Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

AKTUALITY - Úradná tabuľa

Cesta: Úvod/Aktuality a oznamy » Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania

BA_Jakubov, Lokalita FELD, 2.etapa, NNK líniová stavba

vyvesené:   od 17.05.2018;    do  1.06.2018

R-Jakubov-Feld.pdf

Oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Láb Investičný zámer pri ZŠ 

vyvesené:   od 15.05.2018;    do  30.05.2018

Oz.Láb-Investičný zámer pri ZŠ.pdf

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o umiestnení stavby 

Láb - Konopisko – Napojenie IBV na el. energiu líniová stavba 

vyvesené dňa 15.05.2018  do 30.05.2018

R- Láb-Konopnisko-napojenie IBV na el.energiu.pdf

Výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy Láb

Obec Láb, Láb 503, 900 67  Láb vyhlasuje v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy Láb v Lábe.

 

Predpokladaný termín nástupu: 14.08.2018

 

Nevyhnutné požiadavky:

 1. VŠ vzdelanie druhého stupňa  v zmysle  vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.  437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,  Príloha č. 1,  časť III.-VI. Podľa § 34 odst.  2 písmeno b) zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  sa pre  VŠ vzdelanie druhého stupňa  vyžaduje vykonanie prvej atestácie.
 1. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 2. bezúhonnosť,
 3. predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy do  šk. roku 2022/2023,
 4. zdravotná spôsobilosť v zmysle § 10 zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Ostatné kritéria a požiadavky:

 • znalosť legislatívy v oblasti školstva a samosprávy,
 • absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov (nie je podmienkou),
 • aktívne ovládanie štátneho jazyka,
 • práca s PC (Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet a iné),
 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca.

 

Doklady, ktoré je  potrebné  doložiť k prihláške na výberové konanie:

 1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 2. profesijný životopis (uveďte prosím aj tel. kontakt a mailový kontakt),
 3. overená kópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní,
 4. overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie,
 5. overená kópia dokladu o pedagogickej praxi,
 6. doklad o  bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),
 7. písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy na dva šk. roky (do 2022/2023),
 8. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako tri mesiace,
 9. súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Termín podania žiadostí je do 10,00 hod. dňa 24.05.2018.

Rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Obecného úradu v Lábe.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke, ktorá musí byť označená menom a priezviskom a textom  „VÝBEROVÉ KONANIE–riaditeľ ZŠ-NEOTVÁRAŤ“ osobne, alebo zašlite poštou na adresu: Obecný úrad Láb, Láb 503, 900 67  Láb.

 

V Lábe, dňa 11.05.2018

 

Marián Moravčík, starosta obce Láb

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením

Novostavba Rodinného domu 

na prac. č. 1627/71 k. ú. Láb

vyvesené:  od   11.05.2018     do  28.05.2018

R- ZSPD RD parc.c. 1627/71.pdf

Obchodná verejná súťaž - prenájom mobilnej bunky

Obec Láb v y h l a s u j e

Obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/, ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce:

1) nehnuteľný majetok: mobilná bunka vybavená zariadením pre prípravu rýchleho občerstvenia, nachádza sa v intraviláne na ihrisku obce Láb
na parcele č. 1386/12 o výmere 539 m2 orná pôda v KN Katastrálneho úradu Malacky, Správa katastra Malacky, pre okres Malacky, obec Láb
2) zoznam zariadenia, ktorý je umiestnený v mobilnej bunke:
- 2x chladiace box
- nerezový dres
- elektrický bojler
- nerezový výčapný pult
- elektrický chladiaci box
- rozvodová skriňa + nová elektroinštalácia
- interiér (police)
Obhliadku nehnuteľnosti je možné vykonať v dňoch 15.5.2018 alebo 17.5.2018, vždy o 17:00 h. Stretnutie záujemcov bude priamo pred prenajímanou hnuteľnosťou.

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
I. Úvodné ustanovenie
Prenájom nehnuteľností sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Láb.

