSK Ing.P.Frešovi i poslancom BSK.Pevne veríme, že spoločnými silami prispejeme k úspešnému rozvoju Bratislavského samosprávneho kraja. ----------------------- -------------------------

Stavebné pozemku za cenu 69,70 €/m2 v lokalite Bahná !!

Oznamujem záujemcom o stavebné pozemky v lokalite Bahná, že cena bola znížená na 69,70€/m2.V ponuke sú pozemky p.č.1500/44 a 1500/45 so stavebným povolením za cenu 69,70€/m2. Na pozemkoch sú realizované všetky inžinierske siete.

Oznámenie

Oznámenie : zámer predaja obecného pozemku na základe zákona č.138/1991Zb.z, § 9 a ods.8 písm.e) prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa .________________________________________ OBEC LÁB , Obecný úrad LÁB č. 503, 900 67, Telefón 034/7790333, E-mail : starosta@obeclab.sk, fax 034/7790323, LÁB dňa 19.9.2011 Obec LÁB, so sídlom LÁB č. 503, 900 67 1. na predaj nehnuteľnosti – ornej pôdy v Lábe Predmetom ponukového konania je: predaj pozemku - ornej pôdy v Lábe : pozemok tvorí orná pôda , ktorý je súčasťou záhrady rodinného domu so súp. číslom Láb 116 katastrálne územie Láb , okres Malacky , zapísané na liste vlastníctva č.664 , na parcele číslo 2357/2 , druh pozemku orná pôda – o výmere 42 m2, evidované v Správe katastra Malacky. Pozemok tvorí neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľa, bez možnosti prístupu po verejnej komunikácii.. Ide o prevod priľahlej plochy – vedľajšieho pozemku . Všeobecná hodnota nehnuteľnosti je stanovená uznesením ObZ v Lábe zo dňa 19.9.2011 vo výške 487,62 eur ( slovom: štyristoosemdesiatsedem eur a šesťdesiatdva centov ). 2. na predaj nehnuteľnosti – trvalé trávnaté porasty a záhrady v Lábe : Predmetom ponukového konania je: predaj pozemku - ornej pôdy v Lábe : pozemok je súčasťou záhrady rodinného domu so súp. číslom Láb 440 katastrálne územie Láb , okres Malacky , zapísané na liste vlastníctva č.2035 , registra E ,na parcele číslo 1301/11, druh trvalé trávnaté porasty – o výmere 18 m2 a záhrady , registra C, p.č.1301/11 o výmere 11 m2 evidované v Správe katastra Malacky. Pozemok tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, rodinným domom č.440 .Ide o prevod priľahlej plochy – vedľajšieho pozemku . Všeobecná hodnota nehnuteľnosti je stanovená uznesením ObZ v Lábe zo dňa 19.9.2011 vo výške 336,69 eur ( slovom: tristotridsaťšesť eur a šesťdesiatdeväť centov ). 3. Predmetom ponukového konania je: predaj pozemku - ostané plochy v Lábe : pozemok je súčasťou rodinného domu so súp. číslom Láb 22 katastrálne územie Láb , okres Malacky , zapísané na liste vlastníctva č.2035 , registra E , evidované v Správe katastra Malacky. Pozemok tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, rodinným domom č.22 .Ide o prevod priľahlej plochy – vedľajšieho pozemku . Všeobecná hodnota nehnuteľnosti je stanovená uznesením ObZ v Lábe zo dňa 19.9.2011 vo výške 731,43 eur ( slovom: sedemstotridsaťjeden eur a štyridsaťtri centov ). Náklady spojené s odpredajom hradí žiadateľ. V Lábe 19.9.2011 PaedDr. M.Valúchová starostka obce

Poďakovanie

POĎAKOVANIE STAROSTKY OBCE Ďakujeme spol.KOVOSTAV 98 SK, p.P.Habudovi za nezištnú pomoc pri obnove odvodňovacieho kanála na hlavnej ceste neďaleko obecného úradu.Touto prácou sme vyriešili problém odtoku dažďových vôd v tomto úseku. L.Martinkovičovi za pomoc pri organizovaní Lábskych slávností v dňoch 20.- 21.8.2011 , ŠK Láb za spoluorganizáciu, poslancom Obecného zastupiteľstva a pracovníkom obecného úradu, R.Cíchovi, D.Ďuricovej, p.Anne Zálesňákovej, dôstojnému p.farárovi a Dobrovoľným hasičom v Lábe, ako aj všetkým účinkujúcim a divákom. Spoločne sme opäť pripravili krásne športovo-spoločenské podujatie nielen pre občanov obce Láb.. Bývalému riaditeľovi OO PZ Stupava Mgr.Róbertovi Peťkovi ďakujeme za dlhoročnú výbornú spoluprácu a pomoc pri zabezpečovaní verejného poriadku , ochrany majetku a zdravia občanov, ako aj za výchovno-vzdelávaciu činnosť v našich školských zariadeniach. Záverom ďakujeme pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom základnej a materskej školy za prípravu školského roka 2011/2012 a všetkým prajeme veľa tvorivých nápadov a usilovných žiakov.

Pozvánka na plenárne zasadnutie ObZ.

S T A R O S T K A Obce Láb P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam VII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lábe, ktoré sa uskutoční v zasadačke OcÚ dňa 19. 9. 2011 (pondelok) o 17.00 hod. Program : 1. Otvorenie zasadnutia, určenie komisií a kontrola plnenia uznesení. 2. Žiadosť o odkúpenie častí obecných pozemkov. (mat. č. 35/2011) 3. Analýza nákladov a výnosov obecnej čistiarne odpadových vôd. (mat. č. 36/2011) 4. Informácie k podávaniu žiadosti na Enviromentálny fond – Ochrana a využívanie vôd – čistenie odpadových vôd v aglomerácii do 2000 ekvival. obyvateľov. (mat. č. 37/2011) 5. Príprava kultúrnej akcie – Posedenie s dôchodcami pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Správa o prebehnutej akcii – Letné lábske slávnosti. (mat. č. 38/2011) 6. Informácie – prehľad žiadostí o dotácie za rok 2011, správa o aktivitách na projekte Zberný dvor odpadov, potravinová pomoc, stanovisko starostov obcí okresu Malacky k problematike neprispôsobivých občanov Malaciek a ich umiestneniu do okolitých obcí. (mat. č. 39/2011) 7. Rôzne. Dovolím si Vás požiadať o včasné zaujatie miesta! PaedDr. Monika Valúchová starostka obce

POĎAKOVANIE

Revitalizácia centra obce Láb 2010 - 2011 za pomoci nenávratného finančného príspevku Európskeho spoločenstva sme realizovali projekt „ Revitalizácia centra obce Láb „ v rámci Operačného programu : Bratislavský kraj, opatrenie 1.1. Regenerácia sídiel a získali sme príspevok vo výške 227 745, 72 € . Zámerom obce bolo :  skvalitniť prostredie a zatraktívniť centrálne časti obce,  vytvoriť ponukové rekreačno-oddychové a obslužné aktivity pre obyvateľov a dennú návštevnosť obce. Využitie stavby je orientované na denné a celoročné využitie obyvateľmi obce a ako súčasť základnej vybavenosti rozvojového programu cestovného ruchu v tomto atraktívnom prostredí regiónu Záhoria. Zvolenými vyjadrovacími prvkami sa dbá na zachovanie charakteru vidieckeho sídla a daného prostredia a jeho postupnú prestavbu navrhuje s modernými prvkami vyjadrené najmä výberom mobiliáru, umiestnením drobnej architektúry a systémovými prvkami v návrhu sadovníckych úprav. Pešie chodníky vedené od námestia obce severným smerom sú riešené s použitím betónovej dlažby. Rovnaké konštrukčné riešenie je navrhnuté pre pešie priestranstvo pred obecným úradom . Pešia zóna navrhovaná v priestore malého parku je konštrukčne riešená ako pojazdná s betónovou dlažbou. Peší chodník prepájajúci malý park s autobusovou zastávkou na ul. Radek a priestor pred hostincom u Marty je konštrukčne riešený s použitím betónovej dlažby uloženej v lôžku na betónovom podklade. Prestavba autobusovej zastávky prímestskej autobusovej dopravy spočívala vo vytvorení bezkolízneho prístupu cestujúcich k zastávke, plochy nástupišťa s prístreškom a realizácii zastavovacieho pruhu . Sadovnícky návrh plôch verejnej zelene pred obecným úradom, v malom parku a v parčíku pri zastávke autobusov spočíva v doplnení zelene na vhodných plochách, zakrytie a ozelenenie holých múrov a stien, dotvorenie peších plôch, vytvorenie posedení v tieni pod stromami. Detské ihrisko pri malom parku je riešené s hernými prvkami pre deti vo vekovej skupine 3 – 7 rokov vybratými z ponukových katalógov. Projekt hodnotíme po realizácii ako veľmi úspešný a poďakovanie patrí aj Nadácii SPP, spol. NAFTA a.s., realizátorovi diela KOVOSTAV s.r.o., projektantom spol. ATELIÉR OLYMPIA Bratislava, stavebnému dozorovi Ing. Milanovi Žilavému a všetkým dobrým ľuďom, ktorí nám pomáhali. PaedDr.Monika Valúchová Starostka obce

Rozpis zápasov ŠK Láb

SENIORI V. liga VIDIEK- jesenná časť 1. kolo 14. 8. - UHČ 17.00: Láb - Marianka 2. kolo 21. 8. - UHČ 17.00: Pernek - Láb 3. kolo 28. 8. - UHČ 17.00: Láb - Sološnica 4. kolo 4. 9. - UHČ 16.30: Pl. Mikuláš - Láb 5. kolo 11. 9. - UHČ 16.30: Láb - voľný žreb 6. kolo 18. 9. - UHČ 16.30: Studienka - Láb 7. kolo 25. 9. - UHČ 16.00: Láb - M. Leváre 8. kolo 2. 10. - UHČ 15.30: Suchohrad - Láb 9. kolo 9. 10. - UHČ 15.30: HODY Láb - Kostolište 10. kolo 16. 10. - UHČ 15.00: Borinka - Láb 11. kolo 23. 10. - UHČ 15.00: Láb - Pl. Štvrtok/Vysoká B 12. kolo 30. 11. - UHČ 14.00: Pl. Podhradie - Láb 13. kolo 6. 11. - UHČ 13.30: Láb – Gajary

Dôležitý oznam

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti Maximálna teplota 2. stupeň Maximálna teplota vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 35ºC): a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní, b) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch, c) dodržiavať pitný režim. 3. stupeň Dlhodobé dosahovanie maximálnej teploty vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 40ºC): a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní, b) dodržiavať pitný režim, c) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch, d) pri pobyte na priamom slnku používať ochranné prostriedky pred priamym slnečným žiarením (pokrývka hlavy, ochranné krémy, slnečné okuliare a pod.). Minimálna teplota 2. stupeň Dosiahnutie minimálnej teplote vzduchu(M2, < 20ºC). Silný mráz: a) chrániť sa primerane teplým oblečením a obuvou, b) chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom, c) vykonať primerané opatrenia na ochranu hospodárskych plodín pred prízemnými mrazmi. 3. stupeň Minimálnej teploty vzduchu (M3, 20 m/s alebo nárazy > 25 m/s): a) nezdržiavať sa na voľných plochách, b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach, c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere, d) odložiť z dvorov voľne položené predmety, e) nepúšťať von deti, f) zabezpečiť domáce zvieratá, g) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách, h) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi obmedziť jazdu po otvorených veterných plochách, i) zabezpečiť okná, skleníky, voľne uložené predmety, pozbierať sušiacu sa bielizeň, j) pri jazde automobilom znížiť rýchlosť jazdy. 3. stupeň Výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V3, priemer > 25 m/s alebo nárazy > 35 m/s): a) keď nie je nutné, nevychádzať z domu, b) nezdržiavať sa na voľných plochách, c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere, d) nepúšťať von deti, e) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených veterných plochách, f) zabezpečiť žeriavy. Snehové jazyky a záveje 2. stupeň Intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov: a) vybaviť vozidlo zimnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové reťaze, vlečné lano, lopata a pod.), b) zabezpečiť sa komunikačnými prostriedkami (mobilný telefón, PDA, vysielačka a pod.) pre prípad núdze. 3. stupeň Mimoriadne intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov: a) obmedziť pohyb vo vonkajšom prostredí, b) obmedziť jazdu vozidlom a inými prostriedkami. Sneženie 2. stupeň Silné sneženie pri ktorom spadne S2, > 20 cm nového snehu za 12h: a) na horách sledovať a dodržiavať pokyny horskej služby, b) vybaviť vozidlo príslušnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové reťaze, vlečné lano, lopata a pod.), c) v prípade mokrého snehu a silného vetra obmedziť pohyb v lese a v blízkosti elektrických vedení. 3. stupeň Mimoriadne silné sneženie pri ktorom spadne S3, > 30 cm nového snehu za 12h: a) obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri. Poľadovica 2. stupeň Intenzívna tvorba poľadovice: a) obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri, b) upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb. 3. stupeň Mimoriadne intenzívna tvorba poľadovice: a) obmedziť pobyt a pohyb i dopravnými prostriedkami v exteriéri, b) upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb. Búrky 2. stupeň Výskyt silných búrok spojené prívalové zrážky s úhrnmi (BD2, >30mm za 1h) a nárazy vetra s rýchlosťou (BV2, >25m/s): a) nezdržiavať sa na voľných plochách, b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach, c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere, d) odložiť z dvorov voľne položené predmety, e) zabezpečiť domáce zvieratá, f) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách, g) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených veterných plochách, h) vo voľnej krajine pri búrke prečkať v automobile, alebo vyhľadať nižšie polohy(pozor na ich prípadné zatopenie), i) nezdržiavať sa pri vysokých stožiaroch alebo vysokých stromoch, j) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt). 3. stupeň Výskyt mimoriadne silných búrok spojené s prívalovými zrážkami s úhrnom (BD3, 40 mm za 1h) a nárazmi vetra s rýchlosťou (BV3, >35 m/s): a) keď nemusíte, nevychádzať z domu, b) nepúšťať von deti, c) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách, d) nezdržiavať sa pri stožiaroch vysokého napätia alebo vysokých stromoch, e) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt), f) zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody. Dážď 2. stupeň Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok (D2, > 50mm za 12h): v prípade kritického nedostatku času: Zanechať akékoľvek činnosti a rýchlo sa odobrať na bezpečné (kopec, vyšší svah a pod.) alebo vopred určené miesto. pokiaľ máte dostatok času: a) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu, b) premiestniť vybavenie domácností do vyšších poschodí, c) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory, d) pripraviť si vozidlo pre prípad nutnosti opustenia obydlia, e) pripraviť si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni, f) zobrať si nepremokavú obuv a odev, g) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.), h) informovať svojich susedov, i) pripraviť evakuáciu zvierat, j) pripraviť si evakuačnú batožinu, k) opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt). 3. stupeň Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom (D3, > 70mm za12h): a) dodržiavať pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy, sledovať pokyny v hromadných informačných prostriedkoch, b) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek ( aj vyschnutých korýt), c) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.), d) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory, e) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu. Hmla 2. stupeň Výskyt silných hmiel s dohľadnosťou (H2, < 300m): Ak viditeľnosť nepovoľuje ísť rýchlejšie ako 20 km/hod. a keď nie je možné rozoznať okraj cesty odstavte vozidlo. Na diaľniciach vyhľadať najbližšie odpočívadlo a počkať kým sa hmla rozplynie. 3. stupeň Výskyt mimoriadne silných hmiel (H3, < 100m): Obmedziť jazdu vozidlom z bezpečnostných dôvodov.

Dievčenský futbalový klub Láb

ROZPIS DFK LÁB 2011 / 2012 20.8. 2011 DFK Láb – TJ Kovo Beluša 27.8. 2011 TJ Dynamo Orlové – DFK Láb 4.9. 2011 DFK Láb – FC Čaka 10.9. 2011 FKM Karlova Ves – DFK Láb 18.9. 2011 DFK Láb – Lady Team Bratislava "B“ 25.9. 2011 TJ Obec Pažiť – DFK Láb 1.10. 2011 DFK Láb – ŠK Vrakuňa 8.10. 2011 ŠK Selce – DFK Láb 15.10. 2011 DFK Láb – TJ Skloplast Trnava 22.10. 2011 OFK Dunajská Lužná – DFK Láb 29.10. 2011 DFK Láb – Spartak Bánovce nad Bebravou 5.11. 2011 TJ Termál Diakovce – DFK Láb 12.11. 2011 DFK Láb – TJ Spartak Myjava Zápasy sa odohrajú na futbalovom ihrisku o 15:00 hod.

Dovolenka referenta stavebného úradu

Oznamujeme občanov, že p.Lešková zo stavebného úradu v Lábe má v dňoch : 29.7.2011 (piatok ) a 2.8.2011 ( utorok ) dovolenku.

Postrek proti komárom bude 20.7.2011..

Dňa 20.7.2011 v doobedňajších hodinách prebehne chemický postrek proti premnoženým komárom v katastry našej obce.Použité budú povolené prípravky a postupy na ničenie komárov. Aplikovaný roztok je v nízkej koncentrácii a rýchle sa rozkladá na neškodné látky. Je neškodný pre domáce zvieratá a ničí premnožené dospelé komáre.Obyvateľom nehrozí touto činnosťou žiadne ohrozenie!

Právne poradenstvo obce

Oznanmujeme občanom, že v stredu 20.07. 2011 a tiež 27.7.2011 nebude právna poradňa pre občanov. Najbližšie poradenstvo sa uskutoční 3.8.2011 v čase od 18.00 hod. do 19.00 hod.v klube dôchodcov.

Prevody pozemkov, na ktoré je uplatnený reštitučný zákon..

Vzhľadom na výskyt podaní, v ktorých predmetom prevodu sú pozemky vo vlastníctve štátu, právnických osôb a obcí, Vám dávame do pozornosti dodržiavanie ustanovení § 5 ods.1, § 5 ods.3 zákona č.229/1991 Zb. a § 4 ods. 1, § 4 ods.2 zákona č.503/20023Z.z. V zmysle citovaných právnych predpisov sú prevody pozemkov, na ktoré je uplatnený reštitučný nárok podľa zákonov 229/1991 Zb. a 503/2003 Z.z., ..neplatné.V snahe predísť takýmto úkonom, bolo by vhodné, aby súčasťou podania bolo aj vyjadrenie Obvodného pozemkového úradu v Malackách o uplatnenom (neuplatnenom) reštitučnom nároku.

Vývoz odpadovej vody fekálnym vozidlom

Oznamujeme občanom, že vývoz odpadovej vody robí spol. ŠIRECOM zo Zohoru. Tel. číslo na vývozcu pre objednávky je 0911 623 201 . Cena za vývoz je 14,50 €/ fekál. Ďalším zmluvným partnerom obce Láb je p.Klubník zo Zohoru, tel.číslo pre objednávky 0903787066.

Zmena ordinačných hodín u zubnej lekárky MUDr,Leškovej.

