Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

Úradná tabuľa

Cesta: Úvod/Aktuality a oznamy » Kategória: Úradná tabuľa / Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017

Navrh planu kontrolnej cinnosti hlavneho kontrolora na 1. polrok 2017

 

Hlavný kontrolór Obce Láb – Ing. Silvia Kapášová

 

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE LÁB  NA I. POLROK 2017

 

 

Predkladá: Ing. Silvia Kapášová

                   Hlavná kontrolórka Obce Láb

 

 

 

V Lábe, dňa 9. februára 2017

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 16. 02. 2017

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Láb

na I. polrok 2017

 

 

schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Láb dňa ................ uznesením č. ............../2017

 

V zmysle ustanovení § 18 f a v rozsahu ustanovení § 18 d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a v primeranom použití zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám  na schválenie Obecnému zastupiteľstvu Obce Láb Návrh plánu kontrolnej činnosti  na  1. polrok 2017.

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Láb na        I. polrok 2017.

 

V  I. polroku 2017 sa kontrolná činnosť sústredí na vykonanie nasledovných tematických kontrol a vypracovanie stanovísk:

 

 1. Kontrola inventarizácie pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 zákona NR SR č. 431/2002 Zb. o účtovníctve a znení neskorších zmien a doplnkov. Kontrola pokladnice obecného úradu bude vykonaná v priebehu I. polroka 2017 minimálne dva krát.

Termín: bez predchádzajúceho upozornenia počas 1. polroku 2017

 

 1. Kontrola zákonnosti  pri vedení personálnej agendy pracovníkov ZŠ Láb, ktorí sú v pracovnom pomere a overenie spoľahlivosti výkazníctva a dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o finančných operáciách v súvislosti s vedením mzdovej agendy za vybrané 4 mesiace roku 2016

Termín vykonania kontroly: apríl - máj 2016

 

 1. Kontrola plnenia majetkových uznesení a zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri nakladaní s majetkom obce do roku 2015.

Termín vykonania kontroly: jún 2017

 

 1. Kontrola a metodické usmernenie pri plnení opatrení odporúčaných audítorom v oblasti účtovníctva, výkazníctva a rozpočtovníctva, kontrola účtovných súvzťažností.

Termín: priebežne, január 2017

 

 1. Kontrola dodržiavania postupov účtovania, aplikácie legislatívnych zmien týkajúcich sa rozpočtovania, výkazníctva a účtovníctva. Kontrola evidencie majetku a inventarizácie.

Termín: priebežne rok 2017

 1. Spracovanie a predloženie na schválenie Obecnému zastupiteľstvu Obce Láb Návrhu plánu kontrolnej činnosti  na 2. polrok 2017 v zmysle ustanovení § 18 f a v rozsahu ustanovení § 18 d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov.

Termín kontroly: jún 2017

 

Ostatné úlohy:

 

 1. Okrem rozsahu kontrolnej činnosti uvedeného v § 18d, úloh hlavného kontrolóra uvedených v § 18f, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 plnenie úloh zadaných Obecným zastupiteľstvom v Obci Láb v súlade s ust. § 18 f ods. 1) písm. h) zákona SNR č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

 1. Podieľanie sa na tvorbe, príp. aktualizácii smerníc a Všeobecne záväzných nariadení Obce Láb.

 

 1. Priebežné sledovanie dodržiavania zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov vo väzbe na prijímanie návratných zdrojov financovania a dodržiavania zákonných limitov zadlženosti obce a dlhovej služby obce (§17 a § 19)

 

 1. Spolupráca a metodické usmernenie pri príprave zmien rozpočtu Obce Láb na rok 2017 a strednodobý výhľad na roky 2018 až 2019. Kontrola čerpania príjmov a výdavkov v roku 2017.

Termín: priebežne rok 2017

 

 1. Kontrola plnenia uznesení, vybavovania sťažností za rok 2016 v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z.n.p. a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z.n.p. a priebežné plnenie úloh taxatívne stanovených zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

 1. V súlade s ust. § 18 f písm. i) vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

 

 1. Po ukončení jednotlivých kontrol budú vypracované a následné predložené na zasadnutia Obecného zastupiteľstva správy o výsledkoch ukončených kontrol.

 

 

Hlavná kontrolórka obce Láb 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 16.02.2017

Schválené obecným zastupiteľstvom dňa: .....................................

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,