Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

AKTUALITY - Úradná tabuľa

Cesta: Úvod/Aktuality a oznamy » Úradná tabuľa

Rozhodnutie o umiestnení stavby FEPAX

Rozhodnutie o umiestnení stavby Láb Oliva

Rozhodnutie o umiestnení stavby Láb Oliva

 

Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti a dani za psa

Návrh VZN o dani z nehnuteĺnosti a dani za psa

Návrh VZN

Rozhodnutie Gvozdjak s.r.o.

rozhodnutie

situácia

 

Rozhodnutie

Rozhodnutie

Rozhodnutie

Rozhodnutie

Rozhodnutie

Návrh Programového rozpočtu obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023

Návrh Programového rozpočtu obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 vyvesený na úradnej tabuli Obce Láb dňa 23.11.2020

Návrh Programového rozpočtu obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023  zvesený z úradnej tabule Obce Láb dňa ............................

Návrh Programového rozpočtu obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023  zverejnený na internetovej stránke Obce Láb dňa 23.11.2020

Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 vyvesený na úradnej tabuli Obce Láb dňa ............................

Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023  zverejnený na internetovej stránke Obce Láb ............................

Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2021 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2021

Programovy-rozpocet-2021-2023.pdf

Návrh VZN č. ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na žiaka školských zariadení na území obce Láb

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Láb dňa 23.11.2020.

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule Obce Láb dňa ........................... .

Návrh VZN zverejnený na internetovej stránke Obce Láb dňa 23.11.2020.

Návrh VZN  stiahnutý z internetovej stránky Obce Láb dňa ............................. .

 

Navrh_VZN_x_2020, ktorym sa meni a doplna VZN 1_2010.pdf 

 

 

Oznam-úroveň vytriedenia KO

Úroveň vytriedenia KO

Obec Láb v súlade s § 4 ods.6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019.

OBEC LÁB dosiahla v roku 2019 úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 14,29 %.

    Podľa Prílohy č. 1 Nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov bude OBEC LÁB hradiť poplatok za uloženie zmesového komunálneho  odpadu  a objemného odpadu na skládku odpadov v roku  2020  v sume 24 Eur/tona .

Komunitný plán sociálnych služieb

Komunitný plán sociálnych služieb obce Láb na roky 2019 - 2023

komunitny plan

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Láb 2016-2022

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Láb 2016-2022

PHSR analyza

PHSR_prilohy

PHSR_strategia

ÚPN OBCE LÁB ZMENY A DOPLNKY Č. 4 - 10/2017

Upozorňujeme občanov na nové informácie:

Zmeny a doplnky Územného plánu obce, ktoré sú uvedené na:

SAMOSPRÁVA - Územný plán obce

 http://www.obeclab.sk/sk/uzemny-plan-obce

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017

Navrh planu kontrolnej cinnosti hlavneho kontrolora na 1. polrok 2017

 

Hlavný kontrolór Obce Láb – Ing. Silvia Kapášová

 

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE LÁB  NA I. POLROK 2017

 

 

Predkladá: Ing. Silvia Kapášová

                   Hlavná kontrolórka Obce Láb

 

 

 

V Lábe, dňa 9. februára 2017

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 16. 02. 2017

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Láb

na I. polrok 2017

 

 

schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Láb dňa ................ uznesením č. ............../2017

 

V zmysle ustanovení § 18 f a v rozsahu ustanovení § 18 d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a v primeranom použití zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám  na schválenie Obecnému zastupiteľstvu Obce Láb Návrh plánu kontrolnej činnosti  na  1. polrok 2017.

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Láb na        I. polrok 2017.

 

V  I. polroku 2017 sa kontrolná činnosť sústredí na vykonanie nasledovných tematických kontrol a vypracovanie stanovísk:

 

 1. Kontrola inventarizácie pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 zákona NR SR č. 431/2002 Zb. o účtovníctve a znení neskorších zmien a doplnkov. Kontrola pokladnice obecného úradu bude vykonaná v priebehu I. polroka 2017 minimálne dva krát.

Termín: bez predchádzajúceho upozornenia počas 1. polroku 2017

 

 1. Kontrola zákonnosti  pri vedení personálnej agendy pracovníkov ZŠ Láb, ktorí sú v pracovnom pomere a overenie spoľahlivosti výkazníctva a dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o finančných operáciách v súvislosti s vedením mzdovej agendy za vybrané 4 mesiace roku 2016

Termín vykonania kontroly: apríl - máj 2016

 

 1. Kontrola plnenia majetkových uznesení a zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri nakladaní s majetkom obce do roku 2015.

Termín vykonania kontroly: jún 2017

 

 1. Kontrola a metodické usmernenie pri plnení opatrení odporúčaných audítorom v oblasti účtovníctva, výkazníctva a rozpočtovníctva, kontrola účtovných súvzťažností.

Termín: priebežne, január 2017

 

 1. Kontrola dodržiavania postupov účtovania, aplikácie legislatívnych zmien týkajúcich sa rozpočtovania, výkazníctva a účtovníctva. Kontrola evidencie majetku a inventarizácie.

Termín: priebežne rok 2017

 1. Spracovanie a predloženie na schválenie Obecnému zastupiteľstvu Obce Láb Návrhu plánu kontrolnej činnosti  na 2. polrok 2017 v zmysle ustanovení § 18 f a v rozsahu ustanovení § 18 d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov.

Termín kontroly: jún 2017

 

Ostatné úlohy:

 

 1. Okrem rozsahu kontrolnej činnosti uvedeného v § 18d, úloh hlavného kontrolóra uvedených v § 18f, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 plnenie úloh zadaných Obecným zastupiteľstvom v Obci Láb v súlade s ust. § 18 f ods. 1) písm. h) zákona SNR č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

 1. Podieľanie sa na tvorbe, príp. aktualizácii smerníc a Všeobecne záväzných nariadení Obce Láb.

 

 1. Priebežné sledovanie dodržiavania zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov vo väzbe na prijímanie návratných zdrojov financovania a dodržiavania zákonných limitov zadlženosti obce a dlhovej služby obce (§17 a § 19)

 

 1. Spolupráca a metodické usmernenie pri príprave zmien rozpočtu Obce Láb na rok 2017 a strednodobý výhľad na roky 2018 až 2019. Kontrola čerpania príjmov a výdavkov v roku 2017.

Termín: priebežne rok 2017

 

 1. Kontrola plnenia uznesení, vybavovania sťažností za rok 2016 v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z.n.p. a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z.n.p. a priebežné plnenie úloh taxatívne stanovených zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

 1. V súlade s ust. § 18 f písm. i) vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

 

 1. Po ukončení jednotlivých kontrol budú vypracované a následné predložené na zasadnutia Obecného zastupiteľstva správy o výsledkoch ukončených kontrol.

 

 

Hlavná kontrolórka obce Láb 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 16.02.2017

Schválené obecným zastupiteľstvom dňa: .....................................

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Láb na II. polrok 2016

Hlavný kontrolór Obce Láb – Ing.  Silvia Kapášová NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE LÁB NA II.  POLROK 2016   Predkladá:  Ing.  Silvia Kapášová,  Hlavná kontrolórka Obce Láb V Lábe,  dňa 5.  júna 2016 Vyvesené na úradnej tabuli dňa:  6. júna 2016 Obec Lab_plan kontrolnej cinnosti_2 polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2016. Obec Lab_plan kontrolnej cinnosti_1 polrok 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Láb na I. polrok 2015

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE LÁB NA I. POLROK 2015 Obec Lab Plan kontrolnej cinnosti 1. polrok 2015

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,