Zubná ambulancia v Plaveckom Štvrtku MUDr. Lešková oznamuje, že v období od 18.7. do 5.8.2011 nebude ordinovať. Zastupovať ju bude MUDr. Veselá nasledovne: Pondelok od 13.00 do 15.00 h. v Zohore; Utorok od 8.30 do 10.30h. vo Vysokej pri Morave, Streda, Štvrtok a Piatok od 8.00 do 10.00 h. v Zohore.

Oznam MuDr.Š.Nenovského

Obvodná ambulancia v Plaveckom Štvrtku MUDr. Nenovský oznamuje svojim pacientom, že od 18. do 22. júla 2011 nebude ordinovať. Zastupovať ho bude MUDr. Slobodová v Zohore: Pondelok a Utorok od 7.00 do 12.00 hod; Streda a Štvrtok od 12.00 do 17.00 hod; Piatok od 7.00 do 12.00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Keď poľovníci bavia...

Prvú prázdninovú sobotu pripravilo poľovné združenie Malina Láb v spolupráci so základnou a materskou školou a Obecným úradom v Lábe hudobno-zábavné popoludnie a strelecké preteky.Všetci sme sa tešili, nachystaná bola hodnotná tombola, výborné jedlo i pitie, sladkosti, atrakcie...len to počasie akosi nechcelo spolupracovať. Občas pršalo, miestami lialo, no naše deti to neodradilo a bavili sa ďalej.Najväčším prekvapením a najmilšou atrakciou sa stalo vozenie na poníkovi za odbornej asistencie Natálky Hasičkovej a jazda prekrásnym kočom s p.J.Hasičkom.Chudáci koníky...toľko jazdiť hore-dole im dalo poriadne zabrať, no i napriek tomu vydržali takmer do ôsmej hodiny.Možno v tom rýchlom čase sme zabudli poďakovať našej Natálke i p.Hasičkovi, že nám všetkým pripravili nezabudnuteľný zážitok a tešíme sa na ďalšie spoločné podujatie.Ďakujeme v mene všetkých detí i rodičov.

Spojili sme naše sily pre lepšie veci..

Dovoľte mi vážení spoluobčania poďakovať za Vašu trpezlivosť, dobré rady a pomoc pri skrášlení našej obce. Aj my sme sa zaradili medzi obce, ktoré za pomoci nenávratného finančného príspevku Európskeho spoločenstva realizovali projekt „ Revitalizácia centra obce Láb „ v rámci Operačného programu : Bratislavský kraj, opatrenie 1.1. Regenerácia sídiel. Celkovo sme získali nenávratný finančný príspevok vo výške 227 745,72 EUR.Vďaka patrí Vám, ktorí ste nám boli počas prác nápomocní i Vám, ktorí ste boli trpezliví a tolerantní.Spol.KOVOSTAV 98 SK ako realizátor diela vykonal kus peknej práce, ktorá je ozaj reprezentatívna pre našu obec.Poďakovanie patrí aj Nadácii SPP a spol.NAFTA a.s., ktorí tiež finančne prispeli ku skrášleniu obce a opäť dokázali, že im na Lábe záleží..M.Valúchová.

Poďakovanie za pomoc..

Obecný úrad v Lábe ďakuje všetkým priaznivcom rekreačného športu, ktorí pomáhajú pri rekonštrukcii prístrešku na ihrisku : P.Vajarský, P.Kerepecký, M.Kain Galmistav s.r.o. Š.Bertovič, J.Lazar,futbalisti „ Starí páni „ R.Ledník s rod., S.Mifkovič, F.Pír, J.Osuský,F.Koporec, P.Koporec... a mnohím ďalším, ktorých sme nestihli vymenovať... Ďakujeme aj hasičom, ktorí vo štvrtok 30.6 2011 v čase od 21.30 hod. nám pomáhali pri odstraňovaní škôd spôsobených náhlou prietržou mračien a tiež všetkým občanom, ktorí v tom čase nelenili a v blízkosti domov pomáhali s prečisťovaním odvedenia dažďových vôd uličnými vpusťami. A záverom ďakujem všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom za skvelú spoluprácu v školskom roku 2010/2011 a prajeme im príjemné slnečné dni, aby nabrali veľa nových síl a dobrých nápodov do nového školského roka! Monika Valúchová.

Sviatosť Božieho Tela v Lábe - Nedeľa 26.Júna 2011

[nggallery id=11]

Rekonštrukcia futbalového štadiónu

[nggallery id=6]

Prehliadka kostola

Foto: Martina Petrenková [nggallery id=7]  

Prechádzka po Pieskovni

Fotograf: Martina Petrenková [nggallery id=5]

Odstránenie čiernej skládky - 9. Jún 2011

Odstránenie čiernej skládky pri lábskej šutrovni [nggallery id=3]

Výsledky komunálnych volieb - 27.November 2010

počet osôb zapísaných v zozname voličov ...........1196 počet odovzdaných obálok ...................................808 počet platných hlasov pre kandidátov na starostu
 • Valúchová Monika PaedDr. .......................592
 • Mravík František.......................................197
Počet platných hlasov pre zvolených poslancov
 • Valúchová Monika PaedDr........................393
 • Bartalský Pavol.........................................329
 • Prokop Daniel...........................................329
 • Zálesňáková Milena..................................300
 • Kovár Miroslav.........................................296
 • Vavrinec Dušan Ing..................................295
 • Chovan Marek..........................................286
 • Kolandrová Jana......................................255
 • Gerthofer Milan.......................................246
Počet platných hlasov pre náhradníkov za poslancov
 • Kovárová Darina.....................................237
 • Lukáček Julián........................................222
 • Vajarský Pavol........................................222
 • Kain Róbert............................................220
 • Vícen Mário............................................219
 • Majzún Peter..........................................214
 • Ďuricová Darina.....................................170
 • Kain Michal............................................165
 • Cích Roman.............................................80

Výsledky komunálnych volieb - 2.12.2006

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov: 1151 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 708 Počet odovzdaných obálok: 708 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 679 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 693 Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov do obecného zastupiteľstva: 1. Janka Leskovská, Ing. 396 2. Dušan Vavrinec, Ing. 393 3. Silvia Vajarská 385 4. Miroslav Kovár 368 5. Ján Mundok 328 6. Miloš Lukáček 324 7. Milan Gerthofer 291 8. Peter Majzún 290 9. Anna Siváková, Bc. 254 -------------------------------------- 10. Alexandra Bertovičová 203 11. Peter Sloboda, Ing. 179 12. Oto Gabriš 174 13. Roman Cích 83 Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce: 1. Monika Valúchová, PaedDr. 424 2. Kazimír Chmela, Ing. 269  

Folklórny súbor Lábjan

Výstavby nájomných bytov na p.č. 1335/1,2

Zdroj: Zápisnica z 3. zasadnutia OZ dňa 16. 3. 2011

BytovkaSchválenie zámeru výstavby nájomných bytov na p.č. 1335/1,2 po konzultácii so spol. S.A.B.A. s.r.o.,Prievidza. (mat. č. 16/2011)

Materiál predložila starostka. V obci chýbajú nájomné byty,hlavne mladé rodiny nemajú možnosť dočasného využitia obecných bytov. Evidujeme niekoľko žiadostí k výstavbe týchto bytov. Po otvorení novej stavebnej zóny na Bahnách prišiel čas,keď je treba využiť ponúkané možnosti na zabezpečenie financovania zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVaRR SR).

Ako jediné vhodné miesto je určený pozemok na p.č. 1335/1,2,ktorý je v súlade s územným plánom obce. Plánujeme výstavbu 8 bytových jednotiek s využitím dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 25% a úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 75% z celkových nákladov na výstavbu.

Znamená to,že z celkovej sumy 374 132,46 € by bola dotácia 93 533,12 € a úver vo výške 280 599,34 € s dobou splácania 30 rokov a 1% úrokom. Pre nájomníkov sú stanovené určité podmienky na bývanie.

Bytový dom bude mať 3 trojizbové byty, 3 dvojizbové byty,1 jednoizbový a 1 garsónku. Projektovú dokumentáciu,spevnené plochy a inžinierske siete realizuje obec na vlastné náklady,tzn. zo získaných finančných prostriedkov z predaja bytu Láb č.296.

V roku 2011 musí byť vydané platné stavebné povolenie,ukončené výberové konanie na realizátora stavby a v januári 2012 je potrebné podať žiadosť o pridelenie dotácií na Štátny fond rozvoja bývania.

ObZ prijalo nasledovné uznesenie:

 • č. 19 a) ObZ schvaľuje zámer výstavby nájomných bytov a technickej infraštruktúry na p.č. 1335/1,2 po konzultácii so spol. S.A.B.A. s.r.o.,Prievidza.
 • č. 19 b) ObZ schvaľuje predloženie žiadosti o dotáciu z Ministerstva pôdohospodárstva, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 25% z celkovej sumy na výstavbu nájomného bytu a dotácií na technickú infraštruktúru.
 • č. 19 c) ObZ schvaľuje spôsob financovania výstavby nájomných bytov 25% dotácia z MVaRR SR a 75% úver zo ŠFRB,0 € vlastné dotácie.
 • č. 19 d) ObZ schvaľuje predloženie žiadosti o úver vo výške 75% z celkových nákladov na výstavbu nájomného bytu zo ŠFRB.
 • č. 19 e) ObZ schvaľuje vyčlenenie investičných prostriedkov na technickú infraštruktúru z rozpočtu obce.
 • č. 19 f) ObZ schvaľuje zapracovanie potrebných financií do rozpočtu obce.

Hlasovanie:za – 8; zdržal sa – 0; neprítomný – 1 (Ing. D. Vavrinec)

 

žiadosť o byt

dotazník k žiadosti o byt

čestné vyhlásenie o majetku

Fotogaléria Dobrovoľného hasičského zboru

Fotogaléria DHZ

[album id=3 template=extend]

Ubytovanie a reštaurácie

Reštaurácie a pohostinstvá

 • Kaviareň gall caffe Láb
 • Čapáš
 • Pizzeria no.151

Uznesenia a zápisnice

Všeobecne záväzné nariadenia obce Láb

Registrácia

Pravidlá pre Otázky pre starostu

Tu uviesť pravidlá.

Kontrolór obce Láb 2015-2021

Ing. Silvia Kapášová

mobil: 0918 508 382

 • Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov;je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 1x štvrťročne podáva správu o svojej činnosti;
 • funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce;
 • vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce;
 • pracovný úväzok 100%

Vykonáva kontrolu:

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený;
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade;
 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu,jeho zmien a záverečného účtu;
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých ,fondov a dotácií;
 • hospodárenie s finančnými prostriedkami;
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce;
 • dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce.

Preveruje:

 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce;
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce.

Vypracúva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pre ich schválením obecným zastupiteľstvom - možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií;
 • výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu;
 • zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom.  

Obecná rada

 

Je zložená z poslancov ObZ, ktorých volí Obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže ObZ kedykoľvek odvolať. Počet členov tvorí najviac 1/3 počtu poslancov ObZ. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom ObZ. Plní úlohy podľa rozhodnutia ObZ. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu. Schádza sa podľa potreby. Jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta. Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia Obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov rady.    

Zástupca starostu 2014-2018

Pavel Chmela, Mgr.

mobil: 0905 358 626

e-mail: pavel.chmela@zoznam.sk  

Okruh úkonov a činností, ktoré je oprávnený vykonávať:

 1. zastupuje starostu obce počas jeho neprítomnosti.
 2. zástupca starostu je osoba iniciatívna, výkonná a poradná, ktorá napomáha starostovi pri:
  a) vykonávaní obecnej správy,
  b) rozhodovaní o veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu
 3. zástupca starostu je členom obecnej rady  

Rozlosovanie futbalová halová liga v Malackách 2014/15

Starší žiaci a mladší žiaci

Čas Zápas Kategória Výsledok
1. hrací deň – 20. 12. 2014
8:30  Žolík - V. Leváre st. žiaci 5:1
9:20 V. Leváre - Ž B ml. ž B 0:13
10:05 Lozorno - Zohor st. žiaci 2:2
10 55 Zohor - ŠKP ml. ž B 3:4
11 40 Láb - Rohožník st. žiaci 1:2
12 30 Rohožník - Studienka ml. ž A 0:1
13 15 Ž A - Kúty ml. ž A 4:3
14 00 ŠKP B - Lozorno ml. ž PZ 3:4
2. hrací deň – 11. 1. 2015
8 30 Lozorno - Žolík st. žiaci 1:4
9 20 ŠKP A - Lozorno ml. žiaci B 10:2
10 05 Zohor - Láb st. žiaci 4:3
10 55 Ž B - Zohor ml. žiaci B 4:1
11 40 Rohožník - V. Leváre st. žiaci 3:0
12 30 Rohožník - ŠKP B ml. žiaci A 0:6
13 15 V. Leváre - Kúty ml. žiaciPZ 0:3
14 05 Ž A - Studienka ml. žiaci A 10:1
3. hrací deň 18. 1. 2015
8 30 Žolík - Láb st. žiaci  
9 20 Zohor - Rohožník st. žiaci  
10 10 Ž A - Rohožník ml. žiaci A  
10 55 Zohor - Studienka ml. žiaci PZ  
11 35 Lozorno - V. Leváre st. žiaci  
12 25 Lozorno - V. Leváre ml. žiaci B  
13 10 Ž B - ŠKP ml. žiaci B  
14 00 DNV - Kúty ml. žiaci A  
4. hrací deň 25. 1. 2015
 8 30 Žolík - Rohožník st. žiaci  
9 20 Zohor - V. Leváre ml. žiaci B  
10 05 V. Leváre - Zohor st. žiaci  
10 55 Lozorno - Láb st. žiaci  
11 45 Rohožník - ŠKP ml. žiaci PZ  
12 30 Ž B - Lozorno ml. žiaci B  
13 15 Kúty - Studienka ml. žiaci A  
14 00 Ž A - DNV ml. žiaci A  
5. hrací deň 8. 2. 2015
8 30 Žolík - Zohor st. žiaci  
9 20 Zohor - Lozorno ml. žiaci B  
10 05 Lozorno - Rohožník st. žiaci  
10 55 Rohožník - Kúty ml. žiaci A  
11 40 Láb - V. Leváre st. žiaci  
12 30 V. Leváre - ŠKP ml. žiaci B  
13 15 Studienka - DNV ml. žiaci A  
14 00 Ž A - ŽB ml. žiaci PZ  
6. hrací deň – 15. 2.,22. 2. 2015
- záverečný turnaj

Staršia prípravka a mladšia prípravka

Čas Zápas Kategória Výsledok
1. hrací deň 13. 12. 2014
8 15 Lozorno - Zohor MP 0:2 
9 00 ŠKP 05 - Zohor S P B 9:4
9 50 ŠKP 04 - Ž B S P A 9:0
10 40 Ž A - Láb SP B 5:7 
11 30 Kúty - Studienka SP A 7:1 
12 20 Kúty - Láb M P 3:2
13 20 Žolík - Sološnica M P 3:4
2. hrací deň 10. 1. 2015
8 45 Lozorno - Sološnica MP  0:10
9 30 Láb - ŠKP 05 SP B 24. 1. 8 00 h.
10 20 Láb - Zohor MP 3:2
11 20 Zohor - Ž A SP B 5:4
12 10 Kúty - ŠKP SP A 0:4
13 10 Žolík - Kúty MP 5:3
14 10 Ž B - Studienka SP A 1:7
3. hrací deň 24. 1. 2015
8 00 Láb - ŠKP 05    
8 45 ŠKP 05 - Ž A    
9 30 ŠKP 04 - Studienka SP A  
10 20 Láb - Zohor SP B  
11 10 Zohor - Sološnica MP  
12 10 Lozorno - Kúty MP  
13 00 Ž B - Kúty SP A  
13 50 Láb - Žolík MP  
4. hrací deň 7. 2. 2015
8 45 Lozorno - Žolík MP  
9 30 Láb - Sološnica MP  
10 30 Kúty - Zohor MP  
11 30 1A - 1B SP AB  
12 20 2A - 2B SP AB  
13 10 3A - 3B SP AB  
14 00 4A - 4B SP AB  
5. hrací deň 14. 2. 2015
8 45 Lozorno - Láb MP  
9 30 Sološnica - Kúty MP  
10 30 Žolík - Zohor MP  
11 30 1A - 2B SP AB  
12 20 2A - 1B SP AB  
13 10 3A - 4B SP AB  
14 00 4A - 3B SP AB  
6. hrací deň 21. 2. 2015
- záverečný turnaj

Športový klub Láb

Prípravka - názov súťaže: BFZ - PRÍPRAVKA sk. A - MA (PRMA) Starší žiaci - názov súťaže:  ObFZ Bratislava-Vidiek sk. A - MA (SZVA) Dorast - názov súťaže: IV. LIGA DORAST (SD4V) Ženy - názov súťaže: II. Liga Ženy BA
 • Sezóna 2014/2015 NEPRIHLÁSENÉ
 • Tabuľka (Sezóna 2013/2014)
 • Tabuľka (Sezóna 2012/2013)
Muži
 • Od Sezóny 2012/2013 NEPRIHLÁSENÉ
KONTAKTY Predseda: Rudolf LEDNÍK ml. ,ŠK Láb ,Láb 500, 900 67 Láb, IČO: 31811701 mobil: 0918 482 033 č.ú.: 10326194/5200, e-mail: rudolednik@yahoo.co.uk --- Tajomník: Daniel STROLKA ,Láb 520, 900 67 Láb mobil: 0903 719 510, e-mail: daniel.strolka@iveco.com --- Prípravka Dano Sivák 0918877434 Ivan Pollák 0910853062 Ivan Hrebeň 0905515644   >>>>História ::: >>>>Halová liga 2014/2015        

Šnapserový turnaj

Súčasťou podujatí v Lábe boli od 70-tych rokov aj podujatia, ktoré organizoval vtedajší futbalový klub TJ družstevník Láb. Jedným z týchto podujatí bol aj kartársky turnaj v šnapse alebo spisovne v šnapseri. Sám si ešte spomínam na nabitú osvetovú besedu a napätie, ktoré vládlo pri hre. Účasť na turnaji dosahovala aj 100 hráčov  z Lábu a okolitých dedín, ktorí hrali o finančnú hotovosť na ktorú sa vyskladali hráči svojim vstupným vkladom. Hra prebieha s klasickými dvojhlavými hracími kartami. Víťazom hry sa stáva hráč, ktorý nazbiera minimálne 66 bodov. Pravidlá hry sú podobné kartovej hre mariáš. Finančnú hotovosť, ktorú futbalisti získali bola z časti použitá na vykrytie nákladov s organizáciou turnaja a zabezpečenie občerstvenia. Ďalšia časť bola použitá ako motivácia pre najlepších hráčov v podobe finančnej odmeny a tú poslednú časť vrátili do rozpočtu futbalového oddielu. Lábski futbalisti hrali aj v druhej slovenskej národnej lige, takže dodatočné financie sa vždy zišli. Podujatie 2014 Registrácia 2014 Ondrej Štefek

Podzemné uskladňovanie plynu v Lábe

História podzemného uskladňovania

 • 1973 – Začiatok uskladňovania zemného plynu v podzemných zásobníkoch v Lábe
 • 1977 -1. stavba- 200 mil. m3
 • 1979- 2. stavba- 350mil. m3
 • 1984- 3. stavba- 1 350 mil. m3
 • 1988- Intenzifikácia 3. stavby - 1 550 mil. m3
 • 1996- Rozvoj 1-3 stavby - 1 700 mil. m3
 • 2003-7 - Optimalizácia PZZP -1 980 mil. m3
 • 2008 - 1. etapa PZZP Gajary - báden - 2 130 mil. m3
 • 2014- 2. – 3. etapa PZZP Gajary - báden - 2 480 mil. m3

Spoločnosť NAFTA a.s.

