Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

AKTUALITY - Úradná tabuľa

Cesta: Úvod/Aktuality a oznamy » Úradná tabuľa

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

Oznámenie o zmene navrhovanej činnost

Výzva na zaslanie vyjadrenia

výzva na zaslanie vyjadrenia

príloha - námietky

 

Oznámenie o vykonaní geodetických prác

Vážení obyvatelia!

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA oznamuje, že v mesiacoch  máj až júl 2020 bude vykonávať geodetické činnosti na tzv. geodetických bodoch v katastrálnom území obce Láb.

Tieto body sa nachádzajú aj na súkromných pozemkoch a stavbách, preto môže byť potrebná aj súčinnosť obyvateľov. Na výkon prác budú použité motorové vozidlá Nissan Navara s EČ BL 690 RJ a Nissan Pickup BA 692 ST.

Oznamenie_o_vykonavani_geodetickych_prac.pdf

Oznam-úroveň vytriedenia KO

Úroveň vytriedenia KO

Obec Láb v súlade s § 4 ods.6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019.

OBEC LÁB dosiahla v roku 2019 úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 14,29 %.

    Podľa Prílohy č. 1 Nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov bude OBEC LÁB hradiť poplatok za uloženie zmesového komunálneho  odpadu  a objemného odpadu na skládku odpadov v roku  2020  v sume 24 Eur/tona .

Komunitný plán sociálnych služieb

Komunitný plán sociálnych služieb obce Láb na roky 2019 - 2023

komunitny plan

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Láb 2016-2022

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Láb 2016-2022

PHSR analyza

PHSR_prilohy

PHSR_strategia

ÚPN OBCE LÁB ZMENY A DOPLNKY Č. 4 - 10/2017

Upozorňujeme občanov na nové informácie:

Zmeny a doplnky Územného plánu obce, ktoré sú uvedené na:

SAMOSPRÁVA - Územný plán obce

 http://www.obeclab.sk/sk/uzemny-plan-obce

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,