Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

AKTUALITY - Úradná tabuľa

Cesta: Úvod/Aktuality a oznamy » Úradná tabuľa

Oznámenie o doručení zásielky Katarína Sminčáková

Oznámenie o doručení zásielky pre Katarínu Sminčákovú od Okresného súdu Trenčín.

oznámenie

Zámer prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer

 

VZN č.14/2019 o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj

VZN č. 14/2019 o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj

VZN

VZN č.11/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady

VZN č. 11/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO

VZN

 

VZN č. 10/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

VZN č. 10/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými odpadmi

VZN

 

VZN č. 9/2019 o dani z nehnuteľnosti

VZN č. 9/2019 o dani z nehnuteľnosti

VZN

 

VZN č. 12/2019 výška príspevkov v školách a školských zariadeniach

VZN_12_2019 prispevky na skoly

VZN č. 13/2019 o určení výšky dotácie v MŠ a ZŠ

VZN_13_2019_dotacie v MS a ZS

Zverejnenie e-mailovej adresy k volbám do NR SR

Oznamujeme politickým stranám a koalíciám, že Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady SR treba doručiť do 8.1.2020 na obecný úrad, alebo na email  maria.lisa@obeclab.sk. 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020),

elektronicky na e-mail maria.lisa@obeclab.sk 

-  vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo

-  v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020).

 

 

Vyhlásenie volieb do NR SR 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko dňa 5. novembra 2019 vyhlásil voľby do Národnej rady SR na sobotu 29. februára 2020 vyhlásenie . Obec Láb bude mať vytvorený jeden volebný okrsok. Všetky dôležité informácie pre voliča sa dozviete tu .

Voľby do NR SR 2020

 V súvislosti s prípravou volieb do Národnej rady SR v roku 2020 oznamujeme voličom s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať mimo jej územia, že môžu požiadať o voľbu poštou písomne alebo elektronicky na email maria.lisa@obeclab.sk . Podrobnejšie informácie tu tlačivo žiadosti tu .

Komunitný plán sociálnych služieb

Komunitný plán sociálnych služieb obce Láb na roky 2019 - 2023

komunitny plan

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Láb 2016-2022

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Láb 2016-2022

PHSR analyza

PHSR_prilohy

PHSR_strategia

ÚPN OBCE LÁB ZMENY A DOPLNKY Č. 4 - 10/2017

Upozorňujeme občanov na nové informácie:

Zmeny a doplnky Územného plánu obce, ktoré sú uvedené na:

SAMOSPRÁVA - Územný plán obce

 http://www.obeclab.sk/sk/uzemny-plan-obce

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,