 • kľúčový skladovateľ zemného plynuv podzemných zásob. - kapacita 2,2 mld. m3
 • skladovanie ZP v odťažených plynových a ropných ložiskách
 • parametre zásobníkov: Celkový pracovný objem:2,2mld. m3. Max. ťažobný výkon: 26,5 mil. m3/ deň.  Max. vtlačný výkon: 20,5mil.m3/ deň.

Skladovacia kapacita PZZP na Slovensku

Skladovacia kapacita PZZP na Slovensku.

PZZP Láb

 • najvýznamnejší a najväčší skladovací objekt v SR
 • geologické umiestnenie: Viedenská panva (západné Slovensko)
 • typ: odťažené plynové a ropné ložiská
 • hĺbka: 342,5 m – 1800,0 m v závislosti od skladovacieho objektu
 • Súčasná skladovacia kapacita PZZP Láb = 2,13 mld. m3

Vývoj objemu pracovného vplynu v PZZP Láb

Vývoj objemu pracovného vplynu v PZZP Láb

 

PZZP Gajary – Báden

navýši skladovaciu kapacitu o cca 500 mil. m3 v troch etapách:

 • r. 2008- 1. etapa – začatie uskladňovania
 • r. 2011 – 2. etapa - plánované uvedenie do prevádzky
 • r. 2013 - 3. etapa – plánované uvedenie do prevádzky

PZZP Pozagas/Láb  

 • Fyzický uskladňovací uzol –prepojený s 3 nezávislými plynárenskými sieťami
 • Pracovný objem = 647 mil. m3
 • Vtlačný výkon = 6,85 mil. m3/deň
 • Ťažobný výkon = 6,85 mil. m3/deň

ZDROJ:  POZAGAS a. s. 

http://www.spnz.sk/sk/o-spnz/fakty-cisla-udaje/podzemne-uskladnovanie.html 

Podzemný zásobník zemného plynu (PZZP) Láb

 • Geologické umiestnenie: Viedenská panva (západné Slovensko)
 • Typ: odťažené plynové a ropné ložiská
 • Hĺbka: 342 m – 1780 m v závislosti od skladovacieho objektu
 • Súčasná technická skladovacia kapacita PZZP je 2,13 mld. m3

Maximálny pevný denný vtlačný výkon je 22 mil. m3 , maximálny pevný denný ťažobný výkon je 27,5 mil. m3. Objemové množstvá sú vyjadrené v m3 pri parametroch: 15°C, 101,325 kPa, =0.

Lokalita Lábu je typická a významná z celoslovenského hľadiska ložiskom zemného plynu, ktoré je zaradené do evidencie chránených ložiskových území. Láb však nie je len náleziskom zemného plynu ale aj jeho úložiskom. Skladovanie zemného plynu v podzemnom zásobníku zemného plynu (PZZP) Láb sa z viacerých hľadísk ukázalo ako veľmi výhodné. Tento najzápadnejší región Slovenska má mnohé predpoklady, ktoré boli využité k vytvoreniu komplexu podzemného zásobníka plynu. Výhodné spojenie priaznivých geologických podmienok Viedenskej panvy a vhodnej geografickej polohy v blízkosti vetvenia tranzitnej sústavy na západnú a južnú vetvu predstavuje jeden z významných uzlov plynárenskej Európy. Podzemný zásobník je komplexom spájajúcim ložiská a podzemné i nadzemné zariadenia, určené pre uskladňovanie zemného plynu. Skladovací komplex bol vytvorený konverziou plynových ložísk na štruktúrach Láb, Suchohrad – Gajary, Jakubov a Malacky. Akumulácie uhľovodíkov využívané pre skladovanie sa nachádzajú v neogénnych sedimentoch v hĺbkach od 360 m do 1290 m. Ložiskové pasce, ktoré sú jednou zo základných podmienok existencie ložísk, sú štruktúrne, viazané na zlomové pásma a antiklinály, alebo neštruktúrne vizané na oblasti s litologickými a statigrafickými zmenami.

PREČO JE POTREBNÉ PLYN USKLADŇOVAŤ?

Spotreba zemného plynu je v rámci roka veľmi nerovnomerná. V porovnaní s letným obdobím stúpne spotreba v zime niekoľkonásobne, pretože okrem spotreby plynu na varenie, ohrev vody a výrobné účely sa pridáva i vykurovanie. Ložiská, z ktorých sa plyn ťaží a následne dopravuje na Slovensko, však nemôžu pracovať s takýmito výkyvmi. Plyn sa ťaží rovnomerným tempom počas celého roka. V lete tak vzniká v potrubiach pri preprave vyťaženého plynu nespotrebovaný prebytok, ktorý je nevyhnutné uskladniť (vtlačiť) do zásobníka a v zime naopak – keď je plynu nedostatok, sa zo zásobníka doplní na potrebnú úroveň (vyťaží).

Na čo slúžia podzemné zásobníky zemného plynu?

 • na vykrývanie sezónnych rozdielov v spotrebe plynu (vtláčanie prebytkov v lete, odťažovanie v zime)
 • na zabezpečenie spoľahlivosti zásobovania plynom v prípade výpadkov dodávok plynu

ČO JE TO PODZEMNÝ ZÁSOBNÍK ZEMNÉHO PLYNU?

Stručná charakteristika zásobníka

Podzemný zásobník zemného plynu je hornina (horninová štruktúra), v ktorej je prázdny priestor vhodný pre uskladnenie plynu. Najčastejšie je to hornina, ktorá bola v minulosti ložiskom plynu alebo ropy a po ich vyťažení sa priestor uvoľnil pre uskladnenie plynu. Môže sa však využiť i iné ložisko (napr. ložisko soli).

Aby hornina mohla slúžiť ako zásobník, musí spĺňať najmä nasledovné kritériá:

 • Musí obsahovať dostatočné množstvo otvorov (pórov). Zjednodušene si možno takú horninu predstaviť ako špongiu mnohokrát zmenšenú – pevnú časť tvoria napr. spevnené zrniečka piesku a otvory sú zaplnené plynom.
 • Póry musia byť medzi sebou spojené kanálmi dostatočného rozmeru, t.j. hornina musí byť priepustná. Plyn potom tečie z jedného otvoru kanálikom do druhého a ďalej až k vyvŕtanému otvoru, ktorým sa môže dostať na povrch.
 • Hornina, vybraná pre zásobník, musí byť dostatočne uzavretá zhora, zdola i po stranách, aby sa plyn nedostával mimo určeného priestoru zásobníka. Najčastejšie to zabezpečí nepriepustný íl, voda, či zlom v hornine.
 • Pevná časť horniny musí byť dostatočne spojená, t.j. nesmie dochádzať k veľkému výnosu čiastočiek horniny s plynom.

Schéma zásobníka zemného plynu

Zásobník plynu je uložený pod zemským povrchom v hĺbke, ktorá môže byť niekoľko sto ale i niekoľko tisíc metrov. Jeho rozloha sa spravidla počíta v niekoľkých desiatkach až stovkách kilometroch štvorcových. Povrch zeme nad zásobníkom sa odlišuje od bežnej krajiny len výskytom nadzemných zariadení, potrebných pre zber a úpravu plynu. Ako sa vyberá umiestnenie zásobníka Prvoradé je splnenie geologických kritérií a existencia vhodných geologických štruktúr s vysokou priepustnosťou, ktorá je jedným z predpokladov vyšších vtlačno-ťažobných výkonov. Tiež je dôležitá blízkosť a pripojenie zásobníka do prepravnej siete (t.j. potrubí pre medzinárodnú prepravu plynu) a/alebo distribučnej siete (t.j. potrubí pre dopravu plynu ku konečným spotrebiteľom).

AKO PRACUJE PODZEMNÝ ZÁSOBNÍK ZEMNÉHO PLYNU?

Systém podzemných zásobníkov zemného plynu pracuje v dvoch režimoch počas roka, v režime vtláčania (spravidla v letnom období) a režime ťažby (spravidla v zimnom období).

Ako sa dostane plyn do zásobníka – vtláčanie plynu.

Na vybranom mieste sa vybuduje z potrubia, ktorým sa plyn dopravuje, odbočka vedúca k zariadeniam zásobníka. Plyn najskôr prejde nadzemnými zariadeniami, kde je potrebné zbaviť ho pevných a kvapalných nečistôt (filtráciou), zmerať jeho množstvo a prípadne i regulovať prietok. Spravidla je potrebné i zvýšiť tlak plynu, aby sme ho dokázali pretlačiť do hĺbky, v ktorej je ložisko. Z tohto dôvodu sú významnou súčasťou nadzemných zariadení kompresory, ktoré zvyšujú tlak plynu. Sieťou potrubí sa plyn dostane až k sondám. Sondy sú otvory vyvŕtané z povrchu až do hĺbky ložiska a slúžia na prepravu plynu medzi povrchom a ložiskom.

Kapacita inštalovaných nadzemných zariadení a pohlcovacia schopnosť ložiska sú hlavnými parametrami ovplyvňujúcimi dostupnú rýchlosť vtláčania (t.j. vtlačný výkon). Vtlačný výkon dosahuje najvyššiu hodnotu vtedy, keď je zásobník prázdny. S postupným plnením rastie tlak v zásobníku a klesá vtlačný výkon.

Ako sa dostane plyn zo zásobníka – ťažba plynu.

Plyn sa z ložiska dostane na povrch sondami (sú to tie isté sondy, ktoré boli použité pre jeho vtláčanie) a sieťou potrubí sa dopravuje k nadzemným zariadeniam. Ťažba vyžaduje zložitejší proces úpravy plynu, nakoľko sa s plynom môže ťažiť i voda, prípadne i kvapalné uhľovodíky z ložiska. Pre oddelenie kvapaliny od plynu sa využíva separácia, pre zvýšenie teploty ohrev plynu vo výmenníkoch a pre hĺbkovú úpravu sušenie plynu s pomocou chemických látok, ktoré dokážu pohltiť i zbytkovú vlhkosť z plynu. Požadovaný prietok a tlak sa nastavujú pomocou regulátorov a dôležitou súčasťou je i meranie množstva plynu. Cieľom všetkých procesov je upraviť plyn na takú kvalitu, aby mohol byť bez problémov využívaný konečným spotrebiteľom v domácnosti alebo v priemysle.

Plyn sa dopravuje výstupnými plynovodmi zo zásobníka do distribučnej alebo prepravnej siete. Ak je tlak plynu v takejto sieti vyšší ako v zariadeniach zásobníka, použijú sa i pri ťažbe kompresory na jeho zvýšenie.

Dostupná rýchlosť ťažby (ťažobný výkon) je ovplyvnená tak kapacitou nadzemných zariadení, schopnosťou ložiska, ako i tlakmi v plynárenských sieťach, s ktorými je zásobník spojený. Ťažobný výkon postupne klesá s poklesom tlaku (t.j. s vyprázdňovaním) zásobníka.

ZDROJ: http://www.geocaching.sk

Dokument o Lábe

 

 • Dokument Obec Láb,rok výroby 2006
 • Scenár: Zuzana Chmelová, Jaroslava Pírová
 • Hudba: Braňo Kostka
 • Kamera: Róbert Slovák
 • Réžia: Roman Kittler

Verejné obstarávanie

ZVEREJŇOVANIE ZÁKAZIEK PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA Č. 25/ 2006 Z.z.  O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ V PROFILE VO OBCE LÁB – s účinnosťou 1.7.2013 [table caption="" width="500" colwidth="20|100|50" colalign="left|left|center|left|right"] Poradie zákazky,Dátum zverejnenia,Termín predloženia ponuky,Predmet zákazky,Kontaktná osoba verejného obstarávateľa;t. č.;e-mail,Výsledná cena v € bez DPH*,Uspešný uchádzač *,Termín dodania predmetu zákazky * 1,15.7.2013,24.7.2013,Obnova vnútorných priestorov MŠ Láb,Ing. Sokolová;Výzva na predloženie ponuky_MŠLáb;0903406356; starosta@obeclab.sk,19.394€33centov,R.Rauscher Láb 258 IČO:43921566,30.09.2013 2,-,-,-,-,-,-,- 3,-,-,-,-,-,-,- 4,-,-,-,-,-,-,- 5,-,-,-,-,-,-,- 6,-,-,-,-,-,-,- 7,-,-,-,-,-,-,- 8,-,-,-,-,-,-,- 9,-,-,-,-,-,-,- [/table] * zamestnanec doplní po uzatvorení zmluvy, alebo objednávky  

Pieskovňa

Foto: Martina Petrenková,r.2010 [nggallery id=5] Foto: Ondrej Štefek,Apríl 2011 [nggallery id=13]

Jazero Centnús

Foto: Peter Bartalský, r.2004 [nggallery id=12]

Klub kondičnej kulturistiky

PosilovanieČinnosť klubu sa začala v pivničných priestoroch rod. domu. V roku 1994 im bola pridelená jedna miestnosť v priestoroch starej školy. V súčasnosti má organizácia uzavretý počet členov, ktorí sa riadia stanovami a vnútorným poriadkom klubu. Majetkom klubu je zakúpený alebo svojpomocne vyrobený inventár. Na všetkých členov sa vzťahuje zaplatenie členského poplatku.

Cyklotrasy

Cyklotrasy v Bratislavskom kraji - mapa vo formáte PDF

Cyklotrasy v BA kraji

Kalendár podujatí 2012

HARMONOGRAM KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH A ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ V OBCI LÁB NA ROK 2012   JANUÁR: 01.01. - 19. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky – ohňostroj 27.01. - Zápis žiakov do prvého ročníka – ZŠ Láb 28.01. - slávnostné uvítanie detí narodených v II. polroku 2011 -Country koncert – Pohostinstvo Čapáš FEBRUÁR: 09.02. - Deň otvorených dverí – ZŠ Láb 17.02. - Maškarný ples – MŠ Láb 18.02. - Ukončenie fašiangov – fašiangová zábava s pochovaním base -organizovanie divadelného predstavenia MAREC: -marec - mesiac knihy – návšteva knižnice deťmi MŠ a žiakmi ZŠ 28.03. - Deň učiteľov APRÍL: 05.04. - 67. výročie oslobodenia obce vojskami Červenej armády (1945) -veľkonočné sviatky 30.04. - stavanie máje MÁJ: 01.05. - Sviatok práce – oslava s kultúrnym programom + futbalový turnaj 13.05. - druhá májová nedeľa – Deň matiek – kultúrny program -Memoriál Tobiáša Ondroviča - DHZ Láb 31.05. - skladanie máje JÚN: 01.06. - Medzinárodný deň detí – kultúrno-športový program v MŠ a ZŠ -Ahoj leto! - kultúrny program pre deti – PZ Malina Láb 10.06. - Božie Telo (nedeľa) – procesia obcou – Farský úrad Láb 17.06. - Prvé sväté prijímanie – Farský úrad Láb 23.06. - slávnostné uvítanie detí do života narodených v I. polroku 2012 -organizovanie krátkodobého zájazdu alebo púte JÚL: -strelecké preteky – PZ Malina Láb AUGUST: Letné lábske slávnosti – 2. ročník – kultúrno-spoločensko-športové podujatie SEPTEMBER: -Začiatok školského roka 2012/2013 OKTÓBER: 14.10. - druhá októbrová nedeľa – Lábske hody – slávnostná svätá omša 14.10. - súťaž vo varení gulášu – Pohostinstvo Čapáš 20.10. - Zabíjačka a ochutnávka zabíjačkových špecialít – ŠK Láb 21.10. - Vendelínkove hody – slávnostná svätá omša pri Kaplnke sv. Vendelína 24.10. - posedenie pre dôchodcov -návšteva Sociálneho zariadenia pre seniorov Stupava NOVEMBER: 01.11. - Sviatok Všetkých svätých 02.11. - Pamiatka zosnulých – Dušičky 10.11. - 18.11. - Lábske ľudové misie – Farský úrad Láb 24.11. - Poľovnícka katarínska zábava – PZ Malina Láb DECEMBER: 08.12. - Stretnutie s Mikulášom v kostole a vianočné trhy 15.12. - slávnostné uvítanie detí do života narodených v II. polroku 2012 -ENVIROPARK POMORAVIE – súťaž v pečení koláčov – KD Jakubov 26.12. - Štefánsky futbalový turnaj – ŠK Láb 31.12. - Ohňostroj – vítanie Nového roka 2013

Šachový klub

ŠachV januári roku 2000 sa zopár šachových nadšencov spojilo a začalo sa pravidelne stretávať. V lete  sa zaregistrovali na slovenskom šachovom zväze a od jesene  začali hrať v Malokarpatskej divízii šachovej ligy.

V prvom ročníku 2000/2001 sa ako nováčik umiestnili na 3. mieste z ôsmich družstiev. V ročníku 2001/2002 sa im darilo o niečo menej a v konkurencii dvanástich družstiev sa skončili na 5. mieste. V ročníku 2002/2003 hralo ligu jedenásť? družstiev a my sme sa umiestnili na 4. mieste. V ročníku 2003/2004 sa nám v rovnakej konkurencii podarilo obhájiť 4. miesto.

Ročník 2004/2005 sa stal zlomovým. Klub vybojoval postup do 4.ligy. Pred novou sezónou klub posilnil o hráčov z klubu ŠK Plavecký Štvrtok, čím sa vytvoril jediný šachový klub v okrese Malacky a dosiahli sme hranicu 20 členov.

V sezóne 2005/2006 sme bojovali v 4.lige ako nováčik o udržanie a po prvý raz sme postavili B družstvo, ktoré bojovalo v 5.lige. Naše ciele sa nám podarilo naplniť.

Udržanie v 4. lige im podarilo na 9. mieste a čo najlepší výsledok v 5. lige sa zmenil na 2. miesto.

Ďalší z cieľov,  rozvoj šachu v našom okrese sme začali napľňať 6.1.2006, keď sme zmenili náš novoročný turnaj na majstrovstvá okresu Malacky. Na turnaji sa zúčastnilo 50 hráčov a získali sme cenné kontakty na ďalších priaznivcov tohto športu. Pred začiatkom ďalšej sezóny klub usporiadal turnaj k 800. výročiu prvej písomnej zmienky o obci.

Sezónu 2006/2007 klub odštartoval s 23 registrovanými hráčmi . V 4. lige ako 11. nasadený klub bojoval o udržanie.