II. Predmet obchodnej verejnej súťaže
1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšieho návrhu na prenájom nehnuteľností a uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok obce, a to:

1) nehnuteľný majetok: mobilná bunka vybavená zariadením pre prípravu rýchleho občerstvenia, nachádza sa v intraviláne na ihrisku obce Láb.
na parcele č. 1386/12 o výmere 539m2 orná pôda v KN Katastrálneho úradu Malacky, Správa katastra Malacky, pre okres Malacky, obec Láb
2) zoznam zariadenia ktorý je umiestnený v mobilnej bunke:
- 2x chladiace box
- nerezový dres
- elektrický bojler
- nerezový výčapný pult
- elektrický chladiaci box
- rozvodová skriňa + nová elektroinštalácia
- interiér (police)
Súčasťou prenájmu môže byť aj prenájom časti pozemku, na ktorom je mobilná bunka umiestnená tj. parcela č. 1386/12 o výmere 539 m2. Veľkosť časti pozemku, o ktorý má záujemca záujem, upresní v ponuke a špecifikuje ju náčrtom.
2. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa nehnuteľnosti ponúkajú na prenájom, je cena:  200 Eur mesačne za mobilnú bunku zo zariadením, cena prenajatého pozemku bude v zmysle platného VZN 16,60 eur/m2/rok + náklady na energie (elektrina, voda). Objekt nemá zrealizovanú kanalizačnú prípojku.

III. Časový plán súťaže
1. Vyhlásenie súťaže: 10.05.2018
2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže je 25.05.2018 o 12:00 h.
3. Vyhodnotenie návrhov súťaže je neverejné.
4. Oznámenie vybraných ponúk: do 10 dní od schválenia obecným zastupiteľstvom
5. Výsledok súťaže a spôsob nakladania s majetkom obce v rámci schválených súťažných podmienok bude po prerokovaní v komisii predložený na najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lábe s odporučením víťaza, o ktorom OcZ rozhodne uznesením.

IV. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

1. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli Obce Láb dňa 10.05.2018.
2. Navrhovateľ môže predložiť najviac jednu ponuku.
3. Navrhovateľ zloží na účet Obce Láb č. SK85 5600 0000 0032 0544 3001 vedený v Prima Banka Slovensko finančnú zábezpeku vo výške 200,- € (slovom: dvesto EUR), tak aby táto bola pripísaná na účet vyhlasovateľa najneskôr do 12:00 h. dňa 25.05.2018. Na príkaze k úhrade musí byť uvedený účel platby a kto platbu realizoval (finančná zábezpeka na prenájom nehnuteľnosti vo verejnej súťaži, názov firmy/meno a priezvisko). Finančná zábezpeka, ktorá nebude pripísaná na účet vyhlasovateľa v stanovenej lehote, sa považuje za neuhradenú!
4. Ak vybratý účastník súťaže o nájom majetku zmarí z akéhokoľvek dôvodu uzatvorenie nájomnej zmluvy, prepadne zložená finančná zábezpeka v prospech Obce Láb z titulu zmluvnej pokuty.
5. V prípade, že vybratý účastník súťaže zmarí verejný výber uchádzača tým, že v stanovenej lehote neuzavrie s Obcou Láb nájomnú zmluvu, nebude sa môcť zúčastniť prípadného ďalšieho kola výberu.
6. Forma podávania návrhov je písomná. Náležitosti návrhu sú v čl. VIII. týchto podmienok verejnej obchodnej súťaže.
7. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie ponúk, t.j. do 25.05.2018.
8. Vyhlasovateľ – Obec Láb písomne oboznámi navrhovateľov s výsledkom obchodnej verejnej súťaže do 10 dní od schválenia vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže v Obecnom zastupiteľstve.
9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak ako bola vyhlásená.
10. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej v podmienkach súťaže.
11. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži.
12. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý v súťaži zvíťazil.
13. Navrhovatelia majú právo zúčastniť sa na otváraní obálok s tým, že po otvorení obálok komisia bude pracovať bez prítomnosti verejnosti.
14. Neúspešným navrhovateľom bude záloha vrátená do 10 dní od ukončenia predkladania návrhov do súťaže, na účet uvedený v návrhu.

V. Osobitné podmienky obchodnej verejnej súťaže

Súčasťou tejto obchodnej verejnej súťaže je súťaž návrhov akým spôsobom a na aký účel bude nehnuteľnosť využívaná. Táto súťaž návrhov je súčasťou postupu vedúceho k prenájmu nehnuteľnosti tomu účastníkovi, ktorého komisia vyberie ako víťazného, t.j. účastníkovi, ktorého návrh bude vyhodnotený na 1. mieste ako najefektívnejší podľa určených kritérií hodnotenia predložených návrhov. S víťazným účastníkom bude uzavretá zmluva rokovacím konaním.

Návrh riešenia musí obsahovať minimálne náčrt podnikateľského plánu ktorý bude jasne deklarovať spôsob využitia predmetu prenájmu a jeho prínos pre občanov obce.

VI. Podmienky prenájmu
1. Vyhlasovateľ podmieňuje prenájom nehnuteľnosti, schválením Obecným zastupiteľstvom v Láb.
2. Nájomná zmluva bude podpísaná najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia výsledkov súťaže nájomcovi.


