Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova hesla | Registrácia

AKTUALITY A OZNAMY

Archív - všetky oznamy, aktuality, úradná tabuľa, podujatia

nové - správy pridané za posledné 3 dni

Pozvánka na 4. zasadnutie ObZ

 

P O Z V Á N K A

 

v zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov zvolávam

Obecného zastupiteľstva v Lábe v roku 2021,

ktoré sa uskutoční v budove obecného úradu 

dňa 28.09.2021 (utorok) o 18:00 hod.  

  1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a pracovnýchkomisií.
  2. Schválenie programu 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lábe v roku 2021.
  3. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacity Základnej školy a spolufinancovanie obcou.
  4. Rôzne.
  5. Záver

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                     Marián Moravčík, starosta obce 

 

V prípade, že sa nezúčastníte zasadnutia, oznámte to, prosím, zástupcovi starostu  na t. č. 0905/358 626 alebo starosta@obeclab.sk alebo ekonom@obeclab.sk .

 

 

Športový oznam

Obecný športový klub Láb pozýva občanov na futbalový zápas dorastencov, ktorý sa odohrá v sobotu 25. septembra 2021 o 10.00 hod. na domácom ihrisku medzi OŠK Láb a SK Jarovce. Príďte povzbudiť našich futbalistov.

Zrušenie plánovaného prerušenia elektriny

21-09172_5100018756_zrusena.pdf

21-09172_L%C3%81B_zrusena.pdf

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

21-09677_5100018756.pdf

21-09677.pdf

Odmeňovanie ekologicky zmýšľajúcich zákazníkov

Bratislavská vodárenská spoločnosť odmeňuje svojich ekologicky zmýšľajúcich zákazníkov.

Stačí, ak si namiesto papierovej faktúry aktivujete online faktúru a môžete vyhrať vodu zdarma na celý rok, zariadenie Sodastream alebo ovocné sirupy.

Vďaka online faktúre môžeme spoločne ušetriť až 12 ton papiera, stovky stromov a milión litrov vody ročne.

Aktivujte si online faktúru a hrajte do 5. októbra 2021 o skvelé ceny. Viac sa dozviete na stránke www.setrimpapier.sk

Oznam pošty

 

Poštový úrad v Lábe oznamuje občanom, že dňa 27.09.2021 (pondelok) bude z dôvodu prerušenia dodávky elektriny otvorený od 13:30 do 15:00 hod.

rozhodnutie o umiestnení stavby

rozhodnutie o umiestnení stavby

rozhodnutie o umiestnení stavby

Prečerpávacie stanice

Napriek upozorneniam situácia s poruchami prečerpávacích staníc sa stále opakuje.  

Uvedené fotky sú zo dňa 07.09.2021 

 

Použitý kuchynský olej

Odpadová nádoba na použitý kuchynský olej z dôvodu, že bola umiestnená na verejne prístupnom mieste a občania ju využívali aj na komunálny odpad, bola premiestnená na zberný dvor. 

Otváracie hodiny zberného dvora: 

Streda od 15:00 do 18:00 (v období od 01.11-01.04 od 15:00 do 17:00)

Sobota od 08:00 do 11:00 

Dôrazne žiadame občanov, aby do tejto nádoby dávali len použitý kuchynský olej a nie iné odpady viď foto. 

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

ZSD-27_09_2021(2).pdf

ZSD-27_09_2021(3).pdf

ZSD-29_09_2021(1).pdf

ZSD-29_09_2021(2).pdf

Veľkoobjemný odpad

 

Obec Láb oznamuje občanom, že v dňoch od 21.9.2021 do 24.9.2021 sa uskutoční jesenné čistenie obce – ZBER ROZMERNÉHO ODPADU

Do kontajnerov je zakázané vhadzovať: stavebný odpad (suť), nebezpečný odpad (autobatérie, horľaviny, nádoby z farieb a lakov, rozpúšťadlá, žiarovky, motorové oleje,...) pneumatiky, bioodpad...  

Veľké kusy nábytku musia byť v rozloženom stave.

Odpad môžu občania obce ukladať do dvoch veľkorozmerných kontajnerov, ktoré budú umiestnené v lokalite pri družstve spoločnosti POSPO.

Umiestnenie odpadu mimo veľkorozmerných kontajnerov je zakázané a trestné!

Zber elektroodpadu a kovového odpadu

Obecný úrad v Lábe oznamuje občanom, že zber elektronického odpadu a kovového odpadu sa uskutoční dňa 25.9.2021, t. j. v sobotu od 8:00 hod. 

Občania sa musia zaregistrovať k zberu od 13.9. do 22.9.2021 telefonicky na čísle OÚ 034/77 47 791 alebo emailom na adrese dasa.koledova@obeclab.sk  

Je potrebné uviesť typ odpadu, množstvo, meno a číslo domu.