V 5. lige sme v tejto sezóne rozdelili naše družstvo 2 družstvá, Láb B a Láb C, ktorého väčšinu tvoria hráči z Malaciek.

7.1.2007 klub usporiadal ďalší ročník majstrovstiev okresu Malacky v Rapid šachu s tempom hry 2x15 min. Zišlo sa 64 nadšencov tohto športu aby potrápilo svoje mozgové závity.

Členovia klubu sa stretávajú pravidelne od septembra do apríla, každý piatok o 18:00 v klube dôchodcov, každý záujemca o tento šport je srdečne vítaný.

Sezóna 2013/2014

http://www.c7c5.com/?pgid=league&leagueid=4a112013  

Sezóna 2010/2011

Kontaktná osoba: Jaroslav Kahánek Druhá kontaktná osoba: Peter Fusek Hráčska miestnosť: Klub dôchodcov-budova Obecného úradu v Lábe Liga: 4. liga - 4 a11

Plán zápasov

Kolo Dátum Deň Odohrané zápasy
Round 1 Oct 16 2010 Sat 7
Round 2 Nov 6 2010 Sat 7
Round 3 Nov 13 2010 Sat 7
Round 4 Nov 27 2010 Sat 7
Round 5 Dec 11 2010 Sat 7
Round 6 Dec 18 2010 Sat 7
Round 7 Jan 15 2011 Sat 7
Round 8 Jan 29 2011 Sat 7
Round 9 Feb 12 2011 Sat 7
Round 10 Mar 5 2011 Sat 7
Round 11 Mar 12 2011 Sat 7
Round 12 Apr 2 2011 Sat 7
Round 13 Apr 16 2011 Sat 7

Hráčska tabuľka po 13.kole

Hráč Lic. Birthday EloF1 EloF2 EloN
1 Bezuch, Martin L 12.12.1983 2198 - -
2 Šimkovič, Eduard   15.05.1977 1790 - -
3 Chabada, Tomáš   25.09.1961 1930 - -
4 Kahánek, Jaroslav   01.09.1958 1928 - -
5 Hruboš, Milan L 04.02.1959 1802 - -
6 Husek, Ľubomír L 26.03.1963 1786 - -
7 Chabada, Tomáš   01.01.1994 1774 - -
8 Havlík, Milan   16.05.1948 1895 - -
9 Podmajerský, Ján   14.02.1950 1631 - -
10 Fusek, Peter   05.01.1972 - - 1615
11 Hrnčiar, Marian   26.04.1971 - - 1492
12 Szabo, Ladislav   22.01.1976 - - 1566
13 Merka, Peter   27.04.1976 - - 1640
14 Zálesňák, Ján   30.12.1940 - - 1432
15 Jurica, Patrik   02.07.1972 - - 1567
16 Bača, Juraj   25.01.2003 - - 1385
17 Veltschmid, Roman   14.01.2003 - - 1202
18 Novotný, František   08.06.1963 - - 1000
19 Dufek, Jakub   19.10.1992 - - 1000

Celkové poradie

Poradie Družstvo Počet kôl Výhry Remízy Prehry Body1 Body2
1. Senec A 13 11 1 1 72.5 34
2. Krasnany B 13 10 2 1 70.5 32
3. Doprastav F 13 7 2 4 61.5 23
4. Strelec D 13 6 3 4 54.0 21
5. Doprastav H 13 6 2 5 47.0 20
6. UKSUP 13 5 2 6 50.5 17
7. Tatran B 13 5 2 6 50.0 17
8. Senec B 13 5 2 6 44.5 17
9. Strelec C 13 4 2 7 49.5 14
10. Sv. Jur 13 3 4 6 49.5 13
11. Apollo B 13 3 4 6 46.5 13
12. Lab 13 2 6 5 48.5 12
13. Doprastav G 13 3 3 7 45.5 12
14. Ruzinov B 13 3 1 9 38.0 10

 

Rekonštrukcia futbalového štadiónu - Marec 2011

[nggallery id=6]

Poľovné združenie Malina

Poľovné združenie MalinaToto združenie bolo  založené v roku 1948. Poľovným hospodárom sa stal Ondrej Zálesňák na celých  28 rokov. Jeho nástupcom na  ďalších  18 rokov sa stal František Zálesňák. Od roku 1994 ďalší zo  Zálesňákov Róbert.  Členovia spolku majú na starosti celý chotár. Starajú sa o zazverenie, zverinu v zime prikrmujú a uskutočňujú povolený odstrel zveriny.

V roku 1965 postavili poľovnícku chatu v lokalite Starý majer. Je tu vybudovaná strelnica pre streľbu na asfaltové terče. Poriadajú sa tu pravidelné strelecké preteky, slávnosti a zábavy. V posledných rokoch sa podarilo túto tradíciu obnoviť (vždy v júnovú nedeľu).

Chata sa nachádza na samote zvanej Starý Majer cca 1 km od obce Láb.  Vedie k nej cesta priamo z dediny cez  časť obce zvanej Drahy alebo sa je možné k nej dostať  treťou odbočkou vľavo z hlavnej cesty smerom na obec Jakubov. Je to priestor určený na posedenia a stetnutia poľovníkov po úspešnej poľovačke ale aj občanov a návštevníkov obce Láb. Chata je plne zariadená na varenie a organizovanie podujatí. Možnosť posedenia je vo vnútri alebo na lavičkách vonku. Je tam aj priestor vyhradený na tanečný parket, ktorý sa využíva počas zábav, ktoré poľovníci organizujú.

Fotogaléria

Územný plán obce

ÚPN obce Láb - Zmeny a doplnky č.1/2005

Územný plán obce Láb spracoval Ateliér Olympia – združenie architektov Ing.arch.Igor Petro, Ing.arch. Eva Žolnayová v rokoch 2001-2002.

Územnoplánovací dokument bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva Láb č.OZ6/02 dňa 29.11.2002. Územnoplánovací dokument bol riešený k návrhovému roku 2017.

V roku 2005 po príslušných prípravných prácach a postupoch vyhodnotenia okruhu aktuálnych problémov v rozvoji obce bol vypracovaný materiál „ Zmeny a doplnky č.1/2005 ÚPN obce Láb “, ktorý bol po príslušných postupoch prerokovaný a schválený v Obecnom zastupiteľstve Láb uznesením OZ č. 52/2006 zo dňa 30.8.2006.

Tento orgán samosprávy súčasne vyhlásil Záväznú časť Zmien a doplnkov č.1/2005 ÚPN obce za Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2006 z dňa 31.8.2006.

Aktualizovaný ÚPN obce č.1/2005 riešenými zmenami a doplnkami bol navrhnutý obdobne na obdobie 15 vývojových rokov, t.j. posúva sa pôvodný návrhový rok 2017 naobdobie do roku 2020.

Dokumenty: Územný plán obce zmeny a doplnky č.1/2005


ÚPN obce Láb Zmeny a doplnky č.2/2009

KonopiskoObecné zastupiteľstvo Obce Láb na rokovaní dňa 28.1.2009 uznesením č.12/2009 odsúhlasilo spracovanie ďalšej, v poradí druhej aktualizácie Územného plánu obce Láb,ktorej ťažiskom je investorský záujem realizovať rozvoj funkčných plôch bývania v rodinných domoch v južnej polohe súčasného extravilánu obce v lokalitách KonopniskaOsvaldová záhrada a zapracovať ďalšie aktualizácie údajov o katastrálnom území obce.

Dokumenty: Územný plán obce zmeny a doplnky č.2/2009

Záujmové územie: Konopisko-Osvaldova záhrada


ÚPN obce Láb Zmeny a doplnky č. 3 - 2014


 ÚPN obce Láb Zmeny a doplnky č. 4 - 10/2017 (návrh)

Textová časť

Grafická časť

 

ÚPN obce Láb Zmeny a doplnky č. 4 - 2018 (schválený ObZ dňa 30.08.2018)

Textová časť

Textová časť

Záväzná časť

 

Grafická časť

Komplexný ZU

Komplexny_Juh

Komplexny_Sever

Doprava_Juh

Doprava_Sever

Energetika_Juh

Energetika_Sever

Poľnohosp_Sever

Poľnohosp_Juh

 

Rybárske lístky

Vybavuje: Mária Lisá

Telefón: 034/779 03 33

E-mail: maria.lisa@obeclab.sk

Rybársky lístok vydáva obec na základe ústnej žiadosti fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Rybársky lístok sa vydáva

 • trojročný,
 • ročný,
 • mesačný,
 • týždenný.

Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Povolenie na rybolov vydáva užívateľ (užívateľom je oprávnená osoba, ktorej Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len "ministerstvo") pridelilo výkon rybárskeho práva v rybárskom revíri). Povolenie na rybolov vydáva užívateľ v limitovanom počte v nadväznosti na analýzu úlovkov a zarybňovací plán.

Rybársky lístok, povolenie na rybolov, prípadne osobitné povolenie na rybolov, je osoba  povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo členovi rybárskej stráže. 

Rybársky lístok a povolenie na rybolov sú verejné listiny a sú neprenosné.

Cena rybárskeho lístka

 

Výška poplatku závisí od dĺžky platnosti rybárskeho lístka:

 • týždenný:    1,50 €
 • mesačný:     3,00 €
 • ročný:          7,00 €
 • trojročný:  17,00 €

  

Od poplatku sú oslobodení 

 • žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania, 
 • cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky, 
 • osoby do 15 rokov.

 

 

 

Sociálne veci

Komunitný plán obce Láb

STE ODKÁZANÝ NA POMOC INEJ OSOBY?

POTREBUJETE POSKYTNÚŤ SOCIÁLNU SLUŽBU?

 

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách) má fyzická osoba za podmienok ustanovených týmto zákonom právo výberu sociálnej služby a formu jej poskytovania a právo výberu poskytovateľa sociálnej služby.

 

Ako postupovať pri podaní žiadosti o poskytnutie sociálnej služby?

Občania s trvalým pobytom v obci Láb získajú základné informácie a potrebné žiadosti k posúdeniu odkázanosti na sociálnu službu na Obecnom úrade v Lábe, referát sociálnych vecí (prízemie, tel. č. 034/7790333, p. Mária Lisá). 

Žiadateľ v žiadosti vyplní osobné údaje a z ponuky sociálnych služieb si vyberie jeden druh sociálnej služby (zariadenie pre seniorov, opatrovateľskú službu a pod.), na ktorú bude posúdený a formu poskytovania tejto sociálnej služby (terénna, celoročná a pod.). K žiadosti je potrebné priložiť aj odborné lekárske nálezy, prípadne prepúšťaciu správu z nemocnice a pod.. Všetky tieto doklady nesmú byť staršie ako 6 mesiacov od podania žiadosti. V prípade, že žiadateľ nedisponuje uvedenými dokladmi, bude mu vydaná žiadosť, ktorú mu vyplní a potvrdí jeho obvodný lekár, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s ostatnými dokladmi doručí žiadateľ buď osobne, poštou na adresu Obec Láb, Obecný úrad, referát sociálnych vecí, Hlavná ulica 503/9, 900 67 Láb.

V domácnosti žiadateľa bude vykonané sociálne šetrenie sociálnym pracovníkom Obecného úradu Láb za účelom vydania sociálneho posudku. Sociálny posudok a potrebné doklady, ktoré žiadateľ predloží spolu so žiadosťou, budú podkladom pre vydanie lekárskeho posudku. Lekársky posudok obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby. Fyzická osoba je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je II až VI podľa zákona o sociálnych službách.

Na základe zdravotného a sociálneho posudku bude žiadateľovi vydaný posudok o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, v ktorom bude navrhnutý druh sociálnej služby. Po vydaní posudku o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby a rozhodnutia vo veci odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie sociálnej služby na Obecnom úrade v Lábe, na referáte sociálnych vecí žiadateľovi potvrdia právoplatnosť rozhodnutia.

 

Ak má žiadateľ záujem o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, zariadení podporovaného bývania alebo v rehabilitačnom stredisku, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu si v prípade, ak je občanom s trvalým pobytom na území bratislavského kraja môže podať na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja. Tlačivo žiadosti o posúdenie sa nachádza na portáli: http://www.region-bsk.sk/clanok/socialne-sluzby-poskytovane-samospravnym-krajom-896835.aspx   

 

Súhrnný postup, ako vybaviť klientovi (žiadateľovi) s trvalým pobytom v obci Láb sociálnu službu – umiestnenie v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a opatrovateľskú službu:

Žiadosť o umiestnenie žiadateľa v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a žiadosť o opatrovateľskú službu a všetky ostatné potrebné doklady, podľa nižšie uvedeného zoznamu, doručuje klient (žiadateľ), príp. rodinný príslušník na Obecný úrad Láb.

 1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
 2. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti (vyplňuje praktický lekár). Priložiť ďalšie lekárske správy, napr. z nemocnice, od odborného lekára – špecialistu...
 3. Občiansky preukaz klienta (žiadateľa) – kópia dokladu.
 4. Kartička poistenca klienta (žiadateľa) – kópia dokladu.
 5. Posledné rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške všetkých príjmov – dôchodkov klienta (žiadateľa) – kópie dokladov.
 6. Doklady o majetkových pomeroch klienta (žiadateľa), resp. Čestné vyhlásenie.
 7. Telefonický kontakt na klienta (žiadateľa), resp. zákonného zástupcu v prípade, že klient je pozbavený svojprávnosti (doložiť o tom doklad).

Ďalší postup OcÚ:

 1. Po doručení všetkých potrebných náležitostí, sú tieto zasielané posudkovému lekárovi MUDr. Aladárovi Rappovi.
 2. Po vyhotovení Lekárskeho posudku, v ktorom bude určený stupeň odkázanosti, obec vyhotoví:
  a) Záznam zo sociálnej posudkovej činnosti,
  b) Posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
  c) Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 3. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu MUSÍ vlastnoručne podpísať žiadateľ (pokiaľ nie je zbavený svojprávnosti), v ktorom zároveň prehlasuje, že sa vzdáva práva podať odvolanie proti rozhodnutiu.
 4. Po vlastnoručnom podpise žiadateľa sa na rozhodnutí vyznačí jeho právoplatnosť.

Klient (žiadateľ) musí mať vyrovnané všetky poplatky voči obci. 

Prečítajte si aj: Zákon č. 448/2008 Z.z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

 

 

Matričný úrad

Vybavuje: Mária Lisá

Telefón: 034/779 03 33

E-mail: maria.lisa@obeclab.s

_______________________________________________________________________________________________

 

Na Matričnom úrade vybavíte:

Čestné vyhlásenie, splnomocnenie alebo osvedčenie podpisu na listine

Na čestnom vyhlásení, splnomocnení alebo inej listine matričný úrad osvedčuje podpis na základe občianskeho preukazu. Občan, ktorého podpis sa osvedčuje musí byť osobne prítomný.

Potrebné doklady: občiansky preukaz

Poplatky: 2,00 € za každý podpis


Uzavretie manželstva

K spísaniu žiadosti o uzavretie manželstva je potrebná prítomnosť oboch snúbencov.

Potrebné doklady:

 • občianske preukazy,
 • rodné listy
 • v prípade rozvedeného/nej - právoplatný rozsudok o rozvode,
 • v prípade vdovca/vdovy - úmrtný list manžela/manželky.

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatky: bez poplatku


Zápis novorodenca a rodný list

Vybavuje matričný úrad v mieste nemocnice, kde sa dieťa narodilo.


Vystavenie úmrtného listu

Potrebné doklady:

 • listy o prehliadke mŕtveho (vystavuje lekár),
 • občiansky preukaz zosnulého/ej,
 • občiansky preukaz pozostalého/ej, ktorý vybavuje úmrtný list.

Poplatok za hrobové miesta

Prihlásenie sa realizuje osobne na OcÚ v zmysle VZN o cintorínskych poplatkoch. Hrobové miesto sa prenajíma na dobu 10 rokov.

Poplatky:

 • urnové miesto - 8,00 €
 • detský hrob -    9,00 €
 • jednohrob -      19,50 €
 • dvojhrob -        39,00 €
 • trojhrob -          65,00 €

Iné poplatky

 • výpis z matričnej knihy -  5,00 €
 • uzavretie manželstva občana SR a cudzinca - 70,00 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom - 20,00 €
 • uzatvretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom - 20,00 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby- 20,00 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti - 70,00 €

Evidencia obyvateľstva

Vybavuje: Mária Lisá

Telefón: 034/779 03 33

E-mail: maria.lisa@obeclab.sk


Prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt

Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz
 • potvrdenie o občianskom preukaze, ak nemá občiansky preukaz
 • platný cestovný doklad SR, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • osvedčenie o štátnom občianstve SR nie staršie ako 6 mesiacov, ak nemá občiansky preukaz, potvrdenie o občianskom preukaze ani cestovný doklad
 • rodný list ak ide o dieťa do 18 rokov 
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy a nájomcu, ak je budova v nájme; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
 1. 1) ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 2. 2) ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
 3. 3) ide o prihlásenie manžela/ky alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo ak
 4. 4) vlastník alebo všetci spoluvlastníci potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne

Poplatky: bez poplatku

Ohlásenie skončenia trvalého pobytu

 • Po prihlásení obyvateľa na trvalý pobyt z iného mesta, evidencia obyvateľstva zasiela odhlasovací lístok mestskému alebo obecnému úradu do miesta predchádzajúceho trvalého pobytu.

Potvrdenie o trvalom pobyte 

Potrebné doklady: občiansky preukaz.

Poplatok: 5,00 €

Vybavenie prvého OP pri dovŕšení 15. roku

Potrebné doklady:

 • rodný list

Vybavuje: ORPZ SR Malacky.

Poplatky: 4,50 €

Straty a nálezy

Vybavuje: Mária Lisá

Telefón: 034/779 03 33

E-mail: maria.lisa@obeclab.sk


 • Nálezy sa odovzdávajú na OcÚ.
 • V záujme zistenia majiteľa sa vyhlási bezplatne oznam do obecného rozhlasu.

Voličský a hlasovací preukaz

Vybavuje: Mária Lisá

Telefón: 034/779 03 33

E-mail: maria.lisa@obeclab.sk


Vydanie voličského a hlasovacieho preukazu

Potrebné doklady: platný občiansky preukaz

Vybavuje sa bez poplatku. Inštitút vydávania voličských a hlasovacích preukazov sa využíva pri konaní volieb a referenda, aby mohli občania - voliči využiť svoje volebné právo.

Voličom, resp. oprávneným občanom, ktorí nebudú môcť voliť vo vol. okrsku, v ktorom sú zapísaní do zoznamu (stály zoznam voličov na základe trvalého pobytu) vydá obec po vyhlásení volieb (referenda) na ich žiadosť voličský resp. hlasovací preukaz a zo zoznamu ich vyčiarkne. Vyčiarknutie platí iba na čas vykonania volieb (referenda) prostredníctvom voličského (hlasovacieho) preukazu.