VII. Kritéria hodnotenia návrhov
1. kritériom hodnotenia predložených návrhov je
a) súhlas so splnením všetkých podmienok tejto verejnej obchodnej súťaže
b) Reálnosť a realizovateľnosť navrhnutého riešenia -10%
c) Kvalita návrhu z pohľadu potrieb obce - 30%
d) Výška ponúkaného nájomného a doba nájmu - 60%
2. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšieho návrhu, ktorému bude priradené poradie č.1. V poradí druhého najvhodnejšieho návrhu sa priradí poradie č. 2. Takto bude postupované aj pri ďalších návrhoch, ktorým bude priradené číslo podľa poradia.

VIII. Podanie ponuky/ návrhu
1. Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa posielajú v uzatvorenej obálke na adresu vyhlasovateľa:

Obec Láb
900 67 Láb 503
s viditeľným označením - textom:
„NEOTVÁRAŤ - NÁVRH NA NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ “
2. Poverený zamestnanec podateľne Obecného úradu vyznačí na obálke „Prijaté: poradie návrhu, dátum, čas a miesto prijatia návrhu spolu so svojím podpisom“.
3. Povinné náležitosti návrhu:
3.1. presné označenie navrhovateľa
(fyzická osoba uvedie : meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo a tel. č.)
3.2. označenie nehnuteľnosti a číslo pozemku, o ktorý má navrhovateľ záujem;
3.3. návrh a dĺžka nájomného;
3.4. záväzok, že navrhovateľ od vyhlasovateľa prenajme nehnuteľnosť tak ako stojí a leží za ním navrhnutú cenu, ktorú zaplatí tak ako je uvedené v čl. VI. bod 2 a 3 tohto vyhlásenia;
3.5. súhlas s podmienkami vyhlásenej súťaže, prehlásenie navrhovateľa, že pozná stav nehnuteľností a osobitné vlastnosti si k nehnuteľnostiam nebude vymieňovať hodnoverný doklad o zložení finančnej zábezpeky a číslo účtu na ktorý má byť vrátená finančná zábezpeka;
3.6. čestné vyhlásenie žiadateľa, že v čase podania žiadosti nemá po lehote splatnosti žiadne záväzky voči Obci Láb, voči sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni ani nemá žiadne daňové nedoplatky;
3.7. návrh riešenia ako súťažný návrh nakladania s danou nehnuteľnosťou. Návrh musí zohľadňovať potreby obyvateľov obce a byť v zmysle čl. V. a VII. Tejto výzvy
3.8. ponuka/návrh musí byť podpísaný a datovaný.
4. V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní ponúk zo súťaže vylúčený.
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Láb, dňa 10.05.2018
Marián Moravčík
Starosta obce

prideľovanie orientačných čísiel

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt orientačné čísla domovDňa 3.7.2017 bolo Obecným zastupiteľstvom v Lábe schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na územní obce Láb. VZN nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2018. Z uvedeného dôvodu Vám oznamujeme, že nehnuteľnostiam na ulici „Grínava“ bol zápisom do registra adries k súpisnému číslu pridelený názov ulice a orientačné číslo. Súpisné čísla zostávajú naďalej v platnosti. Vlastníci si môžu prísť prevziať na Obecný úrad v Lábe v úradných hodinách „Oznámenie o pridelení orientačného čísla“, zároveň si môžu zakúpiť tabuľku s prideleným orientačným číslom za 3,60 €. Neprevzaté „Oznámenia“ budú vlastníkom nehnuteľnosti po 4.5.2018 zaslané doporučene poštou. Vlastníci domov na Hlavnej ulici, ktorí majú na nehnuteľnostiach trvalý pobyt, môžu si ísť vymeniť občiansky preukaz.

Súpisné čísla patriace na ulicu Grínava:

324, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 374, 376.

Deratizacia

 

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 2.5.2018 do 15.5.2018 sa bude v obci Láb vykonávať celoplošná preventívna deratizácia.

 

Fyzické osoby-ponikatelia, právnicke osoby: vykonajú deratizáciu prostredníctvom firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie škodcov. Protokol o jej vykonaní doručia na obecný úrad do 7 dní od vykonania deratizácie.