Elektronický odpad - televízory, chladničky, mrazničky, pračky, rádiá, počítače, vysávače, kulmy, žehličky a iný elektronický odpad JE POTREBNÉ VYLOŽIŤ PRED RODINNÉ DOMY NAJNESKÔR do 8:00 hod. ZBERNÉHO DŇA,  t.j. 25.9.2021.

Ambulancia zubného lekárstva

 

Do Stomatologickej ambulancie - MUDr. Jaroslava Harmatová, Na brehu 5311/3, 90101 Malacky už nepatria občania s trvalým pobytom v Lábe. BSK priradil obci Láb zubného lekára:

Ambulancia zubného lekárstva, Malacky, (Family Dental Care s. r. o.)

Miesto prevádzkovania: 2. NP, Duklianskych hrdinov 2998, 90101  Malacky

Poskytovateľ: Family Dental Care s. r. o.

Štúrova 16/12, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO: 46252355

Telefón0904 161 313

Ordinačné hodiny

platnosť od: 01.01.2021

Family Dental Care s.r.o Malacky

Pondelok:  8:00-18:00
Utorok:  8:00-16:00
Streda:  8:00-16:00
Štvrtok:  8:00-16:00
Piatok:  8:00-15:00
Sobota:  neordinuje
Nedeľa:  neordinuje

 

Dôležité upozornenie

Aj napriek zavedeniu mimoriadneho poplatku za čistenie technologických zariadení prečerpávacích staníc (kanalizácia) opakovane pracovníci obecného úradu nachádzajú v týchto zariadeniach predmety, ktoré v žiadnom prípade do kanalizácie nepatria a spôsobujú závažné poruchy čerpadiel, rezacích nožov a prichádza k upchatiu kanalizácie a prečerpávacích staníc. Tieto poruchy vyžadujú  nákladné opravy, ktoré zaťažujú obecný rozpočet. 

V zmysle Zmluvy o odvádzaní splaškových odpadových vôd a Všeobecných podmienok odvádzania odpadových vôd JE ZAKÁZANÉ do verejnej kanalizácie vypúšťať látky, ktoré sa nepovažujú za splaškové odpadové vody (napr. VLHČENÉ UTIERKY, hygienické vložky, handry, oleje, riedidlá, ropné látky, pesticídy a pod.). Z dôvodu neustáleho poškodzovania čerpadiel, dôrazne žiadame o dodržiavanie týchto podmienok, v opačnom prípade bude Obec Láb nútená pristúpiť k zvýšeniu poplatku za čistenie splaškových odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

 

 

Prerušenie distribúcie elektriny - 27. a 29.9.2021

ZSD-27_09_2021.pdf

ZSD-27_09_2021(1).pdf

ZSD-29_09_2021.pdf

Prerušenie distribúcie elektriny - 28.9.2021

ZSD1.pdf

ZSD2.pdf

ZSD3.pdf

Očkovanie proti COVID-19

MUDr. Nenovský oznamuje občanom, že bude v ordinácii v Lábe očkovať proti COVID-19 vakcínou PFIZER. Záujecovia sa môžu u neho telefonicky objednať.

Optická sieť v obci Láb

Dňa 18.05.2020 podal navrhovateľ Slovak Telekom, a.s. návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „INS-FTTH-MALC 01 Láb“ (optická sieť) - líniová stavba v k. ú.Láb. 

Začatie územného konania verejnou vyhláškou oznámil tunajší stavebný úrad listom č. OL-2020/219/5130/JT zo dňa 14.07.2020. Oznámenie verejná vyhláška bola zverejnená po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Láb a zároveň spôsobom v mieste obvyklým (internetová stránka obce Láb).

Podľa ustanovenia § 36 ods. 4 stavebného zákona - Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.

Stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Na ústnom pojednávaní, ktoré sa konalo dňa 10.08.2020 boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní doložené. V rámci ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním nikto z účastníkov konania neuplatnil námietky k predloženému návrhu umiestnenia stavby. Následne na predmetnú stavbu vydal stavebný úrad dňa 19.10.2020 rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. OL-2020/219/6166.

V zmysle § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách podnik – Slovak Telekom, a.s., ktorý poskytuje verejnú sieť, je vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu oprávnený: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti; b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť; c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku. Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 písm. „a“ sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik.

Na základe uvedeného žiadame občanov, aby zbytočnými obštrukciami nekomplikovali realizáciu zasieťovania našej obce optickou sieťou.

Na základe konania niektorých jednotlivcov sa môže stať, že na to doplatia ostatní obyvatelia, ktorí optickú sieť chceli mať. 

