Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

AKTUALITY A OZNAMY

Archív - všetky oznamy, aktuality, úradná tabuľa, podujatia

nové - správy pridané za posledné 3 dni

Stavebný úrad

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o umiestnení stavby  

„Zapojenie sond Jakubov 63, 64 – palivový plyn pre KGJ na ZNS Dúbrava“, líniová stavba, na pozemkoch:

  1. Láb – parcela registra „C“ KN č. 5998/1, 5999, 6000, 6001 a parcela registra „E“ KN č. 6010
  2. Plavecký Štvrtok parcela registra „C“ KN č. 4379, 4400, 4415, 4416, 4419, 4420, 4421
  3. Jakubov parcela registra „C“ KN č. 3370, 3399, 3400

pre navrhovateľa NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, IČO: 36 286 192.

 

vyvesené dňa 20.05.2019  do 5.06.2019

R Zapojenie sond Jakubov 

 Situácia

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,