 

Fyzické osoby - občania: vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat, v pivničných priestoroch rodinných domov a v objektoch určených na bývanie. Fyzické osoby môžu deratizáciu vykonať svojpomocne, v obchodnej sieti dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

 

Žiadame občanov o dôsledné vykonanie deratizácie na svojich nehnuteľnostiach.

http://www.ruvzba.sk/aktuality/derat_vyzva_jar2018.pdf

X

prideľovanie orientačných čísiel

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt orientačné čísla domovDňa 3.7.2017 bolo Obecným zastupiteľstvom v Lábe schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na územní obce Láb. VZN nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2018. Z uvedeného dôvodu Vám oznamujeme, že nehnuteľnostiam na „Hlavnej ulici“ bol zápisom do registra adries k súpisnému číslu pridelený názov ulice a orientačné číslo. Súpisné čísla zostávajú naďalej v platnosti. Vlastníci si môžu prísť prevziať na Obecný úrad v Lábe v úradných hodinách „Oznámenie o pridelení orientačného čísla“, zároveň si môžu zakúpiť tabuľku s prideleným orientačným číslom za 3,60 €. Neprevzaté „Oznámenia“ budú vlastníkom nehnuteľnosti po 4.5.2018 zaslané doporučene poštou. Vlastníci domov na Hlavnej ulici, ktorí majú na nehnuteľnostiach trvalý pobyt, môžu si ísť vymeniť občiansky preukaz.

Súpisné čísla patriace na Hlavnú ulicu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 222, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 350, 375, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 503, 538, 674.

 

prideľovanie orientačných čísiel

Dňa 3.7.2017 bolo Obecným zastupiteľstvom v Lábe schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na územní obce Láb. VZN nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2018. Z uvedeného dôvodu Vám oznamujeme, že nehnuteľnostiam na „Drahách a Vŕšku“ bol zápisom do registra adries k súpisnému číslu pridelený názov ulice a orientačné číslo. Súpisné čísla zostávajú naďalej v platnosti. Vlastníci si môžu prísť prevziať na Obecný úrad v Lábe v úradných hodinách „Oznámenie o pridelení orientačného čísla“, zároveň si môžu zakúpiť tabuľku s prideleným orientačným číslom za 3,60 €. Neprevzaté „Oznámenia“ budú vlastníkom nehnuteľnosti po 13.4.2018 zaslané doporučene poštou. Vlastníci domov na Drahách a Vŕšku, ktorí majú na nehnuteľnostiach trvalý pobyt, môžu si ísť vymeniť občiansky preukaz.

Súpisné čísla patriace na Vŕšok: 385, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469, 470, 487, 489, 544, 547, 553, 565, 569, 683,

Drahy: 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 400, 401, 402, 403, 404, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 484, 488, 543, 557, 682

 

X

Názvy ulíc v obci

     Oznamujeme občanom, že obecným zastupiteľstvom boli schválené názvy ulíc v obci Láb z dôvodu lepšej orientácie občanov a záchranných zložiek. Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2017 o označovaní ulíc je platné od 1.1.2018. To znamená, že názvy ulíc je možné používať v osobnom aj úradnom styku. Prideľovanie orientačných čísiel domom v jednotlivých uliciach a následné zmeny adries sa budú vykonávať postupne podľa jednotlivých ulíc. Začne sa ulicami v nových lokalitách - Topoľová ulica, Lipová ulica .... Občanov budeme informovať o vykonaných zmenách na internetovej stránke obce, obecným rozhlasom a písomne. Následná výmena občianskeho preukazu z dôvodu zmeny adresy je bezplatná a možno ju vykonať po ukončení platnosti občianskeho preukazu na Okresnom riaditeľstve policajného zboru v Malackách. V prípade nejasností môžete volať pracovníčke obecného úradu Márii Lisej na 034/7790333 alebo napísať na maria.lisa@obeclab.sk .

     Prosíme občanov o trpezlivosť pri prideľovaní nových orientačných čísiel domom a následnej zmene v centrálnej ohlasovni a registri adries.

 

VZN 32017 o dani z nehnutelnosti

VZN 32017 o dani z nehnutelnosti

VZN 42017 o miestnom poplatku za KO a DSO

VZN 42017 o miestnom poplatku za Ko a DSO

VZN 52017 o nakladaní s KO

VZN 52017 o nakladaní s KO

ÚPN OBCE LÁB ZMENY A DOPLNKY Č. 4 - 10/2017

Upozorňujeme občanov na nové informácie:

Zmeny a doplnky Územného plánu obce, ktoré sú uvedené na:

SAMOSPRÁVA - Územný plán obce

 http://www.obeclab.sk/sk/uzemny-plan-obce

Oznámenie o doručení zásielky Michal Olah

Oznámenie o doručení zásielky na poštovom úrade od VŠZP Bratislava pre Michala Olaha

dorucenie zasielky Michal Olah

Návrh VZN č. 2/2017

Návrh VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb na území obce Láb.