 

Marián MORAVČÍK, starosta obce 

Kuchynský odpad

Obec Láb dáva do pozornosti občanom, že na zbernom dvore je umiestnená hnedá nádoba na kuchynský odpad (biologický odpad). Zberný dvor je otvorený v stredu od 15:00 do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 11:00 hod. 

Platené MOM (mobilné odberné miesta)

Oznamujeme občanom, že od 6.7.2021 budú otvorené platené MOM nasledovne:

Otváracie hodiny:

Holič

9:00-13:00

13:30-17:30

PO-SO

Veľké Leváre

10:00-14:00

14:30-18:30

PO, STR, PIA

Plavecký Štvrtok

10:00-14:00

14:30-18:30

UT, ŠTV, SO

Stupava

9:00-13:00

13:30-17:30

PO-SO

Karlova Ves

9:00-13:00

13:30-17:30

PO-SO

Dunajská Lužná

10:00-14:00

14:30-18:30

PO-SO

Modra

10:00-14:00

14:30-18:30

PO-SO

Ivanka pri Dunaji

10:00-14:00

14:30-18:30

PO-SO

Dunajská Streda

9:00-13:00

13:30-17:30

PO-SO

 

V obci Veľké Leváre sa začne testovanie od 7.7.2021.

Testovanie prebieha antigénovými testami z nosa a nosohltana a taktiež antigénovými testami zo slín.  Jednotková cena je 10,- € vrátane DPH za vykonaný test.

Občania sa môžu objednávať aj online, výsledok im bude doručený formou SMS a do e-mailu im bude zaslaný certifikát - bez čakania v rade. Objednávať sa môžete na: https://royalmedic.rychlejsie.sk/#/register  

V prípade, že potrebujete výsledok testu v tlačenej forme, bude k dispozícií v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Prevádzkovateľ MOM:  ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o.

OPTICKÁ SIEŤ v našej obci

Realizácia postupnej rozkopávky a následnom budovaní optickej siete v našej obci sa posúva na koniec júla. Malo sa začať koncom mája, ale podľa zistených informácií musel zhotoviteľ podľa projektu doložiť ešte jedno potvrdenie na Okresný dopravný inšpektorát (ODI). Dnes bolo od zhotoviteľa odovzdané na ODI a v tom prípade sa posúva dátum začatia na koniec júla. Samozrejme veríme, že administratíva od ODI príde skôr a začne sa v priebehu júla. Dátum ukončenia (december 2021) by však mal byť dodržaný. Dokladáme aj tabuľku s ulicami v poradí.

Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití za rok 2020

informacia o vyske vynosu z poplatku za rozvoj za rok 2020.pdf

VZN č. 4/2020 o určení výšky dotácie MŠ a ZŠ

VZN_04_2020.pdf

VZN č. 5/2020 o dani z nehnuteľností a dani za psa

VZN_05_2020_o dani z nehnutenosti a dani za psa.pdf

VZN č. 6/2020 o určení výšky dotácie MŠ a ZŠ

VZN_06_2020.pdf

POZOR! ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN od 1. júna 2020

POZOR! ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN od 1. júna 2020

Obecný úrad Láb upravuje úradné hodiny pre verejnosť od 1. júna 2020 do odvolania a to nasledovne:

pondelok: 8:00 - 12:00 hod. a 13:00 - 15:30 hod. (od 12:00 do 13:00 prestávka)

utorok: zatvorené/nestránkový deň

streda: 8:00 - 12:00 hod.  a 13:00 - 18:00 hod. (od 12:00 do 13:00 prestávka)

 

štvrtok: zatvorené/nestránkový deň

piatok: 8:00 - 13:00 hod.

 

3D virtuálna prehliadka

Vážení obyvatelia,

na webovej stránke  Google Mapy 

https://goo.gl/maps/MQVLkBwVgE2mTMCQ6 si môžete pozrieť 3D virtuálnu prehliadku obecného úradu. Po otvorení fotografie namierite kurzor na vchod do obecného úradu a následne sa presúvate v smere šípky.

Takisto je možné týmto spôsobom si prezrieť : Materskú  školu a Základnú školu v časti webovej stránky obce : http://www.obeclab.sk/sk/skolstvo

Zberný dvor Láb

OBEC LÁB Oznamuje, že od 1.4.2019 môžu občania priniesť do priestoru OBECNÉHO DVORA (VEDĽA BUDOVY POŠTY) SEPAROVANÝ ODPAD: PAPIER  PLASTY  SKLO  KOVY

Zamestnanci obce budú v priestore dvora preberať separovaný odpad v dňoch:

STREDA OD 15:00 DO 18:00

SOBOTA OD 8:00 DO 11:00

Zároveň môžu občania uložiť biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (konáre, trávu) na obcou prenajatý pozemok v lokalite Búrkové. Tento odpad bude obec následne spracovávať. 