Voličský, resp. hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu v inom vol. okrsku. Zápis platí iba na čas vykonania volieb (referenda)

Voľby

Vyhlasovanie v obecnom rozhlase

[caption id="attachment_835" align="alignleft" width="139" caption="Obecný rozhlas"]Obecný rozhlas[/caption] Vybavuje:Katarína Kovárová tel:034/7790 509 email: ekonom@obeclab.sk Vyhlasovanie oznamov v miestnom rozhlase je v pracovných dňoch podľa potreby občanov a organizácií. Poplatok za vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase je (100,-Sk) 3,00€ Vyhlasovanie oznamov pre obchodníkov je utorok a vo štvrtok. Oznamy vyhlásené zdarma
 • Oznamy ponúkajúce prácu
 • Straty a nálezy
 • Športové oznamy
Aktuálne oznamy obecného rozhlasu

Lábsky kroj

Kroj, ktorý bol kedysi pýchou každej dediny, môžeme vidieť v jeho plnej kráse už len pri slávnostných príležitostiach.

Ženský kroj

Lábsky ženský krojCharakteristickým znakom najmä dievčenského kroja boli biela a pastelové farby - najčastejšie bledomodrá. Hoci pestrosťou farieb nehýril, práve svojou jednoduchosťou lahodil oku. Väčšie parádnice boli, pravdaže, ženy. ako spodné prádlo nosili konopný rubáš, ktorý sa skladal z vyšívaného oplecka a sukne. Na to si obliekali biele rukávce z jemného plátna alebo vapéru, so širokými rukávmi, ktoré nad lakťami stiahnuté šnúrkou vytvárali dutki. Ukončené boli taclami - volánikmi bohato zdobenými výšivkami a čipkami. Na rukávce si ešte pred oblečením navliekali zlatohlavý lajbl, krásne zdobený candlami, gombíčkami a šnúrkami. Sukne z harasu - kromrážky boli tiež nad spodným okrajom ozdobené širokými hodvábnymi stuhami. Pod nimi mali dve - tri naškrobené biele plátené spodničky. Biele fjertochy boli štikované. Vydaté ženy si prikrývali hlavy veľkými bielymi čepcami. Zhotovené z jemného materiálu boli zdobené výšivkami, čipkami, perličkami, flitrami a stuhami, ktoré viseli vzadu až pod pás. Výzdoba čepca hovorila o majetnosti jeho nositeľky. Ku kroju si obúvali čižmy s vyšším podpätkom a s tvrdými sárami. Kroj mladých dievčat bol vo svetlejších farbách, bohatšie vyzdobený. Vlasy rozdelené pútcom si splietali do vrkočov - mrdosov. Na hlavách nosili biele vapérové ručníky ozdobené candlami. Najbohatšie sa obliekali nevesty a ich družice.V zime nosili tzv. rekle, čo boli sukenné kabátiky na šnurovanie s dutkami na ramenách, kacabaje - kabátiky zhotovené do pásu z teplého materiálu, zdobené čipkami, ale i biele, dlhšie, či kratšie kožúšky lemované barančinou. Na svadby, ale i iné slávnostné príležitosti si obliekali mentyčky z modrého súkna, ozdobené šnúrami a gombíkmi. V chladnejšom období nosili i voľne cez plecia prehodené vlňáky. Všedný a pracovný odev bol ako u chlapov, pravdaže, oveľa jednoduchší. Na rubáš si obliekali lajble šité z lacnejšej látky, kanafasové sukne a jednoduché tmavé zástere. Šatku na hlave si uväzovali na hanáčku. Na nohách nosili v lete pantofle ako muži.

Mužský kroj

Na mužov a mládencov v sviatočnom oblečení bol pekný pohľad najmä v lete. Bielu košeľu z jemného plátna, so širokými štikovanými rukávmi, vyšívanými prsiami a stojatým vyšívaným obojkom zaviazaným bielymi oprátkami (šnôrkami), zasúvali si do svetlomodrých úzkych nohavíc. Nohavice v páse stiahnuté remeňom boli vpredu zdobené šnurovaním. V ich poklopci nosili štikovaný ručník, dolu si ich zasúvali do leštených čižiem s tvrdými sárami. Na košeľu si obliekali lajbl z modrého brokátu, ozdobený gombičkami, ktoré symbolizovali zapínanie. Mládenci si uväzovali na krk hodvábnu šatku, zdobenú strapcami. Nízke čierne širáky s úzkou strieškou a oblým dienkom si zdobili režálom (pštrosie pero) a so stuhami, často v národných farbách. V zime nosili mentyky (súkenný kabátik do pásu vo farbe nohavíc), biele vlnené červeným lemované haleny alebo dlhé, biele často krásne vyšívané kožuchy. Hlavu si proti zime chránili baranicou. Odev mužov na pracovný deň bol jednoduchý. Zhotovovali ho z konopného, doma tkaného plátna. Pozostával zo širokých, do pol lýtok siahajúcich, dolu vystrapkaných gatí a voľne splývajúcej košele so širokými rukávmi a stojatým nízkym golierikom, ktorý sa uväzoval pod krkom keprovými tkaničkami. Bolo to veľmi vhodné oblečenie do letných horúčav. Roľníci ho ocenili najmä počas žatvy. Chladilo a dobre salo pot. V lete chodili bosí alebo v kožených pantofliach. V zime nosili jednoduchšie, teplejšie oblečenie, zhotovené z lacnejších materiálov.  

Zápisnice z rokovaní

Termíny zasadnutí - 2011 [Archív zápisníc]

 • 19.01.11 - riadne
 • 04.02.11 - riadne
 • 16.03.11 - riadne
 • 20.04.11 - riadne

Termíny zasadnutí - 2010 [Archív zápisníc]

 • 27.01.10 - riadne
 • 10.03.10 - riadne
 • 24.03.10 - mimoriadne
 • 12.04.10 - mimoriadne
 • 12.05.10 - riadne
 • 09.08.10 - riadne
 • 22.9.10 - riadne
 • 10.11.10 - riadne
 • 15.12.10 - riadne
 • Kontrola uznesení

Termíny zasadnutí - 2009 [Archív zápisníc]

 • 28.01.09 - riadne
 • 04.03.09 - mimoriadne
 • 11.03.09 - riadne
 • 13.05.09 - riadne
 • 08.07.09 - riadne
 • 29.07.09 - mimoriadne
 • 02.09.09 - mimoriadne
 • 17.09.09 - mimoriadne
 • 29.09.09 - riadne
 • 11.11.09 - riadne
 • 16.12.09 - riadne
 • Kontrola uznesení

Termíny zasadnutí - 2008 [Archív zápisníc]

 • 31.01.08 - riadne
 • 12.03.08 - riadne
 • 07.05.08 - riadne
 • 14.05.2008 - mimoriadne
 • 04.06.2008 - mimoriadne
 • 30.06.08 - riadne
 • 13.08.2008 - mimoriadne
 • 10.09.08 - riadne
 • 22.09.2008 - mimoriadne
 • 12.11.08 - riadne
 • 10.12.08 - riadne
 • 22.12.2008 - mimoriadne
 • Kontrola uznesení

Termíny zasadnutí - 2007 [Archív zápisníc]

 • 10.01.07 - riadne
 • 14.03.07 - riadne
 • 18.04.07 - mimoriadne
 • 09.05.07 - riadne
 • 16.05.07 - mimoriadne
 • 08.06.07 - mimoriadne
 • 04.07.07 - riadne
 • 05.09.07 - riadne
 • 26.09.07 - mimoriadne
 • 07.11.07 - riadne
 • 12.12.07 - riadne
 • Kontrola uznesení - CHÝBA

Architektúra

Do prvej svetovej vojny bol LÁB iba dedinkou s malými domčekmi pokrytými väčšinou slamou.

Pôvodní obyvatelia Lábu bývali v pradávnych časoch v drevených zruboch, ktoré však pre veľkú horľavosť a pracné opracovávanie dreva prestali touto technikou stavať.

V 17. storočí zrubové stavby úplne zanikli, nastalo obdobie, keď sa začali domy budovať z nabíjanej hliny alebo z hlinených váľkov. Pomaly prišli nato, že hlinu možno formovať do tvaru tehly, ktorú najskôr len sušili, neskôr ju začali vypaľovať. Ešte v 18. storočí sa nerobili pod stavbou domu ani základy. Neskôr kamene, ktoré do vykopaných základov používali, zalievali kašovitou hlinou, ktorá ich po vyschnutí viazala. Aj podmurovky sa robili z kameňa alebo nepálených tehál až do konca 19. storočia. Slama, ktorou boli pokryté strechy starých domov, sa viazala do doškov - oklepov. Došky sa kládli na strešnú konštrukciu odspodu k hrebeňu. Jednotlivé rady vytvárali akoby schody. Slamené strechy bolo treba častejšie opravovať. V dôsledku veľmi častých požiarov začala prenikať na trh škridla z pálenej hliny, neskôr z cementu a po nej veľmi odolný eternit. Dnes sa vyrábajú strešné krytiny z rôznych materiálov, rôzneho tvaru a farby.

V Lábe sa zo začiatku stavali domy v skupinách bez ladu a skladu. Tieto rôzne pomenované štvrte sa postupne pospájali ulicami, až sa vytvorila dnešná kompaktná dedina. Ešte dnes sa používajú skupinové pomenovania ako napr. Chríb, Grínava, Vŕbovec, Vŕšek. Postupne, ako sa dedina budovala, nastal poriadok i pri výstavbe domov. Upustilo sa od stavby spoločných dvorov, domy sa stavali samostatne, čiže v jednom dvore jeden gazda. Zatiaľ, čo v dedinách bližších k Bratislave sa stavali domy so štítom a jedným oknom do ulice, v Lábe to celkom tak nebolo. Väčšina domov mala uprostred stavby tzv. výpustek. V tomto výčnelku zo steny boli umiestnené dvere vedúce priamo do kuchyne. Chudobnejšie rodiny mali po boku kuchyne jednu izbu, u bohatších boli izby z oboch strán. Ako sa hospodárska situácia občanov zlepšovala, začali sa stavať honosnejšie domy.

V minulom storočí pod vplyvom tzv. rustikálneho baroka stavali sa domy, v ktorých bola do ulice orientovaná jedna, tzv. prední izba. Dom mal fasádu vybiehajúcu do ozdobného barokového štítu. Pretože údržba týchto štítov bola nákladná, upustilo sa od nich. Niektoré z domov mali strechu predĺženú do dvora podoprenú stĺpmi, čím sa vytvorila po celej dĺžke akási otvorená, zvrchu krytá chodba - tretňa.

Za prvej ČSR a Slovenskej republiky sa stavali domy orientované pozdĺžne ulice. Veľká výstavba rodinných domov v Lábe nastala po vojne, hlavne po založení JRD. Gazdovia už nemuseli stavať hospodárske budovy, mohli viacej investovať nielen do výstavby, ale i do modernizácie domácností. Najviac im vyhovovali domy so štvorcovým pôdorysom s ihlanovou strechou. V tom čase im nemal kto poradiť, každý staval podľa svojich predstáv.

Dnes sa stavajú domy najrôznejších tvarov podľa plánov renomovaných architektov. Vznikajú moderné ulice i štvrte, vo veľkom sa prestavujú staršie domy, a tak sa dnešná tvár Lábu mení.      

Lábinvest s.r.o.

LábInvest domObec Láb založila obchodnú spoločnosť s ručeným obmedzením, ktorej základné imanie tvoria peňažné a nepeňažné vklady spoločníkov. Má dvoch konateľov, ktorí sú štatutárnym orgánom spoločnosti a konajú spoločne v mene spoločnosti :

 1. Marián Moravčík, starosta obce
 2. Ing. Milan Žilavý.

Členmi dozornej rady boli zvolení Ján Galovič, Mgr. Pavel Chmela, Ján Mundok.

Obec Láb má nepeňažný vklad t. j. pozemok v k. ú. Láb, zapísaný na LV č.2035 ako parc.č.1500/3, orná pôda o výmere 24 240 m2. Spoločník J. Galovič má peňažný vklad v hodnote 311 359 € ( 9 380 001,20,- Sk ).

Predmetom činnosti LÁBINVESTU, s. r. o. je vybudovanie inžinierskych sietí a komunikácií v časti obce „ Bahná B3 “ ,ktorá je podľa zmien a doplnkov ÚP č.1/2005 určená na výstavbu rodinných domov. Lokalita sa nachádza pred vstupom do obce Láb, zo strany od Plaveckého Štvrtka, v peknom tichom prostredí. Vzdialenosť od centra obce je zhruba 500m. Stavebné pozemky v lokalite Bahná  majú výmeru  od 400 m2 do 700 m2 a obdĺžnikovým resp. štvorcový pôdorys. Všetky pozemky sú rovinaté.

Dokumentácia:

 

Kniha návštev

Diskusné fórum

[mingleforum]

Video

[raw]
JW Player goes here
[/raw]

Historické pamiatky

Kostol

Kostol

Dnešný kostol - zasvätený Všetkým svätým bol postavený v roku 1722 na mieste pôvodného kostolíka ktorý vyhorel. Vysvätený boldruhú októbrovú nedeľu v roku 1748. Prvá písomná zmienka o tomto prastarom kostolíku pochádza ešte z roku 1333. Kostol je najväčšou, najstaršou a najkrajšou dominantou obce.

 

Kaplnka sv. Vendelína   

Kaplnka sv. VendelínaKaplnka sv. Vendelína - patróna stád bolapostavená v roku 1755 ako znak veľkej úcty k tomuto svätému. Nachádza sa na okraji obce vedľa hlavnej cesty smerom na Jakubov. Ku kaplnke sa dodnes konajú na deň sv. Vendelína procesie.

 

Socha sv. Jána Nepomuckého     

Socha sv. Jána NepomuckéhoSocha sv. Jána Nepomuckého - stojí na okraji obce smerom na Zohor. Podľa ústneho podania bola postavená už v treťom roku po jeho svätorečení, ale na soche je dátum 30.augusta 1732 a erb zemepána Pálfiho. socha sv. Floriána - stojí v strede dediny a pochádza z toho istého obdobia ako socha sv. Jána Nepomuckého.            

 

Pamätná tabula Ignáca Juračku

nájznámejšieho lábskeho farára sa nachádza na budove fary oproti kostolu. V Lábe pôsobil od r. 1849 do r. 1899 kde ako farár a dekan zomrel. Je pochovaný na miestnom cintoríne vedľa hrobu svojej matky. Občania s úctou naň spomínajú ako na veľkého slovenského "rodoľuba", verného národovca, ktorý pre svoj národ veľa vytrpel.

 

Pomník Dr. Milana Rastislava Štefánika

nachádza sa v parku v strede obce, odhalený v r. 1990.    

 

Kontakt

Adresa: Obecný úrad Láb 900 67 L Á B č. 503 IČO: 00 304 883 DIČ: 2020643658 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko Číslo účtu: 3205443001/5600
Úradné hodiny:
Pondelok    7:30-12:00  12:30-15:30
Utorok        7:30-12:00  12:30-15:30
Streda        8:00-12:00  12:30-18:00
Štvrtok       7:30-10:00
Piatok         7:30-13:00
STRÁNKOVÉ HODINY STAROSTU OBCE A ZÁSTUPCU STAROSTU OBCE LÁB Pondelok 8:00 – 13:00 hod. Utorok 13:00 – 15:30 hod. Streda 17:00 – 18:00 hod. Štvrtok 8:00 – 10:00 hod. Piatok 8:00 – 9:00 hod.   Telefón:
 • 034/7790 323
 • 034/7790 333
 • 034/7790 509
fax:
 • 034/7790 323
[people-lists list=obecn-rad]

Pasienkové spoločenstvo

Informácie neboli dodané

Jazerá

Jazero Pieskovňa Jazero Centús

 • Lábske jazero
 • Šutrovňa

Voľný čas a turizmus

Ubytovanie a reštaurácie Jazerá Historické pamiatky Cyklotrasy

Podujatia

Ubytovanie

 • Hostinec u Tomáša

Pohostinské zariadenia

 • Hostinec u Marty
 • Hostinec u Tomáša
 • Čapáš
 • Pizzeria no.151
   

Doprava

Autobusom

Aktuálne cestovné poriadky: [table caption="Priame spojenie Láb - Bratislava" width="500" colwidth="" colalign="center|center|center|center|center"] Číslo spoja,z Malacky-žel.st.(cez Jakubov),cez Láb-Textil,cez Bratislava-Patrónka MHD,do Bratislava-AS MHD 1,04:55,05:21,6:02,6:15 2,5:50,06:15,7:04,7:20 [/table] [table caption="Priame spojenie Bratislava-Láb" width="500" colwidth="" colalign="center|center|center|center|center"] Číslo spoja,z Bratislava-AS MHD,cez Bratislava-Patrónka MHD,cez Láb-Kino,do Malacky-žel.st.(cez Jakubov) 3,07:40,07:57,08:39,09:05 4,15:40,16:01,16:41,17:05 [/table]    

Vlakom

Aktuálne cestovné poriadky:         * Aktualizovaný cestovný poriadok nájdete na stránkach prevádzkovateľov dopravy Slovak Lines,  Železničná spoločnosť Slovensko alebo na stránke o cestovných poriadkoch www.cp.sk

Obchodné prevádzky

 • Slovenská pošta
 • Coop jednota
 • Potraviny

Zdravotníctvo

 

Lekáreň Zdravie

Lekáreň 

V.R.P. ZDRAVIE s.r.o.