VZN 2/2017

Oznámenie začatia konania o zmene stavby pred dokončením

Verejná vyhláška

Oznámenie začatia konania o zmene stavby pred dokončením

Rodinný dom s toromi bytovými jednotkami  v rozsahu  byt "B"

na prac.č. 1500/74 k.ú. Láb

vyvesené:  od   2.06.2017   do  19.06.2017

OZ-ZSPD RD parc.c. 1500/74.pdf

Oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konania

Rodinný dvojdom  na parc. č. 1627-97 

vyvesené:   od 31.05.2017;    do  16.06.2017

Oz Rodinny dvojdom parc.c.1627-97.pdf

Návrh Záverečného účtu obce Láb za rok 2016

../../galeria/Zaverecny%20ucet%20obce%20Lab%20za%20rok%202016_2.pdf

 

Výzva na predkladanie ponúk

Obec Láb ako verejný obstarávateľ zverejňujeme odkaz na súťaž na zateplenie základnej školy Láb, ktorá je v súčasnosti na webstránke UVO: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/358826

Rozhodnutie o povolení stavby v zlúčenom územnom a stavebnom konaní

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o povolení stavby

R 2RD  parc.č. 1627/75 a 1627/326

vyvesené:    od  17.05.2017    do   2.06.2017

R 2RD parc.c. 1627/75,326.pdf

Rozhodnutie o povolení stavby v zlúčenom územnom a stavebnom konaní

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o povolení stavby

R 2 RD 02 parc.č. 1627/78 a 1627/325

vyvesené:    od  17.05.2017    do  2.06.2017

R 2RD parc.c. 1627/78,325.pdf

Oznámenie

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Rodinný dom    na parc. č. 1627-143

vyvesené:   od 3.05.2017;    do  19.05.2017

OZ-RD na parc.č.1627/143.pdf

Oznámenie o začatí konania povolenia stavby v dodatočnom stavebnom konaní

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania povolenia stavby v dodatočnom stavebnom konaní

Prístavba rodinného domu  

na parcele. č. 2220/1 k. ú. Láb

vyvesené:    od  3.05.2017  do  19.05.2017

OZ Pristavba RD parc. c. 2220/1.pdf

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o umiestnení stavby rodinnýdom s 2 bj. na parc.č. 1627/97

vyvesené dňa 7.04.2017  do 24.04.2017

 Rodinny dom na parc.c. 1627/97.pdf

Rozhodnutie o povolení stavby v zlúčenom územnom a stavebnom konaní

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o povolení stavby

Rodinný dom parc.č. 1627/51

vyvesené:    od  30.03.2017    do  15.04.2017

R-RD na parc.c. 627/51.pdf

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Rodinný dom s 2 bytovýnu jednotkami    na parc. č. 1627/94

vyvesené:   od 16. 03. 2017   do  31. 03. 2017

OZ- RD s 2 BJ parc.č. 1627/94

Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby

Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami

na parcele. č. 1627/97 k. ú. Láb

vyvesené:    od  22.02.2017    do  9.03.2017

Oz-UR Rodinny dom parc. c.1627/97.pdf

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Rodinný dom    na parc. č. 1627/51

vyvesené:   od 15.02.2017;    do  2.03.2017

Oz Rodinny dom 1627/51.pdf

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Rodinný dvojdom A   na parc. č. 1627/78 a 1627/325

vyvesené:   od 10.02.2017;    do  27.02.2017

Oz Rodinny dvojdom C.pdf

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

 Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Rodinný dvojdom    na parc. č. 1627/95

vyvesené:   od 10.02.2017   do  27.02.2017

OZ Rodinný dvojdom.pdf

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Rodinný dvojdom A   na parc. č. 1627/74 a 1627/327

vyvesené:   od 9.02.2017;    do  24.02.2017

Rodinny dvojdom A.pdf

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Rodinný dvojdom B   na parc. č. 1627/75 a 1627/326

vyvesené:   od 9.02.2017    do  24.02.2017

 Rodinny dvojdom B.pdf

Rozhodnutie o povolení stavby v zlúčenom územnom a stavebnom konaní

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o povolení stavby

R RD  STILO ABSOLUT parc.č. 1627/69

vyvesené:    od  6.02.2017    do  21.02.2017

RD na parc.č.1627/69.pdf

Rozhodnutie o povolení stavby v zlúčenom územnom a stavebnom konaní

         Verejná vyhláška

Rozhodnutie o povolení stavby

SO 01 Rozšírenie STL distribučného plynovodu  

 parc. č. reg. KN - C 1436/1; 1436/2; 1435 a reg. KN – E 717/7 k. ú. Láb

vyvesené:    od  3.01.2017 do  18.01.2017

Rozšírenie STL distrub. plynovodu   

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Rodinný dom    na parc. č. 1627/69

vyvesené:   od 15.12. 2016;    do  30.12.2016

Rodinny dom na parc.č. 1627/69.pdf

Schválený rozpočet obce Láb na rok 2017

Schválený rozpočet obce Láb na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019