UPOZORNENIE PRE OBYVATEĽOV OBCE

Dôrazne upozorňujeme obyvateľov, aby nevhadzovali vlhčené obrúsky a iný odpad do WC.

Verejná kanalizácia nie je odpadkový kôš. Ak na toalete používate vlhčené hygienické obrúsky, škodíte životnému prostrediu aj rozpočtu obce. Najviac trpia čerpadlá, ktoré práve tieto materiály upchávajú a môžu spôsobiť až zadretie motora čerpadla a vážne ho poškodiť. Ak sa čerpadlo znehodnotí týmto materiálom, škoda sa šplhá do výšky niekoľko tisíc eur.  Vyhadzovaním vlhčených obrúskov do toalety riskujete aj upchatie vlastnej toalety, čo vás bude stáť nemalé peniaze za vyčistenie.

VLHČENÉ OBRÚSKY PATRIA DO ODPADKOVÉHO KOŠA.

 

OZNAM pre predajcov

Obecný úrad oznamuje predajcom, ktorí prídu do našej obce predávať na miestne trhovisko, že v utorok a vo štvrtok sú nestránkové dni. V prípade záujmu o predaj na miestnom trhovisku v týchto dňoch, volajte na tel. čísla: 034/7790509 alebo 034/7790333.

Upozornenie

Firmy Tekos s.r.o. Malacky a FCC Slovensko s.r.o. Zohor upozorňujú občanov na neskoré vykladanie odpadových nádob na vývoz komunálneho odpadu (KO) v obci. Z tohto dôvodu zostávajú odpadové nádoby nevyvezené. Vývozcovia žiadajú o včasné vyloženie odpadovej nádoby na vývoz KO, ktorý začína od 6:00 hodiny ráno. Informácie o vývoze komunálneho odpadu v obci nájdete na internetovej stránke www.obeclab.sk v časti Občan/Komunálny odpad.

ZMENA VO VYVOZE SEPTIKOV

Oznamujeme občanom, že vývoz fekálií zo žúmp a septikov v obci zabezpečuje Obec Láb.

Vývoz nahlasujte na t.č. : 0948 128 966

CENY ZA VÝVOZ: 

- do 5 m3              12,-- €

- do 8 m3                    20,-- €

 

VÝVOZNÉ DNI:

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok :         8,00 hod. - 15.00 hod.

streda                                                 8,00 hod. - 18.00 hod.

sobota                                                 8,00 hod. - 13,00 hod.

 

V prípade riešenia otázok k vývozu fekálií  kontaktujte Mgr. Chmelu P. na t.č. 0905 358 626.

 

 

ÚPN OBCE LÁB ZMENY A DOPLNKY Č. 4 - 10/2017

Upozorňujeme občanov na nové informácie:

Zmeny a doplnky Územného plánu obce, ktoré sú uvedené na:

SAMOSPRÁVA - Územný plán obce

 http://www.obeclab.sk/sk/uzemny-plan-obce

Tanečný súbor LÁBJAN - dospelí tanečníci

 

Srdečne pozývame do svojho súboru nových tanečníkov a priaznivcov lábskeho folklóru. Radi privítame medzi nami aj nových obyvateľov Lábu. Tanečné páry nacvičujú vo svojom voľnom čase v pondelok a v stredu od 19:00 do 20:00 hodiny v priestoroch starej obecnej školy.
Tešíme sa na Vás!

Oznámenie starostu

Na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva obce Láb je vo finálnom štádiu projekčná príprava na vybudovanie kanalizácie v našej obci.

Projekčná príprava je robená na perspektívu obce a zahŕňa aj časti kanalizácie, ktoré sa budú realizovať v budúcnosti.

 

http://www.obeclab.sk/galeria/strategicke-dokumenty/E.1.2_SIT-s-OrtoFoto.pdf

 

Obec s predpokladom stabilného rozvoja

 

Nová webová stránka obce

V mesiaci jún 2016 sme spustili do prevádzky novú webovú stránku obce Láb, z tohto dôvodu je nutné obnoviť Vaše prihlasovacie údaje (zadanie e-mailu na prihlásenie do "e-mailový newsletter").

Na úvodnej strane vpravo hore je „Obnova hesla/Registrácia“ – treba kliknúť na obnova hesla a zadať údaje.

Športový oznam

Obecný športový klub Láb pozýva občanov na majstrovský futbalový zápas, ktorý sa odohrá v stredu 15. septembra 2021 o 16:30 hod. na domácom ihrisku medzi OŠK Láb a ŠK Závod. Príďte povzbudiť našich futbalistov.

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,