900 67 Láb 282

telefón: 034/77 90 002

 

OTVÁRACIE HODINY:

Pondelok:  8:00 - 15:00

Utorok :    10:00 - 14:00

Streda:      zatvorené

Štvrtok:     8:00 - 15:00

Piatok :     10:00 - 14:00

 


  

MUDr.  Ľubica Jenisová

ambulancia pre deti a dorast v Lábe

 

telefón: 0902 711 041

 

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok:   12:00 - 14:00

Utorok:       08:00 - 11:00  poradňa

Štvrtok:      08:00 -10:00

 


MUDr. Štilian Nenovský

VŠEOBECNÝ LEKÁR PRE DOSPELÝCH

ORDINÁCIE

 • Láb, nová budova vedľa Obecného úradu, tel: 0918 957 571
 • Plavecký Štvrtok,  tel. 034/ 779 32 44

 

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok: 08:00 - 13:00 Láb

Utorok:     07:00 - 12:00 Plavecký Štvrtok

Streda:     12:00 - 17:00 Plavecký Štvrtok

Štvrtok:   10:00 - 16:00 Láb   

Piatok:      07:00 - 12:00 Plavecký Štvrtok

  


 

X

Knižnica

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam lorem felis, tempus eget lacinia a, ultricies ut arcu. Morbi tempor nisl ac dolor sodales fermentum lacinia nisl pharetra. Donec ut dictum nunc. Ut risus metus, malesuada eget pellentesque at, blandit et neque. Etiam diam nulla, fringilla et suscipit ut, porttitor quis justo. Vivamus feugiat tincidunt lectus vitae feugiat. Maecenas ac nisl sed augue pharetra aliquam. Aliquam tellus quam, vulputate a porttitor hendrerit, elementum et ipsum. Aenean a nunc non metus feugiat ultricies non at odio. Donec et est libero, quis mollis odio. Sed vitae augue vel enim molestie volutpat. Donec sed imperdiet massa. Duis fringilla est quis metus ultrices eu sollicitudin enim posuere. Fusce eget euismod enim. Pellentesque pulvinar, mi feugiat fermentum tincidunt, leo est commodo erat, non aliquam orci justo eu quam. Nullam varius scelerisque ipsum sit amet suscipit. In vulputate orci a dui lacinia a hendrerit metus aliquam. Nam euismod, purus nec tristique faucibus, enim quam imperdiet eros, non faucibus lorem ante id nibh. In tempus est id eros sollicitudin non elementum lectus varius. Aliquam scelerisque dictum arcu id rutrum. Aliquam erat volutpat. Donec nulla felis, pellentesque sit amet vehicula ac, fringilla ac velit. Morbi vel ipsum arcu, sed lacinia leo. Mauris ac risus ultricies urna tristique molestie eget euismod libero. Curabitur ultricies mi non lacus posuere vitae consequat ante varius. Donec aliquet, tortor sit amet aliquam tempor, sapien sapien vestibulum mauris, posuere dictum sem arcu sed lorem. Integer vel neque ut eros hendrerit elementum et ac dolor. Pellentesque luctus elit nec turpis consequat euismod. Donec suscipit justo et nisl auctor vestibulum id vel leo. Sed posuere erat nec dolor semper et congue elit porttitor. Nunc id sem sed orci posuere vulputate at et mauris. Phasellus iaculis augue ut risus viverra nec tristique leo posuere. Nunc sit amet metus ut nisi pretium ultricies nec in turpis. Aenean viverra sapien quis elit fermentum id adipiscing purus rhoncus. Nullam varius est et elit aliquam porta. Phasellus quis nulla hendrerit sem egestas pulvinar. Nunc nisi dolor, scelerisque ut tincidunt vel, fermentum non augue. Nullam elit odio, convallis eget placerat a, euismod ac lorem. Donec porta facilisis risus, ac rhoncus orci ornare eget. Quisque tempor ipsum quis arcu faucibus ultrices. Aliquam erat volutpat. Nam risus neque, consectetur a sollicitudin vitae, adipiscing quis mi. Curabitur tellus libero, aliquet ut cursus nec, mattis vel sapien. Proin ultrices blandit nisl, vel volutpat velit aliquam vel. Nunc ac urna vehicula velit eleifend semper. Nullam ornare felis ac enim pretium sed pellentesque urna consequat. Nulla ullamcorper enim velit. Donec tempor, ante sit amet accumsan aliquet, sem felis commodo nunc, non interdum est tortor vel purus.  

Vzdelávanie

Materská škola

Materská škola Láb je samostatným právnym subjektom s celodennou výchovno-vzdelávacou starostlivosťou. V súčasnosti je 4-triednou MŠ s kapacitou cca 85 detí. Dominantnou úlohou MŠ je v spolupráci s rodinou, so základnou školou a obcou vytvoriť prostredie, kam budú deti prichádzať s úsmevom na tvári, s očakávaním pozitívnych zážitkov, a zároveň v súlade so Štátnym vzdelávacím programom dosiahnuť komplexný základ pre vstup do ZŠ.

riaditeľka: Mgr. Dagmar Šteffeková

adresa: Materská škola Láb, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 900 67 Láb

telefón: +421 (34) 7790336, +421 911 893 123

webová adresahttp://mslab.edupage.org

email: mslab@mslab.sk

3D virtuálna prehliadkahttps://goo.gl/maps/VP8qyTt5ZdUoDCGy5 

                                                            (na 3D fotografii vpravo dole prepnúť na L1, L2,L3,L5,L6 )


Základná škola

 

riaditeľka: Mgr. Ľubica Chovanová

adresa: Základná škola, 900 67 Láb 489

telefón: +421 (34) 779 04 84 ,+421 (34) 779 00 10 - Školská jedáleň

webová adresa: http://zslab.edupage.org

email: zsvlabe@stonline.sk

 

3D virtuálna prehliadka :

 

https://goo.gl/maps/HoHarU7YzzJ7CE9M6

 

https://goo.gl/maps/4j75AW2C5igPom8G8

 

https://goo.gl/maps/6Rxe3VRgPRvga6SFA

 

https://goo.gl/maps/fKYwhcHUCrzcFvvR7

 

https://goo.gl/maps/pV2GEHNcxRerSnxH9

 

https://goo.gl/maps/sq4pv7zA88uPy4iU7

 

 

 

 

 

Miestna ľudová knižnica

Knihy

KNIŽNICA JE DOČASNE MIMO PREVÁDZKU.

 

Knihovníčka: Mgr. Emília Štefeková

Výpožičné hodiny:

Pondelok 15:00 - 17:00

Štvrtok    16:00 - 17:30

Kultúra

 

Rímsko-katolícka farnosť

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Láb

Farský úrad Láb

Adresa: Ulica Ignáca Juračku 226/6, 900 67 Láb

Telefón: 034/77 90 327

E-mail: farnost.lab@gmail.com

Právna forma: Cirkevná organizácia

IČO: 34074171

DIČ: 2020647266

 

Správca farnosti, štatutárny zástupca: Mgr. Lukáš Šlosár

Telefón: 0904 203 408

 

Kostol Všetkých svätých

Adresa: Rádek 224/1, 900 67 Láb

 

Kaplnka svätého Vendelína

Adresa: 900 67 Láb

 

Klub dôchodcov

Priestory klubu sa nachádzajú v budove obecného úradu. Dôchodcovia - dnes už len ženy sa pod vedením pani Mifkovičovej pravidelne stretávajú v Pondelok, Stredu a Piatok od 12.00 do 16.00 hod. Ženy tu majú možnosť sa vykúpať, dať si vyprať prádlo. Pri čaji, káve a zákuskoch spoločne oslavujú svoje sviatky, spomínajú na svoju mladosť. Často ich navštevujú deti zo ZŠ a MŠ so svojím kultúrnym programom.

História športového klubu v Lábe

História športového klubu v Lábe

 

Najpopulárnejší šport v obci - futbal, sa hrával v strede dediny neorganizovane. V roku 1926 bol založený prvý futbalový klub a v roku 1929 vstúpil do zväzu ako ŠK LÁB. Vtedajšie ihrisko na pasienkoch bolo nevyhovujúce, tak sa v roku 1931 vybudovalo nové. V roku 1932 si pozvali viedenský klub BORUSIA WIEN, nad ktorým vyhrali 2:1. Starosti s financiami riešili dočasným spojením s klubom v Plaveckom Štvrtku keď vystupovali pod názvom ŠK TATRAN.

V roku 1934 boli už tak platobne neschopní, že museli zastaviť svoju činnosť. K čiastočnému oživeniu prišlo v roku 1941.                                                                                    

Po skončení II. svetovej vojny museli telovýchovné jednoty prijať názov TJ SOKOL, ktorého členom sa stal v roku 1950 i Láb. Po založení okresnej súťaže sa Láb stal členom 4. neskôr jej 3.triedy. V roku 1953 dorast získal titul "majster súťaže Malackého okresu".  V šesťdesiatych rokoch prichádza k ďalšej zmene názvu na TJ DRUŽSTEVNÍK LÁB. Hrávalo sa v III. triede už na nevyhovujúcom ihrisku.                                                             

                                                                                                                                                                                                          Až v roku 1975 sa prikročilo k vybudovaniu nového športového areálu. Po jeho dokončení prišli i futbalové ambície. Hralo sa o špicu v II. triede. V roku 1981 vyhralo 1.A triedu a postúpilo do Majstrovstiev kraja Bratislava a v roku 1985 sa stalo jeho víťazom. Postup do II. Slovenskej národnej ligy a jednoročné účinkovanie v nej je doteraz najväčší úspech lábskeho futbalu. Po vrchole nastala stagnácia a v roku 1991 preregistrovali družstvo do regionálnej súťaže ako ŠK LÁB.                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                          V priebehu I. polroka 2016 novozaložený OŠK v Lábe na svojej ustanovujúcej schôdzi konanej v dňoch 28.4.2016 a 28.5.2016, si zvolil svoj výbor a pracovné komisie, ktoré budú pracovať v nasledovnom zložení:                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Výbor OŠK:                                                                                                                                                                                                               

Predseda: Ing. Pavel Koporec – štatutárny zástupca             

Podpredseda: Ing. Ivan Pollák – športovo-trénersko-metodický úsek                                                                                                                                  

Podpredseda: Peter Majzún – ekonomicko – hospodársko – technický úsek                                                                                                                                     

Sekretár: Ing. Daniel Strolka – administratívno – správny úsek

Miloš Lukáček – predseda kontrolnej komisie

Daniel Sivák – člen

 

Pracovné komisie OŠK:

Športovo – trénersko – metodická:

Predseda: Ing. Ivan Pollák

Členovia:  Lukáček M., Dufek M., Malík B., Chrupka P., Hrebeň I.                                                                  

 

Ekonomicko – hospodársko – technická:

Predseda: Peter Majzún                                                                                                            

Členovia: Mgr. Chmela P., Sivák D., Ďurica J., Zálesňák B. + vedúci všetkých mužstiev.                          

 

Kontrolná:

Predseda: Lukáček Miloš                                                                                                                                                 

Členovia: Zálesňák R. st., Dufek M.

 

OŠK k termínu 1.8.2016 má 31 členov, radi privítame do svojich radov nových členov, ktorí prejavia záujem rozšíriť naše rady. Prihlášky sú k dispozícii u Majzúna P.

 

Futbalový ročník 2016/2017

 

Družstvo prípraviek:

Realizačný tým: Ing. Pollák I., Lukáček M., Hrebeň I.

Hráči: Majzún M., Kuch T. Kuch K., Hrebeň I., Ivák R., Jánoš J., Törek G., Lukáček D., Habuda Š., Moravčík M., Kuchová L. Kovár M.,

 Tirpák F., Pír A., Rousek D.

Väčšina mužstva v rámci svojej prípravy sa zúčastnila letného futbalového tábora v Turčianskych Tepliciach, za čo ďakujeme najmä rodičom. Svoje domáce majstrovské zápasy budú hrať v tradičnom čase nedeľu dopoludnia o 9:30 hod.                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Družstvo starších žiakov:

Realizačný tým: Dufek M., Sivák D., Šimko M..

Hráči:  Habuda M., Kubišta A., Čech D., Sivák J., Oslej D., Pavlík G., Peler D, Bendik R-E., Gbelský N., Miškolci P., Houdek M., Houdek A.,

 Lapčík J., Kimlička D., Pancurak K., Mareš A., Marčičiak S., Dvoran R., Nosian R., Urbanič M., Navarčík P. Kopnická N.,

Z dôvodu malého počtu hráčov v kategórii žiakov prišlo k dohode medzi OŠK Láb a FK Zohor o vytvorení spoločných mužstiev v súťažnom ročníku 2016/2017. Svoje domáce majstrovské zápasy budú hrať v tradičnom čase nedeľu dopoludnia o 11:00 hod. na ihrisku v Lábe.

 

Družstvo dorastencov:

Realizačný tým: Malík B., Masarovič P.,

Hráči: Novotný A., Pastorek T., Pastorek K., Malík S., Lisý T., Laboš K., Hranko F., Pír S., Kliment M., Kinčok B., Gbelský N., Klubník J.,                                                  

Sirota D., Dufek J..                                                                                                                                                                                                                                                                  

Svoju prípravu zahájili 8.8.2016 na domácom ihrisku. Svoje domáce majstrovské zápasy budú hrať v nedeľu v úradne stanovenom hracom čase.

 

Družstvo seniorov:

Realizačný tým:  Chrupka P., Zábojník L..

Hráči: Lenner M., Ďurica M., Galajda Ma., Galajda Mt., Galajda Mi., Gábriš I., Koporec P., Lisý P., Matyáš M.. Sivák R., Hýll A., Lelkeš N.,

Šimunič E.,Miklušičák E., Žifčák M., Strna J., Lukáček J. ml., Bilka K., Kain A.

Svoju prípravu zahájili 5.7.2016 na domácom ihrisku ktorá je zameraná najmä na vytvorenie perspektívneho kolektívu.

Hlavnú náplň prípravy tvoria priateľské zápasy s mužstvami z okolitých dedín, ktoré pôsobia v rôznych majstrovských súťažiach OFBZ – Bratislava – vidiek. Svoje majstrovské zápasy budú hrať úradne stanovenom hracom čase.

                   

Vážení spoluobčania, milí športoví priatelia, OŠK v Lábe v spolupráci s Obecným úradom, pánom starostom a zastupiteľstvom, sa snaží v našom športovom areáli vytvoriť dôstojné podmienky pre športovú relaxáciu našich občanov, mládež a detí. Bolo sprístupnené multifunkčné ihrisko, ktoré bezplatne využíva najmä mládež a deti. Za uvedenú činnosť všetkým zainteresovaným patrí veľké poďakovanie.

 

Záverom Vás pozývame a tešíme sa na Vás pri zápasoch našich mužstiev.

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                    Výbor OŠK

 

 

Volejbal ženy:

Ženy so zmyslom pre humor a záujmom o pravidelný pohyb sa začali stretávať v telocvični ZŠ 2x do týždňa od roku 2000.Vekové zloženie je rôznorodé, od 20 rokov vyššie. Horná hranica je neobmedzená. V decembri organizujú Mikulášsky turnaj,kde pozývajú družstvá žien z okolia. Vzájomné priateľské zápasy sa organizujú počas celého roka. Radosť z hry jepodmienkou prijatia o čom svedčí i sľub: "My, členky športového klubu sľubujeme, že urobíme všetko preto, aby sme sivylepšili našu kondíciu, kladne formovali naše postavy a tým zároveň dokázali, že nepatríme do šrotu."

 

Ženský futbal - Klub ukončil svoju činnosť v r.2014

 

Športový život v našej obci sa spestril o ženský futbal. Všetko začalo nevinne 2.9.2000, keď Klub lábskych žien usporiadal 1. ročník ženského futbalu o "Putovný pohár Klubu lábskych žien". Spočiatku sa mnohí len usmievali pri pomyslení na ženy, ktoré naháňajú koženú loptu. Dievčatá to však zobrali vážne a začali pravidelne trénovať.

Vyhrali prvý i druhý ročník turnaja. Ich bilancia je vlastne veľmi jednoduchá - ani jedna prehra. Na jar roku 2002 bola založená Záhorácka liga žien, ktorú s vysokým skóre vyhrali. Ďalšie podrobnejšie informácie o klube, vtedajších hráčkach a výsledkoch sa dočítate na stránke DFK. DFK sa úspešne prepracoval od svojho zrodu až do 1. Slovenskej ženskej ligy.

 

 

Rybársky spolok

Slovenský rybársky zväz

Lovné revíry Záhorie

 • 1-0060-1-1 Dolná Rudávka
 • 1-0150-1-1 Feld
 • 1-0170-1-1 Horná Rudávka
 • 1-0210-1-1 Jazero Balatón
 • 1-0220-1-1 Jazero Čierny Feld
 • 1-0230-1-1 Jazero Obloz
 • 1-0240-1-1 Jazero Osmička
 • 1-0250-1-1 Jazero Prukse
 • 1-0300-1-1 Kanál Malina č. 1
 • 1-0310-1-1 Kanál Malina č. 2
 • 1-0350-4-1 Lozorňanský potok
 • 1-0360-1-1 Malé Axi
 • 1-0400-1-1 Morava č. 2
 • 1-0470-1-1 Pieskovňa Plavecký Štvrtok
 • 1-0570-1-1 Rašelinové jazierko
 • 1-0850-4-1 Stupavský potok č. 1
 • 1-0851-4-1 Stupavský potok č. 2
 • 1-0930-1-1 Štrkovisko Jakubov č. 1
 • 1-0940-1-1 Štrkovisko Jakubov č. 2
 • 1-1010-1-1 Štrkovisko na Židovkách
 • 1-1090-1-1 Štrkovisko Trojuholník
 • 1-1150-1-1 Štrkovisko Záhorská Ves
 • 1-1200-1-1 Štvorec
 • 1-1230-1-1 Tonišovské jazierko
 • 1-1250-1-1 Vachalkov rybník
 • 1-1260-1-1 Veľké Axi
 • 1-1290-1-1 VN Centnúz
 • 1-1300-1-1 VN CO Krakač
 • 1-1330-1-1 VN Kuchyňa
 • 1-1360-1-1 VN Lozorno č. 2
 • 1-1390-1-1 VN Rohožník
 • 1-1480-1-1 Zohorský kanál č. 1
 • 1-1490-1-1 Zohorský kanál č. 2
 • 1-0330-1-4 Lábske jazero

História Dobrovoľného hasičského zboru v Lábe

Dobrovoľný hasičský zborPísal sa rok 1891. V obci sa pod vedením farára Ignáca JURAČKU rozhodlo 45 dobrovoľníkov založiť hasičský spolok. Prvú organizáciu požiarnej ochrany pod názvom Dobrovoľný hasičský spolok uviedli do činnosti podľa Pamätnej knihy 4.mája 1891.

Spomínaní priekopníci požiarnej myšlienky pracovali v spolku od prvých dní vo veľmi zložitých podmienkach a úplne nezištne. O požiarnej technike sa v počiatkoch nedalo ani hovoriť. Prvú „techniku“ tvorili háky, rebríky , lopaty a vedrá na vodu. Prvou  striekačkou, ktorá vyzerala aspoň trocha mechanicky, bola dvojkolesová kára so železnou nádržou. Ako čas plynul, tak sa zbor technicky čoraz viac zveľaďoval . Po prvej striekačke bez pohonu dostali hasiči dvojkolesovú striekačku na konský poťah. V neskoršom období sa zbor rozrástol o niekoľko štvorkolesových striekačiek z ktorých poslednú dostal v roku 1930 a tá je do dnešných dní pýchou nášho zboru. V roku 1936 dostali požiarnici  za finančnej podpory štátu prvú motorovú striekačku. V roku 1949 bolo, z finančnej zbierky občanov Lábu ako aj rodákov žijúcich v Amerike,  zakúpené aj sanitné vozidlo.

Pýchou každého zboru je aj hasičský prápor. Prvý prápor bol slávnostne posvätený už v roku 1905 , ktorého krstnou mamou bola Anastázia Malinovská. V roku 1970, za pomoci spoluobčanov, dal požiarny zbor urobiť nový prápor, vernú kópiu starého práporu. Zaujímavosťou tohto nového práporu je že všetky pôvodne obrazce boli opatrne vystrihnuté a vložené na nový prápor. Krstnými matkami práporu, ktorý ešte aj dnes reprezentuje náš zbor, boli členky zboru Alojzia ŠTEFKOVÁ a Amália LAZAROVÁ.

