Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

AKTUALITY - Úradná tabuľa

Cesta: Úvod/Aktuality a oznamy » Úradná tabuľa

Oznámenie o doručení zásielky

Oznámenie o doručení úradnej zásielky pre Martina Chmelu od Ministerstva vnútra SR

oznamenie

Oznámenie o začatí územného konania

Oznámenie o začatí územného konania

Oznámenie o začatí územného konania

Situácia

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 5.9.2019 ( štvrtok) o 18.00 hod.sa v sobášnej miestnosti obecného úradu koná 5.zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lábe v roku 2019

Pozvánka

Nariadenie ústneho pojednávania

Nariadenie ústneho pojednávania vo veci povolenia zmeny č. 6 povolenej banskej činnosti v chránenom území Plavecký Štvrtok.

Vyvesené dňa 19.08.2019          Zvesené dňa 18.09.2019

Nariadenie ústneho pojednávania

Zámer priameho predaja pozemku

Obec Láb zverejňuje zámer priameho predaja pozemku

Obec Láb zverejňuje zámer predať časť o výmere 168 m2 z pozemku parcely reg. „E“KN č. 671/1, druh pozemku ostatné plochy, v celkovej výmere 64.003 m2, zapísaného na LV č. 2035 v k. ú. Láb, oddelenej geometrickým plánom č. 35936304-53/2019 vyhotoveným dňa 28.5.2019 spoločnosťou GEODET MALACKY s.r.o., IČO : 35936304, overeným Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom, dňa 03.06.2019 pod č. G1-663/2019, pre novovytvorenú parcelu  registra „C“ č. 671/76, spôsobom priameho predaja  Monike Kováčovej najmenej za cenu vo výške  stanovenej znaleckým posudkom. K schváleniu kúpnej zmluvy žiadateľ predloží znalecký posudok.

VZN č. 5/2019 o prevádzkovom poriadku pohrebiska

VZN 5_2019_prevadzkovy poriadok pohrebiska.pdf

VZN č. 4/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

VZN_04_2019.pdf

Výsledky výberového konania

Výsledky výberového konania na miesto riaditeľky MŠ v Lábe

Výsledky výberového konania

 

VZN 1/2019

vzn_01_2019.pdf

VZN 2/2019

vzn_02_2019.pdf

VZN 2/2018 o miestnom poplatku za KO a DSO

../../galeria/VZN_2018_2_o%20miestnom%20poplatku%20za%20KO%20a%20DSO.pdf

Dodatok č. 5 k VZN 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na žiaka škol.zariadení

../../galeria/Dodatok%20c.5%20k%20VZN%201_2010_o%20urceni%20vysky%20dotacie%20na%20prevadzku%20a%20mzdy%20%C5%A1kol.zariadeni.pdf

VZN 3/2018 upravujúce podmienky a spôsob prenájmu bytov osobitného určenia

../../galeria/VZN_2018_3_upravujuce%20podmienky%20a%20sposob%20prenajmu%20bytov%20osobitneho%20urcenia.pdf

Návrh VZN upravujúce podmienky a spôsob prenájmu bytov osobitného určenia

../../galeria/VZN_Navrh_2018_08_upravujuce%20podmienky%20a%20sposob%20prenajmu%20bytov%20osobitneho%20urcenia_1.doc

Návrh VZN o záväzných častiach územného plánu obce Láb

../../galeria/Navrh%20VZN%20-%20Uzemny%20plan.pdf

Návrh Záverečného účtu Obce Láb za rok 2017

Návrh Záverečného účtu Obce Láb za rok 2017

../../galeria/Navrh%20Zaverecneho%20uctu%202017_1.pdf

Návrh VZN - územný plán

../../galeria/VZN%20-%20uzemny%20plan%20obce.doc

VZN 32017 o dani z nehnutelnosti

VZN 32017 o dani z nehnutelnosti

VZN 42017 o miestnom poplatku za KO a DSO

VZN 42017 o miestnom poplatku za Ko a DSO

VZN 52017 o nakladaní s KO

VZN 52017 o nakladaní s KO

ÚPN OBCE LÁB ZMENY A DOPLNKY Č. 4 - 10/2017

Upozorňujeme občanov na nové informácie:

Zmeny a doplnky Územného plánu obce, ktoré sú uvedené na:

SAMOSPRÁVA - Územný plán obce

 http://www.obeclab.sk/sk/uzemny-plan-obce

Návrh VZN č. 2/2017

Návrh VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb na území obce Láb.

VZN 2/2017

Návrh Záverečného účtu obce Láb za rok 2016

../../galeria/Zaverecny%20ucet%20obce%20Lab%20za%20rok%202016_2.pdf

 

Výzva na predkladanie ponúk

Obec Láb ako verejný obstarávateľ zverejňujeme odkaz na súťaž na zateplenie základnej školy Láb, ktorá je v súčasnosti na webstránke UVO: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/358826

Oznámenie

Schválený rozpočet obce Láb na rok 2017

Schválený rozpočet obce Láb na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019

Rozpocet obce Lab 2017

Návrh rozpočtu obce Láb na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Láb na rok 2017

Navrh rozpoctu 2017

 

Návrh záverečného účtu obce Láb za rok 2015

Návrh záverečného účtu obce Láb za rok 2015 Obec Lab_ zaverecny ucet_2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Láb na II. polrok 2016

Hlavný kontrolór Obce Láb – Ing.  Silvia Kapášová NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE LÁB NA II.  POLROK 2016   Predkladá:  Ing.  Silvia Kapášová,  Hlavná kontrolórka Obce Láb V Lábe,  dňa 5.  júna 2016 Vyvesené na úradnej tabuli dňa:  6. júna 2016 Obec Lab_plan kontrolnej cinnosti_2 polrok 2016

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,