Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

AKTUALITY - Úradná tabuľa

Cesta: Úvod/Aktuality a oznamy » Úradná tabuľa

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o umiestnení stavby  

„Zapojenie sond Jakubov 63, 64 – palivový plyn pre KGJ na ZNS Dúbrava“, líniová stavba, na pozemkoch:

  1. Láb – parcela registra „C“ KN č. 5998/1, 5999, 6000, 6001 a parcela registra „E“ KN č. 6010
  2. Plavecký Štvrtok parcela registra „C“ KN č. 4379, 4400, 4415, 4416, 4419, 4420, 4421
  3. Jakubov parcela registra „C“ KN č. 3370, 3399, 3400

pre navrhovateľa NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, IČO: 36 286 192.

 

vyvesené dňa 20.05.2019  do 5.06.2019

R Zapojenie sond Jakubov 

 Situácia

Návrh Záverečného účtu Obce Láb za rok 2018

Návrh Záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 15.05.2019

Navrh_Zaverecny_ucet_2018

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Oznamujeme voličom, ktorí nebudú môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov sú zapísaní, že môžu požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

- osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb

- v listinnej forme alebo elektronicky na email maria.lisa@obeclab.sk tak, aby žiadosť bola doručená najneskôr 15 pracovných dní predo dňom    konania volieb

ziadost

 

VZN 1/2019

vzn_01_2019.pdf

VZN 2/2019

vzn_02_2019.pdf

VZN 2/2018 o miestnom poplatku za KO a DSO

../../galeria/VZN_2018_2_o%20miestnom%20poplatku%20za%20KO%20a%20DSO.pdf

Dodatok č. 5 k VZN 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na žiaka škol.zariadení

../../galeria/Dodatok%20c.5%20k%20VZN%201_2010_o%20urceni%20vysky%20dotacie%20na%20prevadzku%20a%20mzdy%20%C5%A1kol.zariadeni.pdf

VZN 3/2018 upravujúce podmienky a spôsob prenájmu bytov osobitného určenia

../../galeria/VZN_2018_3_upravujuce%20podmienky%20a%20sposob%20prenajmu%20bytov%20osobitneho%20urcenia.pdf

Návrh VZN upravujúce podmienky a spôsob prenájmu bytov osobitného určenia

../../galeria/VZN_Navrh_2018_08_upravujuce%20podmienky%20a%20sposob%20prenajmu%20bytov%20osobitneho%20urcenia_1.doc

Návrh VZN o záväzných častiach územného plánu obce Láb

../../galeria/Navrh%20VZN%20-%20Uzemny%20plan.pdf

Návrh Záverečného účtu Obce Láb za rok 2017

Návrh Záverečného účtu Obce Láb za rok 2017

../../galeria/Navrh%20Zaverecneho%20uctu%202017_1.pdf

Návrh VZN - územný plán

../../galeria/VZN%20-%20uzemny%20plan%20obce.doc

VZN 32017 o dani z nehnutelnosti

VZN 32017 o dani z nehnutelnosti

VZN 42017 o miestnom poplatku za KO a DSO

VZN 42017 o miestnom poplatku za Ko a DSO

VZN 52017 o nakladaní s KO

VZN 52017 o nakladaní s KO

ÚPN OBCE LÁB ZMENY A DOPLNKY Č. 4 - 10/2017

Upozorňujeme občanov na nové informácie:

Zmeny a doplnky Územného plánu obce, ktoré sú uvedené na:

SAMOSPRÁVA - Územný plán obce

 http://www.obeclab.sk/sk/uzemny-plan-obce

Oznámenie o doručení zásielky Michal Olah

Oznámenie o doručení zásielky na poštovom úrade od VŠZP Bratislava pre Michala Olaha

dorucenie zasielky Michal Olah

Návrh VZN č. 2/2017

Návrh VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb na území obce Láb.

VZN 2/2017

Návrh Záverečného účtu obce Láb za rok 2016

../../galeria/Zaverecny%20ucet%20obce%20Lab%20za%20rok%202016_2.pdf

 

Výzva na predkladanie ponúk

Obec Láb ako verejný obstarávateľ zverejňujeme odkaz na súťaž na zateplenie základnej školy Láb, ktorá je v súčasnosti na webstránke UVO: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/358826

Oznámenie

Schválený rozpočet obce Láb na rok 2017

Schválený rozpočet obce Láb na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019

Rozpocet obce Lab 2017

Návrh rozpočtu obce Láb na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Láb na rok 2017

Navrh rozpoctu 2017

 

Návrh záverečného účtu obce Láb za rok 2015

Návrh záverečného účtu obce Láb za rok 2015 Obec Lab_ zaverecny ucet_2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Láb na II. polrok 2016

Hlavný kontrolór Obce Láb – Ing.  Silvia Kapášová NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE LÁB NA II.  POLROK 2016   Predkladá:  Ing.  Silvia Kapášová,  Hlavná kontrolórka Obce Láb V Lábe,  dňa 5.  júna 2016 Vyvesené na úradnej tabuli dňa:  6. júna 2016 Obec Lab_plan kontrolnej cinnosti_2 polrok 2016

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,