Rozpocet obce Lab 2017

Návrh rozpočtu obce Láb na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Láb na rok 2017

Navrh rozpoctu 2017

 

Rozhodnutie o povolení stavby v zlúčenom územnom a stavebnom konaní

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o povolení stavby Rodinný dom na parc.č. 1500/24

 vyvesené:    od  7.11.2016    do  22.11.2016

R RD na parc.č. 1500/24

Obchodná verejná súťaž

Obec Láb vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce Láb.

Podmienky OVS sú uverejnené v prílohe:

../../galeria/OVS%20LAB.pdf

 

 

 

 

 

 

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

stavby: Rozšírenie STL plynovodu    

na parc. č.KN - C  1436/1; 1436/2; 1435  a reg. KN –E 717/7 k. ú. Láb    

vyvesené:   od 28.10. 2016;    do  14.11.2016

OZ Rozšírenie STL plynovodu 

Rozhodnutie o povolení stavby v zlúčenom územnom a stavebnom konaní

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o povolení stavby

Rodinný dom  01  na parcele. č. 5798/85 a 5798/87 k. ú. Láb

vyvesené:    od  28.10.2016    do  14.11.2016

R RD 01 parc.č. 5798-85 a 5798-87

Rozhodnutie o povolení stavby v zlúčenom územnom a stavebnom konaní

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o povolení stavby

R RD 02 parc.č. 5798-85 a 5798-87

vyvesené:    od  28.10.2016    do  14.11.2016

R RD 02 parc.č. 5798-85 a 5798-87

Rozhodnutie o povolení stavby v zlúčenom územnom a stavebnom konaní

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o povolení stavby

Prestavba a rekonštrukcia záhradnej chaty na parcele. č. 7440/8 a 7440/43 k. ú. Láb

vyvesené:  od  27.10.2016    do  11.11.2016

R ZCH na parc. č. 7440-8 a 7440-43   

Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti „Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st. – Kúty – Lanžhot CZ, úsek trate Devínska Nová Ves (mimo) – Kúty – Lanžhot CZ, časť EIA“.

Oznam

 Navrhovateľ,  Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, doručil Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) zámer navrhovanej činnosti

 „Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st. – Kúty – Lanžhot CZ, úsek trate Devínska Nová Ves (mimo) – Kúty – Lanžhot CZ, časť EIA“.

 V zmysle § 23 ods. 3 zákona informujeme o tomto zámere verejnosť.

Do zámeru je možné nahliadnuť na obecnom úrade v Lábe, č. 503, 900 67 Láb, Stavebnom úrade od 24.10.2016 do 14.11.2016  v úradných hodinách

pondelok    07:30 – 15:30

stredu        07:30 – 18:00

piatok        07:30 – 13:00

 

Zámer je zverejnený v elektronickej podobe na internetovej stránke:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacia-zeleznicnej-trate-bratislava-hl-st-kuty-lanzhot-cz-usek-t

 Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru na adresu

Ministerstvo životného prostredia SR

Odbor posudzovania vplyvov na životného prostredie

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

do 21 dní od jeho zverejnenia (do 14.11.2016 vrátane). Písomné stanovisko sa považuje za doručené aj keď bolo  v určenej lehote doručené dotknutej obci.

 Miestom realizácie činnosti sú katastrálne územia Kuklov, Bratislava - Záhorská Bystrica, Plavecký Štvrtok, Láb, Malacky, Zohor, Borský Svätý Jur, Moravský Svätý Ján, Stupava, Kúty, Čáry, Bratislava - Devínska Nová Ves, Sekule, Veľké Leváre, Závod, Brodské, Bratislava.

Účelom navrhovanej činnosti je modernizácia technickej infraštruktúry železničnej trate v úseku Bratislava – Devínska Nová Ves (mimo) – Kúty – Lanžhot CZ prostredníctvom zvýšenia jej technickej vybavenosti integráciou moderných a progresívnych prvkov so súbežnou inováciou zabezpečovacích systémov a systémov riadenia dopravy. Návrh modernizácie traťového úseku súčasne zohľadňuje zvýšenie traťovej rýchlosti na rýchlosť do 200 km/h s miestnymi obmedzeniami. Súčasný účel a význam činnosti zostanú zachované, tzn. bude zachovaný charakter celoštátnej dráhy slúžiacej verejnej železničnej doprave.

