Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

Úradná tabuľa

Cesta: Úvod/Aktuality a oznamy » Kategória: Úradná tabuľa / ZÁMER PRENÁJMU MAJETKU OBCE - PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

ZÁMER PRENÁJMU MAJETKU OBCE - PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Obec Láb zverejňuje zámer prenájmu nebytového priestoru v Zdravotnom stredisku - MUDr. Nenovský

Obec Láb zverejňuje zámer prenajať  nebytový priestor v Zdravotnom stredisku v Lábe označené ako Ambulancia č. 2 vo výmere 14,09 m2, k nemu prislúchajúci priestor pre hygienu vo výmere 2,31  m2 a spoločný priestor vo výmere prislúchajúcej podielu nebytového priestoru na spoločných priestoroch budovy zdravotného strediska so súp. č. 294 v k.ú. Láb, a to čakáreň vo výmere 10,03 m2  technickú miestnosť o výmere 2,38 m2 a chodbu o výmere 2,24 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods.9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov MUDr. Štilianovi Nenovskému, s.r.o., so sídlom Láb č. 511, 900 67 Láb, IČO : 36284793  za cenu nájomného vo výške 1 €/rok a nákladov za služby a energie vo výške 50,- €/mesiac.

Dôvod hodný osobitného zreteľa : Priestory budú využívané na účely poskytovania zdravotnej ambulantnej starostlivosti všeobecného lekára pre dospelých.

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,