Dobrovoľný hasičský zbor v Lábe r. 1981Podľa zápisnice z roku 1925 sa mohli do zboru prijímať aj ženy avšak iba ako prispievajúce členky. Až v roku 1952 po vzore iných požiarnych zborov bolo založené prvé ženské družstvo. Najúspešnejšie družstvo dievčat a žien reprezentovalo náš zbor v roku 1975 kedy na celoslovenskej súťaži hasičských družstiev v Skalici obsadili vynikajúce 4. miesto. V roku 1930 sa na schôdzi vtedajšieho spolku rozhodlo aj o založení družstva dorastu z dôvodu výchovy nástupcov  členov spolku. Družstvo mužov máme už dlhé roky na vynikajúcej úrovni. Úspešne sa prezentujú na mnohých súťažiach. Najmenších požiarnikov sa podarilo v zbore vychovať a s výbornými výsledkami udržať naposledy v rokoch 1987-1989 kedy náš zbor a našu obec tieto deti reprezentovali vo všetkých možných súťažiach v hasičskom športe a hasičských vedomostiach a s týmito výkonmi a znalosťami sa v roku 1989 pod vedením Jozefa HRICU prebojovali až na krajské kolo hry PLAMEŇ do Trnavy. Z tejto generácie úspešných detí vyrástlo veľa terajších členov zboru.

Od roku 1949 sídli DHZ v terajšej budove hasičskej zbrojnice ktorá bola kompletne zrekonštruovaná a bola k nej pristavená aj nová garáž, nakoľko stará budova už kapacitne nevyhovovala vozovému parku, a do užívania bola slávnostne odovzdaná v roku 1998. Máme požiarne vozidlo CAS-25, prepravné vozidlo AVIAmotorové striekačky PPS 8 a PPS 12.

Striekačka z roku 1930Počet  výjazdov k požiarom z roka na rok klesá. A ich prípadné následky sú aj vďaka modernej technike čoraz menšie. V minulosti aj vďaka tomu že technika bola či už nedostupná alebo nedostatočná a že väčšina domov v obci bola z dreva a strechy zo slamy, boli aj požiare väčšie a ničivejšie. V súčasnosti sa už Dobrovoľná požiarna ochrana zameriava hlavne na preventívnu činnosť. Požiarovosť z roka na rok klesá najmä vďaka dlhoročnej spolupráci  s  MŠ a ZŠ, kde na rôznych stretnutiach a posedeniach už z tými najmenšími upozorňujeme na možné rizika a samozrejme následky požiaru. V spolupráci z OcÚ pripravujeme rôzne relácie v rozhlase a články v novinách.

Z histórie vieme, že práca hasiča či už dobrovoľného  alebo profesionálneho je hlavne o obetavosti. Toto poslanie si žiada celého človeka, jeho voľný čas, pracovité ruky, nápady ale aj hmotné prostriedky. Hlavná úloha požiarnej ochrany je pomáhať v núdzi, nešťastí, pri ochrane majetku a zdravia. Veď toto všetko je zhrnuté a vyšité zlatým písmom na hasičskej zástave : BOHU SLÁVA – BLÍŽNEMU POMOC. Samotnou kapitolou 120 ročnej histórie vzniku DHZ Láb je družba s moravskou obcou Říčany u Brna. V roku 1971 vtedajší funkcionári obcí a hasičských zborov spísali zmluvu o priateľstve a spolupráci. V tomto roku si pripomíname už 40 nádherných rokov trvania zmluvy, ktorá bola štartovacou rampou, do dnešného dňa trvajúcich priateľských, bratských a rodinných vzťahov. Veľa tých čo stáli pri zrode tejto myšlienky už dnes nežije. Možno z úcty k nim, možno z úcty k tradíciám a možno iba pre dobrý pocit pri srdci keď sa niekoľko krát do roka stretávame nielen ako hasiči ale najmä ako priatelia, toto bohumilé bratstvo prežilo nástrahy doby ale aj nezmyselného rozdelenia našej spoločnej vlasti. Držme sa preto tradícií a snažme sa toto puto udržať aj naďalej a nedovoľme aby sa to čo budovali naši otcovia a starý otcovia stratilo.  

Združenia a podnikatelia

Dobrovoľný hasičský zbor Poľovné združenie Malina Rybársky spolok Športový klub

Šachový klub Folklórny súbor Lábjanek Klub dôchodcov Obchodné prevádzky

Prenájom priestorov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam lorem felis, tempus eget lacinia a, ultricies ut arcu. Morbi tempor nisl ac dolor sodales fermentum lacinia nisl pharetra. Donec ut dictum nunc. Ut risus metus, malesuada eget pellentesque at, blandit et neque. Etiam diam nulla, fringilla et suscipit ut, porttitor quis justo. Vivamus feugiat tincidunt lectus vitae feugiat. Maecenas ac nisl sed augue pharetra aliquam. Aliquam tellus quam, vulputate a porttitor hendrerit, elementum et ipsum. Aenean a nunc non metus feugiat ultricies non at odio. Donec et est libero, quis mollis odio. Sed vitae augue vel enim molestie volutpat. Donec sed imperdiet massa. Duis fringilla est quis metus ultrices eu sollicitudin enim posuere. Fusce eget euismod enim. Pellentesque pulvinar, mi feugiat fermentum tincidunt, leo est commodo erat, non aliquam orci justo eu quam. Nullam varius scelerisque ipsum sit amet suscipit. In vulputate orci a dui lacinia a hendrerit metus aliquam. Nam euismod, purus nec tristique faucibus, enim quam imperdiet eros, non faucibus lorem ante id nibh. In tempus est id eros sollicitudin non elementum lectus varius. Aliquam scelerisque dictum arcu id rutrum. Aliquam erat volutpat. Donec nulla felis, pellentesque sit amet vehicula ac, fringilla ac velit. Morbi vel ipsum arcu, sed lacinia leo. Mauris ac risus ultricies urna tristique molestie eget euismod libero. Curabitur ultricies mi non lacus posuere vitae consequat ante varius. Donec aliquet, tortor sit amet aliquam tempor, sapien sapien vestibulum mauris, posuere dictum sem arcu sed lorem. Integer vel neque ut eros hendrerit elementum et ac dolor. Pellentesque luctus elit nec turpis consequat euismod  

Občan

Zdravotníctvo Školstvo Knižnica Farnosť - linka

Doprava Opýtajte sa starostu Tlačivá Matrika

 evidencia obyvateľstva  Komunálny odpad Stavebný úrad Miestne dane

Samospráva

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány

Osobitné postavenie v obci má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. 

Komunálny odpad

 

Kontrolór 2013-2014

JUDr. Pavol Chmela

adresa: Láb č.d.540

mobil: 0907 736 154

email: palochmela@gmail.com

Obecné zastupiteľstvo 2010 - 2014

Uznesením Obecného zastupiteľstva č.17/2014 zo dňa 24.2.2014 bol schválený harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva:

 • 19.3.2014 komisie ObZ a verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva 26.3.2014
 • 7.5.2014 komisie ObZ a verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva 14.5.2014
 • 18.6.2014 komisie ObZ a verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva 25.6.2014
 • 17.9.2014 komisie ObZ a verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva 24.9.2014
 • 5.11.2014 komisie ObZ a verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva 12.11.2014

Starosta obce môže zvolať zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lábe aj v inom termíne,podľa potreby. V prípade,že občania majú záujem podať písomné návrhy,ktoré majú byť predmetom rokovania,je potrebné ich dodať včas,aby mohli byť prerokované v komisiách Obecného zastupiteľstva v Lábe. Ďakujeme za spoluprácu.

Poslanci Obecného zastupiteľstva (ObZ) od 15. 12. 2010, ktorí zložili zákonom predpísaný sľub poslanca:

 • Bartalský Pavol
 • Gerthofer Milan
 • Bc. Chovan Marek
 • Kolandrová Jana
 • Kovár Miroslav
 • Kovárová Darina
 • Prokop Daniel
 • Vavrinec Dušan, Ing.
 • Zálesňáková Milena

Dokumenty

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Lábe 2010-2013.

Komisie 2010-2014

Dokumenty:

 

Komisia finančná, majetková, územného rozvoja, verejného a stavebného poriadku

Predseda: Ing. Dušan Vavrinec

Členovia:

 • Miroslav Kovár,
 • Milan Gertofer,
 • Jana Kolandrová,
 • Bc. Marek Chovan

Náplň:

 • (a) správa obecného majetku
 • (b) finančná správa
 • (c) výstavba a územné plánovanie
 • (d) životné prostredie
 • (f) podnikateľská činnosť
 • (g) doprava
 • (h) obchod a služby cestovného ruchu

Komisia kultúry, športu, vzdelávania a sociálnych vecí

Predseda: Daniel Prokop

Členovia:

 • Milena Zálesňáková,
 • Darina Hrebeňová,
 • Pavol Bartalský

Náplň:

 • (a) kontroly, sťažnosti a petície
 • (b) ochrana verejného poriadku
 • (c) verejnoprospešné služby
 • (d) bytová a sociálnych služieb
 • (e) kultúra
 • (f) školstvo, vzdelávanie mládeže, kluby
 • (g) redakčná rada a internetová stránka obce
 • (h) šport

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Ing. Dušan Vavrinec

Členovia:

 • Pavol Bartalský,
 • Daniel Prokop

Náplň:

 • (a) majetkové priznanie
 • (b) činnosť poslancov a zamestnancov obecného úradu
 • (c) ochrana osobných údajov

Obecná rada 2010-2014

Členovia:

 • Ing. Dušan Vavrinec
 • Milan Gerthofer
 • Bc. Daniel Prokop

Je zložená z poslancov ObZ, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže ObZ kedykoľvek odvolať. Počet členov tvorí najviac 1/3 počtu poslancov ObZ. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom ObZ. Plní úlohy podľa rozhodnutia ObZ. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu. Schádza sa podľa potreby. Jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta. Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov rady.  

Zástupca starostky 2010-2014

Dušan Vavrinec, Ing.

adresa: Láb 205

mobil: 0903 753 795;

e-mail: prednosta@malacky.sk

Okruh úkonov a činností, ktoré je oprávnený vykonávať:

 1. zastupuje starostku obce počas jeho neprítomnosti.
 2. zástupca starostky je osoba iniciatívna, výkonná a poradná, ktorá napomáha starostovi pri:
  a) vykonávaní obecnej správy,
  b) rozhodovaní o veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu
 3. zástupca starostky je členom obecnej rady  

Starostka 2010-2014

PaedDr. Monika Valúchová  (od 20.12.2006)

PaedDr. Monika Valúchovátel. 034/7790323

mobil: 0905 358 626

e-mail: starosta@obeclab.sk

adresa: Láb č. 517 

Orgány obce

[subpages depth="1" sort_column="menu_order" class=""]

Lábske noviny

Predseda redakčnej rady: Bc. Daniel Prokop, email: prokop.daniel1@gmail.com ,Láb 422 Redakčná rada: PaeDr. Monika Valúchová, Mgr. Pavel Chmela, Ján Mundok, Bc. Ondrej Štefek [album id=4 template=compact] <<<  Naspäť na Lábske noviny  

Stavebný úrad

Stavebný úrad je od 1. januára 2011 priamo v obci Láb na Obecnom úrade.

Úradné hodiny stavebného úradu:

PON 07:30 - 12:00 |12:30 - 15:30
STR 08:00 - 12:00 |12:30 - 17:00


 

Odpadové hospodárstvo

Obecný úrad

Riaditelia škôl

Štátna škola

 • Chovanová Ľubica
 • Dufková Ivana
 • 1998 Kimlička Peter
 • 1994 Štefeková Emília
 • 1988 Trebuľová Anna
 • 1971 Šotkovský Anton
 • 1959 Gálik Emil
 • 1959 Hnát Štefan
 • 1958 Klimáček Vojtech
 • 1953 Grňa Gejza
 • 1952 Karovičová Matilda
 • 1948 Vach Gabriel
 • 1945 Maštrla Rudolf

Obecná škola

 • 1937-1938 Wernerová Mária
 • 1928-1937 Werner Mikuláš

Rímsko-katolícka škola

 • 1919-1945 Milata Anton

  ZDROJ: Nová kniha o Lábe, 1999, MVDr. Pavol Hallon

Lábski farári

 • 2014 Mgr. Lukáš Šlosár
 • 2006 vdp. Augustín Juraj
 • 2002 JCDr. Kemp Jozef
 • 1992 ThDr. Krajči Jozef
 • 1979 Msgr. Hoťka Viliam
 • 1969 Bulka Štefan
 • 1956 Zahradník Štefan
 • 1953 Dr. Tomašovič Cyril
 • 1953 Ryšavý Ladislav
 • 1951 Mesko František
 • 1950 Volek Izidor
 • 1943 Országh Alexej
 • 1943 Bartoš Andrej
 • 1919 Havran Karol
 • 1915 Halász Jozef
 • 1910 Florek Anton
 • 1899 Gratzer František
 • 1849 Juračka Ignác
 • 1840 Petráš Ján
 • 1831 Porcháska Štefan
 • 1786 Šalamon Ján
 • 1781 Erdӧk Jozef
 • 1766 Maďar Martin
 • 1752 Kováč Matej
 • 1745 Helmuth Gašpar
 • 1727 Sedlakovič Ján
 • 1713 Boleň Michal (Boleny)
 • 1685 Jakub Ignác Štora (nazývaný Horovič)
 • 1682 Salix Karol

ZDROJ: Nová kniha o Lábe, 1999, MVDr. Pavol Hallon

Lábski richtári a starostovia

 • 2014 Marián Moravčík
 • 2007 Mrg. Valúchová Monika
 • 1990 Ing. Kazimír Chmela
 • 1980 Kovár Miroslav
 • 1960 Vít Lipka
 • 1946 Ján Filípek, Ondrovič Štefan, Janský Jozef, Sovadina František, Zobok Ondrej
 • 1946, 1948, 1951 Zálesňák František
 • 1944 Kopča Tomáš
 • 1941 Čermák Karol
 • 1931 Surovič Izidor, (volený 2x)
 • 1923 František Kain
 • 1919 Vajarský Gašpar
 • 1918 Dvorák Nikodém
 • 1915 Ondrovič Matúš
 • 1911 Ort-Búzek Vendelín
 • 1891 Štefek Ján
 • 1888 Vajarský Tomáš
 • 1849 Lisý Martin
 • 1848 Ort Martin
 • 1782 Blažek Ján
 • 1738 Walent Ján
 • 1548 Wanko

ZDROJ: Nová kniha o Lábe, 1999, MVDr. Pavol Hallon

Osobnosti

V Lábe sa narodila MÁRIA KIŠOŇOVÁ - HUBOVÁ, všetkým dobre známa operná speváčka. Jej otec bol učiteľom v Lábe. Ešte počas jej detstva sa odsťahovali do Zohoru a v roku 1924 do Bratislavy. Tu vychodila školy, zmaturovala a nakoľko mala od mladosti prekrásny hlas, išla študovať spev na konzervatórium do Viedne. Po návrate prijala angažmán v Slovenskom národnom divadle a v rokoch 1943-1947 pôsobila ako prvá slovenská operná speváčka. Začas pôsobila i v Smetanovom divadle v Prahe a napokon sa stala profesorkou na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Vydala sa za herca Mikuláša Hubu a ich syn Martin je tiež hercom.

Potomok ďalšieho učiteľa, VOJTECHA HORÁKA, narodený v Lábe, krstným menom po otcovi tiež Vojtech, stal sa významným politikom. Ako učiteľ prešiel z Lábu do Vajnor, kde pokračoval v Jurigovom duchu. Angažoval sa za slovenskú dedinu a stal sa jedným z lídrov HSĽS, poslancom Slovenského snemu a školským inšpektorom.

Z lábskych vzdelancov vynikol plukovník, profesor Ing. TOBIAŠ LAZAR DrSc. Narodil sa 30. 5. 1935 a dal sa na vojenskú dráhu. Začal v škole pre leteckých mechanikov v Poprade. Vyštudoval elektroinžinierstvo na Vysokej škole technickej v Bratislave. Po získaní docentúry sa stal dekanom fakulty vojensko-leteckého inžinierstva na Vysokej škole leteckej v Košiciach. V roku 1986 bol menovaný vysokoškolským profesorom na Vojenskej akadémii v Brne. V roku 1988 obhájil doktorskú dizertáciu na titul doktora technických vied. V rokoch 1985-1990 bol prorektorom pre vedeckú činnosť Vysokej vojenskej leteckej školy v Košiciach. Je členom komisie pre obhajobu doktorských a kandidátskych prác. Vychoval 5 profesorov, 6 doktorov vied, desiatku kandidátov vied, napísal viac ako 120 vedeckých pojednaní a prác. Na svojom konte má 20 vynálezov. Pracuje v Košiciach.

Lábjania mali svojho vzdelanca i na poli naftárskom. Dňa 30. 11. 1927 sa v Lábe narodil Ing. MICHAL GERTHOFER. Ľudovú školu vychodil vo svojom rodisku, do meštianky chodil v Malackách, maturoval na priemyslovke v Bratislave. Nakoľko ho bavila elektrotechnika, ostal jej verný a začal pracovať v Slovenských elektrárňach v Malackách. Na Vysokú školu technickú v Bratislave sa na odbor elektroinžinierstva zapísal až po získaní finančných prostriedkov. Promoval v roku 1952 s vyznamenaním. Po skončení štúdií bol zamestnaný v Česko-slovenských naftových doloch v Hodoníne, kde čoskoro pracoval vo funkcii hlavného inžiniera závodu. V roku 1971 bol preložený na Slovensko ako odborný riaditeľ pre naftu a investície. Ako zamestnancovi naftového podniku mu učarovala geofyzika. Popri zamestnaní diaľkovo študoval v rokoch 1956-1958 ma Karlovej univerzite v Prahe odbor užitej geofyziky. V roku 1986 obhájil kandidátsku prácu a získal titul Kandidáta technických vied. Zomrel v Kanade a pochovaný je v Bratislave, na cintoríne v Slávičom údolí.

Nesmieme zabudnúť ani na JÁNA LAZARA - kapitána anglického letectva. S rodičmi sa síce do Lábu prisťahoval, ale tu vyrastal. Narodil sa 22. 4. 1916 vo Vysokej pri Morave. Navštevoval obuvnícku školu u Baťu v Zlíne. Ako mladý muž mal možnosť vycvičiť sa za športového letca. Počas prezenčnej vojenskej služby bol pridelený do Piešťan, kde slúžil u 64. výzvednej letky. Po vypuknutí vojny odletel s kamarátmi dvoma lietadlami do Poľska. Dňa 1. 7. 1939 nastúpil do poľského vojenského letectva, ale už 18. 9. 1939 ich zajala sovietska armáda, ktorá spolu s Nemcami napadla a obsadzovala Poľsko. Dva roky bol v sovietskych zajateckých táboroch. Nakoniec sa mu podarilo dostať sa cez Stredný východ do Veľkej Británie. V roku 1941 vstúpil do RAF. Koncom roku 1942 bol členom 311. bombardovacej československej perute. Zo začiatku lietal ako pilot, neskôr ako kapitán - veliteľ lietadla. Patril k najlepším letcom, je považovaný za leteckú legendu Slovákov v RAF. Po skončení vojny sa zúčastňoval transportných letov. Vidiac, aká je situácia doma, zostal v exile. Usadil sa v Anglicku, odkiaľ v päťdesiatych rokoch odišiel do Kene v Afrike, kde si zriadil v Nairobi továreň na obuv. V sedemdesiatych rokoch sa presťahoval s rodinou do Austrálie, kde v roku 1984 zomrel.