Marián Moravčík

starosta

Situácia širších vzťahov

Zámer - obálka

Zamer - textova časť

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Rozhodnutie o povolení stavby

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o  povolení stavby v zlúčenom stavebnom a územnom konaní

Rodinný dvojdom na parc. č. 1307/9 k.ú.Láb

vyvesené dňa 14.10.2016   zvesené  31.10.2016

R RD parc.c. 1307-9

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania zmeny dokončenej stavby

Prestavba a rekonštrukcia záhradnej chaty     na parc. č. 7440/8 a 7440/43  

vyvesené:   od 21.09.2016;    do  6.10.2016

Oz. Zahradna chata na parc.c. 7440/8 a 7440/43 .pdf

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Rodinný dom na parc. č. 1500/24

vyvesené:   od 21.09. 2016;    do  6.10.2016

Rodinný dom na parc.c. 1500/24   

Rozhodnutie o povolení stavby v zlúčenom územnom a stavebnom konaní

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o povolení stavby

Rodinný dom  na parcele. č. 1627/82 k. ú. Láb

vyvesené:    od  19.09.2016    do  4.10.2016

Stavebné povolenie RD na parc.č. 1627/82

Rozhodnutie o povolení stavby v zlúčenom územnom a stavebnom konaní

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o povolení stavby

Rodinný dom  na parcele. č. 1627/85 k. ú. Láb

vyvesené:    od  19.09.2016    do  4.10.2016

Stavebné povolenie RD parc.č. 1627/85

Oznámenie o podaní námietky v stavebnom konaní

Stavebný úrad oznamuje že v  zlúčenom územnom astavebnom konaní podal námietku účastník konania Ivan Lukáček, bytom č.d 292, 900 67 Láb k stavbe „Rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami situovanej na    parc. č. 1307/9  k. ú. Láb pre stavebníka Františka Pešla, bytom Ľ. Zúbka 19, 841 01 Bratislava,ktorého v konaní zastupuje Róbert Mračko, bytom Na Aleji 30,  900 31 Stupava.

vyvesené:    od  13.09.2016    do  28.09.2016

Oznamenie o namietke

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením

Rodinný dom typ „Lagúna“ 26

zmena stavby v rozsahu:    

pôvodne:             Samostatne stojaca garáž s prístreškom

navrhované:        Samostatne stojaca garáž

miesto stavby:     na parc. č. 1500/40 k. ú. Láb

vyvesené:  od   18.08.2016     zvesené5.09.2016 

R-ZSPD garáž na parc.č.1500/40 k.ú. Láb 

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Rodinný dom  01 na parc. č. 5798/85,87 verejnou vyhláškou

vyvesené:   od 8.08.2016;    do  23.08.2016

Rodinný dom 01 na parc. č. 5798/85,87

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Rodinný dom  02 na parc. č. 5798/85,87 verejnou vyhláškou

vyvesené:   od 8.08.2016;    do  23.08.2016

Rodinný dom 02 na parc. č. 5798/85,87 

Rozhodnutie o povolení stavby v zlúčenom územnom a stavebnom konaní

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o povolení stavby

Rodinný dom na parcele. č. 1627/71 k. ú. Láb

vyvesené:    od  27.07.2016    do  11.08.2016

R-RD na parc.č. 1627/71

Rozhodnutie o povolení stavby v zlúčenom územnom a stavebnom konaní

 

Verejná vyhláška

 

Rozhodnutie o povolení stavby

 

Rodinný dom s dvomi byt. jednotkami na parcele. č. 1627/86 k. ú. Láb

 

vyvesené:    od  22.07.2016    do  8.08.2016

R RD parc.č.1627/86

Oznámenie začatia konania o zmene stavby pred dokončením

Verejná vyhláška

Oznámenie začatia konania o zmene stavby pred dokončením

Rodinný dom Laguna 

pôvodne:           Samostatne stojaca garáž s prístreškom

navrhované:       Samostatne stojaca garáž

na prac.č. 1500/40 k.ú. Láb

 vyvesené:  od  20.07.2016    do  4.08.2015 

ZSPD RD parc.č.1500/40

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Rodinný dom na parc. č. 1627/85 verejnou vyhláškou

vyvesené:   od  19.07.2016 -  do  3.08.2016

Oz RD parc. č. 1627/85

Rozhodnutie o povolení stavby v zlúčenom územnom a stavebnom konaní

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o povolení stavby:

Rodinný dom na parcele. č. 1627/44 k. ú. Láb

vyvesené:    od  15.07.2016    do  1.08.2016

R RD na parc.č. 1627/44.pdf

 

