Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

Oznamy obce

Cesta: Úvod/Aktuality a oznamy » Kategória: Oznamy obce / Oznámenie k situácii odvodnenia cesty v lokalite Zastávky

Oznámenie k situácii odvodnenia cesty v lokalite Zastávky

Oznámenie k situácii odvodnenia cesty v lokalite Zastávky

Na základe podnetov občanov a vlastných zistení Komisia ekonomická, finančná, výstavby a životného prostredia preverovala skutočnosti týkajúce sa  situácie súvisiacej s nedostatočným odvodnením cesty v lokalite Zastávky. Napriek tomu, že obec nemá žiadny vlastnícky vzťah k ceste ani k priľahlým pozemkom, komisia sa rozhodla zvolať mimoriadne zasadnutie, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.5.2019.

Zoznam prítomných:

Milan Vorčák – predseda komisie

Marián Moravčík – starosta obce

Ing. arch. Laurie Ashley Farmer - člen komisie

Michal Kain - člen komisie

Pavel Chmela – člen komisie

Roman Mízner - člen komisie

Peter Majzún - člen komisie

Milan Žilavý – zástupca GALMISTAV, s. r. o.

Jozef Praženec – poslanec

Ján Mundok – poslanec

Helga Csalavová – prednostka obecného úradu

 

Zhotoviteľ, spoločnosť GALMISTAV, s. r. o., po fyzickej obhliadke v uvedenej lokalite za prítomnosti členov komisie a starostu obce priznal, že doteraz zrealizované technické riešenie odvodnenia cesty je nedostatočné. Zástupca zhotoviteľa navrhol ďalšie technické opatrenia, ktoré majú v budúcnosti zabezpečiť lepšie odvodnenie cesty. Zhotoviteľ sa zaviazal zabezpečiť hydrotechnický výpočet odvedenia vody do v lehote cca 30 dní a následne v najkratšom možnom čase zrealizovať vyhovujúce technické riešenie.

Členovia komisie spoločne so zhotoviteľom skonštatovali, že ďalším problémom nedostatočného odvodnenia cesty je aj to, že mnohí obyvatelia tejto lokality pri vybudovaní svojho rodinného domu nedodržali podmienky odvedenia dažďovej vody na svojom pozemku.

Obecný úrad v najbližšej dobe vyzve vlastníkov nehnuteľností v uvedenej lokalite, aby si v lehote do 60 dní zabezpečili odvedenie dažďovej vody na vlastnom pozemku. Obecný úrad následne vykoná kontrolu.

Prítomní zároveň prerokovali so zhotoviteľom aj realizáciu chodníka. Zástupca spoločnosti GALMISTAV, s. r. o. konštatoval, že chodník vybuduje v najbližšom období. Informoval však členov komisie, že vzhľadom na to, že niekoľko vlastníkov vybudovalo svoje oplotenie až po samotné teleso cesty, zatiaľ nevie akým spôsobom bude chodník na týchto miestach realizovať.

 

Marián Moravčík

starosta obce

 

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,