Najznámejší lábsky farár IGNÁC JURAČKA sa narodil 1. 5. 1820 v Kopčanoch. Prvé štyri ročníky gymnázia vychodil v Skalici, vyššie ročníky v Pešti. Teológiu vyštudoval na viedenskom Pázmaneu. Jeho prvým miestom bola Stupava, kde nastúpil ako kaplán. Slovák telom i dušou sa už v seminári priatelil s rovnako zmýšľajúcimi klerikmi, ktorí ako on chápali dobu veľkého národného útlaku. Svoje peripetie, ktoré nastali 24. 9. 1848 podrobne opisuje na stranách lábskej farskej kroniky (tiež v Novej knihe o Lábe). Na Lábsku faru nastúpil 14. 3. 1849 a účinkoval ako lábsky farár 50 rokov. Dňa 27. 8. 1899 v Lábe ako farár a dekan zomrel. Je pochovaný na miestnom cintoríne.

Fotogaléria

[album id=1 template=compact] <<< Späť na fotogalérie

O obci

 Obecné symboly História obce  Architektúra

Lábsky kroj Osobnosti  Mapa Dokument o Lábe

Fotogaléria Lábske noviny Podzemné uskladňovanie plynu Podzemný zásobník plynu

Obecné symboly

Erb obce Láb

Erb obce LábLábsky obecný erb bol úradnými heraldikmi schválený  a je evidovaný na MV SR. Návrh na obecný erb upravil podľa starej pečate z roku 1616 Dr. Rudolf Irša, ktorý ho zároveň previedol do farebnej podoby.

Ústrenou postavou erbu je strieborná postava sv. Ondreja na zelenom štíte so zlatou gloriolou okolo hlavy. Drží v rukách zlatý "ondrejský kríž." Vedľa postavy svätca po jeho pravej ruke je zlatá šesťcípa hviezdička, pod ktorou je zlatý polmesiac, po ľavej ruke zlatý lemeš.

 

Obecná zástava

Zástava obce Láb

Podľa farieb na erbe, boli zvolené i farby na obecnej zástave. Základom je zelená. Priečne skrížené dve brvná v zlatej farbe vytvárajú na nej svätoondrejský kríž. Nakoľko sa jedná o vlajku obecnú a nie mestskú, má dva zástrihy.

 

Obecná pečať

Pečať obce LábZaujímavosťou najstaršej pečate z r.1616 je to, že typárium - pečatidlo, ktorým bola pečať vytlačená, bolo vlastne typáriom, ktorým pečatila svoje dokumenty i fara. Odvodzujeme to od toho, že na pečati je čitateľný latinský kruhopis SIGILLUM ECCLESIE OMNIUM IN LAAB - ZNAK FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V LÁBE. Letopočet 1617 je rozložený pod lemešom a polmesiacom s hviezdou. Bolo to pravdepodobne spoločné typárium pre faru i obec. Zrejme sa uschovávalo na fare, kde bolo bezpečnejšie ako u richtára.  

Lábske noviny

Mapa


Zobraziť väčsiu mapu

Starosta obce Láb 2014-2018

Marián Moravčík

Marián Moravčík

od 15. 12. 2015

mobil:0903 588 998

e-mail:starosta@obeclab.sk

adresa:Láb č. 113

Tlačivá

Jazero Pieskovňa

Jazero Centnús

Doprava

Doprava do obce Láb je možná autobusom alebo vlakom.

Aktuálne cestovné poriadky nájdete na stránkach prevádzkovateľov dopravy:

Smernice a poriadky

Autorské práva

© Obecný úrad Láb, č. 503, 900 67 Láb, 034 / 7790 323, maria.lisa@obeclab.sk

Implementácia

Implementácia a programovanie webových stránok AWD Systems s.r.o.

Redakčný systém: FunWeb. Tiráž: Mesto a jeho správa: Bratislava

Všetky práva sú vyhradené. Všetky informácie a technológie použité na týchto webových stránkach podliehajú autorskému zákonu.

 

Prehlásenie o prístupnosti

Webové stránky sú vytvárané v maximálne možnej miere podľa pravidiel pre tvorbu prístupových webových stránok v štátnej, verejnej správe a samospráve. Kód stránok zodpovedá norme XHTML 1.0 Transitional.

Pre zobrazenie stránok sú použité CSS 2 a beztabuľkový layout. Tieto stránky sú najlepšie zobrazené v prehliadačoch, ktoré uvedené normy podporujú, sú však prístupné aj v iných prehliadačoch. 

Za prístupnosť a validitu kódu dokumentov, ktoré sú do redakčného systému vkladané priamou konverziou z textových editorov, dodávateľ technológie neručí. Externé stránky, ktorých prepojenie je súčasťou webstránky nemusia byt validné, teda prístupne v súlade s normami o štandardoch tvorby html. Rovnako dodávateľ neručí sa starší obsah, vkladaný pred nasadením redakčného systému.

Na webových stránkach sa vyskytujú dokumenty vo formáte PDF, xls (v odôvodnených prípadoch, napr. pri zverejňovaní rozpočtu obce), doc, docx. 

 

 

Cookie

Webovské stránky obce Láb vo všeobecnosti nepoužívajú „trvalé“ súbory cookie. Používajú len  „Dočasné“ súbory cookie pri prihlasovaní a ďalších aktivitách registrovaného užívateľa.

Obecný úrad

Archív oznamov

Sitemap

Harmonogram podujatí v roku 2016

 

 

Harmonogram podujatí v roku 2016

JANUÁR:

 • 01.01. Vítanie Nového roka – ohňostroj
  Country zábava – Pohostinstvo Čapáš
 • 16.01. 2. obecný ples
 • 29.01. Karneval MŠ Láb

FEBRUÁR:

 • 04.02. Rozprávkový karneval v ZŠ Láb
 • 05.02. ľudová zábava
 • 09.02. Ukončenie fašiangov – Pohostinstvo „U Marty“
 • 27.02. Slávnostné uvítanie detí

MAREC:

 • marec –mesiac knihy – návšteva knižnice deťmi MŠ a žiakmi ZŠ
 • 05.04. –parlamentné voľby do NR SR
  beseda so spisovateľom – Jozef Banáš
 • 23.03. Deň učiteľov – spoločné posedenie pre zamestnancov školských zariadení -veľkonočné sviatky

APRÍL:

 • 05.04. 71. výročie oslobodenia obce vojskami Červenej armády (1945) – pamätný deň – spomienková slávnosť
 • 15.04. Zápis prvákov na školský rok 2016/2017 – ZŠ Láb
 • 15.04. Deň narcisov
 • 23.04. Deň Zeme
  organizovanie divadelného predstavenia
 • 30.04. stavanie máji
 • 30.04. strelecké preteky spojené s oslavou 1. mája

MÁJ:

 • 07.05. Rybárske preteky ŽENY, Jazero Pieskoňa Plavecký Štvrtok – Láb
 • 08.05. Rybárske preteky DETI do 15.rokov, Jazero Pieskoňa Plavecký Štvrtok –Láb
 • 08.05. druhá májová nedeľa – Deň matiek – kultúrny program
 • 21.05. Memoriál Tobiáša Ondroviča – DHZ Láb
 • 29.05. Sviatok Božieho Tela (nedeľa) – procesia po dedine – Farský úrad Láb -obecný majáles -1. sväté prijímanie – Farský úrad Láb

JÚN:

 • 01.06. Deň detí v ZŠ
 • 04.06. Medzinárodný deň detí – celoobecný kultúrno-športový program
 • 11.06. Krojovaný deň
 • 18.06. 125. výročie založenia DHZ v Lábe
 • 30.06. Koniec školského roka 2015/2016
  ENVIROPARK POMORAVIE – súťaž „Kdo gumákem dálej dohodzí“

JÚL:

 • rybárske preteky „Petrov zdar“ – Pieskovňa

AUGUST:

 • 27.08. „Lábsky pajšel“ – hasičská súťaž a obecná vatra pri príležitosti 72. výročia SNP (1944- 2016),oldies party

SEPTEMBER:

 • Začiatok školského roka 2016/2017
 • 03.09. Slávnostné otvorenie novej triedy MŠ spojené s oslavou 40. výročia otvorenia MŠ Láb
  Hubertova jazda – POSPO,s.r.o.,Láb
 • 10.09. slávnostné uvítanie detí narodených v roku 2016
 • 16. – 18.09.  810. výročie prvej písomnej zmienky o obci Láb – obecné slávnosti

OKTÓBER:

 • 07.10. Hodová zábava
 • 08.10. súťaž vo varení gulášu – Pohostinstvo Čapáš
 • 09.10. druhá októbrová nedeľa – Lábske hody – slávnostná svätá omša pri príležitosti
  268. výročia posvätenia kostola (1748-2016)
 • 23.10. Vendelínkove hody – slávnostná svätá omša pri Kaplnke sv. Vendelína
 • 26.10. posedenie pre dôchodcov
  vystúpenie žiakov ZŠ Láb v Klube dôchodcov

NOVEMBER:

 • 01.11. Sviatok Všetkých svätých
 • 02.11. Pamiatka zosnulých – Dušičky
 • 30.11. Ondrejský lampiónový sprievod – MŠ a ZŠ

DECEMBER:

 • 03.12. Stretnutie s Mikulášom a vianočné trhy
  ENVIROPARK POMORAVIE – súťaž v pečení koláčov – KD Jakubov
 • 22.12. Vianočná akadémia v ZŠ Láb
  Vianočná akadémia v MŠ Láb
 • 26.12. Štefanský futbalový turnaj – ŠK Láb
 • 27.12. Turnaj ping-pong
 • 31.12. Ohňostroj – vítanie Nového roka 2017

Ďalšie podujatia budú organizované a doplnené podľa ponuky počas roka.

Spracovala:Kultúrna komisia

Kanalizácia obce Láb

Súbor dokumentov Kanalizácia obce Láb na stiahnutie.

Dokumenty sú zozipované. Materiál si stiahnite na svoj pevný disk a následne ho rozbaľte ("rozzipujte"). Súbor možno "rozzipovať" voľne dostupným programom, ktorý si môžete stiahnuť na adrese www.7-zip.org.

Pohrebná služba

Informácie a tlačivá

Obecný úrad Láb

Hlavná ulica 503/9

900 67 Láb

Starosta obce Láb Marián Moravčík vymenoval dňa 30.8.2018 Katarínu Kovárovú, referentku obceného úradu za zapisovateľku miestnej volebnej komisie. Lehota na podávanie kandidátnych listín je do 11.9.2018 na obecnom úrade v úradných hodinách do 15.30 hod. Po uvedenom čase na mobilnom telefónnom čísle 0940641418 do 24.00 hod.

telefónne číslo: 034/7790509, mob.: 0940641418, email katarina.kovarova@obeclab.sk

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie: katarina.kovarova@obeclab.sk

 

Vzory kandidátnych listín, ostatné tlačivá a pokyny nájdete na: https://www.minv.sk/?volby-oso2018

 

 

 

 

 

 

 

História obce Láb

Obec Láb sa rozprestiera na juhu strednej oblasti Záhorskej nížiny v doline Močiarky osem kilometrov južne od Malaciek.

Letecký pohľad na obec LábNajstaršie osídlenie Lábu spadá do mladšej doby kamennej,do neolitu. Archeologické Dom so slamenou strechou,z nepálených tehál a hlinenou podlahou v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia bol ešte obývaný ich majiteľmi. V roku 1979 bol asanovaný.nálezy potvrdili,že už v 8. storočí tu bolo slovanské sídlisko a našli sa aj pozostatky sídliska a pohrebiska z obdobia Veľkomoravskej ríše.

Osada pod názvom LOYP sa spomína v listine už v roku 1206. Vydal ju Uhorský kráľ Ondrej II.,ktorou priznal grófovi Alexandrovi z rodu Hont-Poznan za verné služby pozemky i s trhovým miestom a z neho plynúcim ziskom. Pôvodne patrila k plaveckému panstvu, neskôr sa stala vlastníctvom majiteľov stupavského panstva. V roku 1333 v dôsledku rodinných zvád o hranice jednotlivých panstiev Bratislavská kapitula rozdelila Štvrtocký majetok na západnú časť – obec Štvrtok a na východnú časť,v ktorej bol i kostol – obec Láb. Od tohto rozdelenia sa pravdepodobne obec Láb vyvíjala ako samostatná obec.

V 16. storočí sa tu usadili rodiny chorvátskych kolonistov. Obyvatelia Lábu sa venovali poľnohospodárstvu, najmä pestovaniu zeleniny, ktorú na prelome 19. a 20. storočia predávali až vo Viedni. Typickým remeslom bolo rezbárstvo a výšivkárstvo. Lábska výšivka sa prejavila predovšetkým v bohatosti miestneho kroja,ktorý patrí medzi najkrajšie v tomto regióne. Od 19. storočia existovala v obci tehelňa a píla,výrobňa trsťového pletiva,boli tu rôzne obchody, nielen potravinárske, ale aj s liečivými rastlinami. Koncom 19. storočia začali odchádzať prví obyvatelia za prácou do Ameriky.

Obec vydala rozsiahlu publikáciu pod názvom Nová kniha o Lábe,v ktorej sa dozviete podrobnejšie o vývoji obce, jej názve i o súčasnosti. Zakúpiť si ju môžete na Obecnom úrade.

Opýtajte sa starostu

Vývoz odpadu

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Komunálny odpadMiestny poplatok za zmesový komunálny odpad (ZKO) a drobný stavebný odpad (DSO) sa platí za zmesové komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Ohlasovacia povinnosť sa uskutočňuje formou vyplnenia formulára a doručením na OcÚ v Lábe osobne alebo poštou. 

Firma FCC Slovensko, s.r.o. Zohor vyváža nádoby podľa rozpisu, ktorý sa nachádza na internetovej stránke obce.

Stanovenie cyklu vývozu komunálneho a drobného stavebného odpadu

Počet osôb Druh nádoby Intenzita vývozu
1-viac osôb 110 l, 120 l 1 x, 2x
  240 l, 1100 l  podľa výberu občana

Interval vývozu odpadových vriec

 1. Interval vývozu odpadových vriec v záhradkárskej a rekreačnej oblasti:

  máj - september - každý druhý pondelok

  04.05.20 Pondelok
  18.05.20 Pondelok
  01.06.20 Pondelok
  15.06.20 Pondelok
  29.06.20 Pondelok   .... vid. rozpis vývozu firmy Tekos 

 2. Intravilán obce v termíne vývozu firmy TEKOS spol. s r.o. Malacky a FCC Slovensko spol s r.o. Zohor

Vývoz komunálneho odpadu odberateľskými firmami

Vývoz tuhého komunálneho odpadu (ďalej TKO) v obci zabezpečujú firmy:

1. TEKOS spol. s r. o. Malacky, t. č. 034/772 20 60

Vývoz sa uskutočňuje od 6.00 hod. do 18.00 hod

počet vývozov farba nálepky  
1x mesačne žltá  
2x mesačne zelená  
     

 

2. FCC Slovensko  s. r. o. Zohor, t. č. 02/6596 18 15,-16,-17

počet vývozov farba nálepky  
1x mesačne červená  
2x mesačne modrá  
     

Zber VOO, elektronického a kovového odpadu

Elektronický odpad, kovový šrot zbierajú pracovníci obecného úradu v čase rozpisu. Vývoz je 2 x ročne. 

Zber elektronického a kovového odpadu sa uskutoční v sobotu.

Jarný vývoz              4.4.2020 

Jesenný vývoz        3.10.2020

                .

Zber veľkoobjemného odpadu sa uskutoční:

Jarný vývoz            31.3. - 2.4.2020             

Jesenný vývoz       29.9 .- 1.10.2020        

V priebehu roka môže prísť k zmene termínu vývozu elektronického, kovového a veľkoobjemného odpadu, o čom budú občania včas informovaní.

Zber separovaného odpadu

 1. Papier: zbiera sa prostredníctvom modrých plastových vriec doručených do domácností. Zbiera sa: noviny, časopisy, katalógy, knihy, zošity, kancelársky papier, tvrdý kartón, vlnitá lepenka, reklamné letáky Nezbiera sa: špinavý a mastný papier, krabice od mlieka a džúsov, papier potiahnutý fóliou, mapy, pauzáky, kopírovací papier, voskový papier, asfaltový a dechtovaný papier.
 2. PET fľaše: zbiera sa prostredníctvom žltých plastových vriec doručených do domácností. Zbiera sa: stlačené plastové fľaše od nápojov, plastové obaly ( HDPE, PE, PP) fólie a plastové tašky (LDPE, HDPE) viacvrstvové obaly z nápojov (Tetra Pak), hliníkové plechovky z nápojov. Nezbiera sa: fľaše od olejov, obaly znečistené nebezpečnými látkami (motorové oleje, chemikálie, farby).
 3. Sklo: zbiera sa do veľkokapacitných kontajnerov umiestnených na stanoviskách: Potraviny Maja, Espresso, autobusová zastávka Vrbovec, alebo sa odovzdajú pri zvoze separovaného odpadu, ktorý sa uskutočňuje 2 x ročne. Zbiera sa: biele a farebné sklo – fľaše, poháre (etikety nevadia), tabuľové sklo. Nezbiera sa: keramika, porcelán, zrkadlá, kamenina, autosklo, žiarovky, žiarivky, TV obrazovky, sklokeramické dosky...
 4. Kovy a elektronický odpad: zbiera sa 2x do roka.  Zbiera sa: televízory, chladničky, mrazničky, sušiče, kávovary, varné kanvice, mixéry, žehličky a iní elektronický odpad.
 5. TETRAPAKY: zbierajú sa prostredníctvom ZŠ a prostredníctvom žltých plastových vriec, alebo pri zvoze separovaného odpadu, ktorý sa uskutočňuje 2 x ročne. Zbiera sa: zviazané, vypláchnuté, čisté a suché krabice od mlieka, džúsov, vína.
 6. Monočlánky: zbierajú sa prostredníctvom ZŠ, občania ich môžu odovzdať pri kúpe nových batérií a monočlánkov do boxu v Drogérii.
 7. Veľkoobjemný odpad: zbiera sa 2x do roka vo vyhlásených termínoch obcou.

 

Rozpočet obce Láb

Zmluvy, objednávky, faktúry

Vaše otázky a odpovede

Kontakty na jednotlivé oddelenia

Kontaktné údaje jednotlivých pracovníkov OÚ nájdete TU v rubrike Obecný úrad

Tlačivá

Tlačivá stavebného úradu

Obecný úrad

3D viruálna prehliadka 

https://goo.gl/maps/NBxeMtHfNQaeSedt9

 

Zmluvy, objednávky, faktúry - archív do júla 2016

Archív zápisníc a uznesení

Staršie Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí OZ nájdete TU

Tlačivá

Tlačivá

Rozpočet obce archív

Rozpočet obce do roku 2016 nájdete TU v archíve

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,