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Rodinný dom na parc. č. 1627/82

vyvesené:   od  15.07.2016;    do  1.08.2016

Oz RD na parc. č. 1627/82

Rozhodnutie o povolení stavby v zlúčenom územnom a stavebnom konaní

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o povolení stavby

Rodinný dom na parcele. č. 1627/118 k. ú. Láb

vyvesené:    od  13.07.2016    do  28.07.2016

Rozhodnutie: RD na parc.č. 1627/118

Návrh záverečného účtu obce Láb za rok 2015

Návrh záverečného účtu obce Láb za rok 2015 Obec Lab_ zaverecny ucet_2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Láb na II. polrok 2016

Hlavný kontrolór Obce Láb – Ing.  Silvia Kapášová NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE LÁB NA II.  POLROK 2016   Predkladá:  Ing.  Silvia Kapášová,  Hlavná kontrolórka Obce Láb V Lábe,  dňa 5.  júna 2016 Vyvesené na úradnej tabuli dňa:  6. júna 2016 Obec Lab_plan kontrolnej cinnosti_2 polrok 2016

Oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu "Zberný uzol Dúbrava 47" pre spol. Nafta a.s. Bratislava Oznámenie

Návrh VZN č. 22016 o nakladaní s KO a DSO na území obce Láb

Návrh VZN 22016 o nakladaní s KO a DSO na území obce Láb

Oznámenie o začatí konania povolenia stavby v dodatočnom stavebnom konaní

Verejná vyhláška Oznámenie o začatí konania povolenia stavby v dodatočnom stavebnom konaní doručujeme účastníkom konania, ktorých adresa trvalého pobytu nie je úradu  známa: Kovács Juraj, naposledy bytom Baltská 1, 821 07 Bratislava Kovácsová Jolana, naposledy bytomBaltská 1, 821 07 Bratislava stavby: Doplnkové stavby k RD Láb 512 na parcele. č.  1627/8 a 1627/17 k. ú. Láb vyvesené:  od  12.05.2016    do  27.05.2016 Oz doplnkové stavby na parc. č. 1627-8 a 1627-31

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Verejná vyhláška Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania Rodinný dvojdom na parc. č. 5798/89 verejnou vyhláškou vyvesené:   od  11.05.2016;    do  26.05.2016 Oz RD na parc. č. 5798-89

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Verejná vyhláška Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania Rodinný dom na parc.  č. 1307/12  verejnou vyhláškou vyvesené:   od  11.05.2016;    do  26.05.2016 Oz RD na parc. č. 1307-12

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Verejná vyhláška Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania Rodinný  dom s dvomi bytovými jednorkami na parc. č. 5798/90 verejnou vyhláškou vyvesené:   od  11.05.2016;    do  26.05.2016 Oz RD na parc. č. 5798-90

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Verejná vyhláška Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania Rodinný dvojdom na parc. č. 1500/18 verejnou vyhláškou vyvesené:   od  11.05.2016;    do  26.05.2016 Oz RD na parc. č. 1500-18

Oznámenie začatia konania o zmene stavby pred dokončením

Verejná vyhláška vyvesené:  od   5.05.2016    do  20.05.2016 Oznámenie začatia konania o zmene stavby pred dokončením pôvodne Rodinný dvojdom Láb parc. č. 1386/19, 1386/21 k. ú. Láb nové:  Rodinný dvojdom Láb - zmena dispozície OZ-ZSPD Rodinný dvojdom 1386-19,21

Rozhodnutie o povolení stavby v dodatočnom stavebnom konaní

Verejná vyhláška Rozhodnutie o povolení stavby v dodatočnom  stavebnom konaní Rodinný dom Bungalov 772 XL z,  hospodárska budova a oplotenie na parcele. č. 1627/67,68 k. ú. Láb vyvesené:    od  29.04.2016 do  16.05.2016 R RD na parc. č. 1627-67,68  

Oznámenie

Oznámenie o predložení Správy o doterajšom hospodárení v lesnom celku Kostolište a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2017-2026. Oznámenie

Rozhodnutie o povolení stavby v zlúčenom územnom a stavebnom konaní

  Verejná vyhláška Rozhodnutie o povolení stavby Rodinný dom s dvomi byt. jednotkami na parcele. č. 1627/48 k. ú. Láb vyvesené:    od  12.04.2016    do  27.04.2016 R RD na parc. č. 1627-48    

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Rodinný dom  s dvomi bytovými jednotkami na parc. č. 1307/9

vyvesené:   od 17.08.2016;    do  2.09.2016

RD s dvomi byt. jednotkami parc. č.1307/9

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, 034 / 7790 333, starosta@obeclab.sk